Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 6

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 179/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji

Data ogłoszenia:2005-02-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 6

L 30/6

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.2.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 179/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do przekazywania danych do Komisji

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95 z dnia 22 maja 1995 r. w sprawie statystyki handlu towarami między Wspólnotą i jej Państwami Członkowskimi a państwami niebędącymi Państwami Członkowskimi (1), w szczególności jego art. 11 i 13, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Statystyki Handlu Towarami z Krajami Trzecimi,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 Artykuł 32 rozporządzenia (WE) nr 1917/2000 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 32 1. Państwa Członkowskie opracowują:

Rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie danych statystycznych Wspólnoty dotyczących handlu towarami między Państwami Członkowskimi oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3330/91 (2), które stosuje się od 1 stycznia 2005 r., ustanawia wspólne ramy dla systematycznego tworzenia danych statystycznych Wspólnoty dotyczących handlu towarami między Państwami Członkowskimi. Okres przekazywania danych o handlu z krajami spoza Unii Europejskiej należy skrócić z 6 tygodni do 40 dni w celu dostosowania go do okresu przekazywania zagregowanych danych o handlu wewnątrzwspólnotowym. Rada regularnie podkreśla, że terminowe dostarczanie danych statystycznych dotyczących handlu jest niezbędne do monitorowania Unii Gospodarczej i Walutowej. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2000 z dnia 7 września 2000 r. ustanawiające niektóre przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1172/95 w odniesieniu do statystyki handlu z krajami spoza Unii Europejskiej (3).

a) zagregowane dane, określone dla każdego rodzaju obrotu, jako całkowita wartość wymiany handlowej z krajami spoza Unii Europejskiej oraz w podziale na produkty zgodnie z sekcjami Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Handlu, wersja 3; b) szczegółowe dane, o których mowa w art. 10 ust. 1 rozporządzenia podstawowego. 2. Państwa Członkowskie niezwłocznie przesyłają dane do Komisji na następujących zasadach: a) zgodnie z ust. 1 lit. a) nie później niż 40 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego; b) zgodnie z ust. 1 lit. b) nie później niż 42 dni po zakończeniu okresu sprawozdawczego.”. Artykuł 2 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 marca 2005 r.

(2)

(3)

(4)

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich. Sporządzono w Brukseli, dnia 2 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Joaquín ALMUNIA

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 118 z 25.5.1995, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 102 z 7.4.2004, str. 1. (3) Dz.U. L 229 z 9.9.2000, str. 14. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1669/2001 (Dz.U. L 224 z 21.8.2001, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 30 POZ 6 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L30 - 27 z 20053.2.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/78/WE, Euratom z dnia 1 lutego 2005 r. zmieniającej decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (Dz.U. L 29 z 2.2.2005)

 • Dz. U. L30 - 21 z 20053.2.2005

  Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego z dnia 21 stycznia 2005 r. zmieniające wytyczne EBC/2001/3 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET) (EBC/2005/1)

 • Dz. U. L30 - 20 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. upoważniająca Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 194) (1)

 • Dz. U. L30 - 19 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 stycznia 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/71/WE w zakresie jej okresu obowiązywania (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 186) (1)

 • Dz. U. L30 - 12 z 20053.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 26 stycznia 2005 r. nakładająca szczególne warunki importu pistacji oraz niektórych produktów uzyskanych z pistacji pochodzących lub sprowadzanych z Iranu (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 117) (1)

 • Dz. U. L30 - 10 z 20053.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 stycznia 2005 r. zatwierdzająca przystąpienie Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Wspólnej konwencji w sprawie bezpieczeństwa gospodarowania wypalonym paliwem jądrowym i odpadami radioaktywnymi

 • Dz. U. L30 - 9 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 182/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o prawa przywozowe złożone dla kwoty taryfowej żywego bydła o wadze przekraczającej 160 kg i pochodzącego ze Szwajcarii, przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr 2124/2004

 • Dz. U. L30 - 8 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 181/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2191/81 w sprawie przyznawania pomocy w odniesieniu do zakupu masła przez instytucje i organizacje o celu niezarobkowym

 • Dz. U. L30 - 7 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 180/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1535/2003 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/96 w zakresie systemu pomocy dla przetworów owocowych i warzywnych

 • Dz. U. L30 - 4 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 178/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L30 - 1 z 20053.2.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 177/2005 z dnia 24 stycznia 2005 r. dotyczące wkładów finansowych Wspólnoty do Międzynarodowego Funduszu na rzecz Irlandii (2005–2006)

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.