Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1866/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. rozszerzające częściowe zawieszenie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 1

Strona 1 z 2
17.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1866/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. rozszerzające częściowe zawieszenie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (2)

Decyzją 2005/133/WE (4) („Decyzja”) Komisja częściowo zawiesiła ostateczne cła antydumpingowe na okres dziewięciu miesięcy, z mocą od dnia 18 lutego 2005 r.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 14 ust. 4,

B. OBOWIĄZUJĄCE ŚRODKI NAŁOŻONE PRZYWÓZ SST Z RUMUNII I ROSJI (3)

NA

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

Rozporządzeniem (WE) nr 2320/97 nałożone zostały cła antydumpingowe na przywóz SST pochodzący między innymi z Rumunii i Rosji (5). Decyzjami 97/790/WE (6) oraz 2000/70/WE (7) przyjęto zobowiązania od eksporterów, między innymi z Rumunii i Rosji. Rozporządzeniem (WE) nr 1322/2004 (8) postanowiono o zaprzestaniu stosowania obowiązujących środków nałożonych na przywóz SST pochodzących z Rumunii i Rosji („środki niestosowane”) jako środka ostrożności w związku z antykonkurencyjnym zachowaniem niektórych producentów wspólnotowych (9).

a także mając na uwadze, co następuje:

A. PROCEDURA (1)

W następstwie dochodzenia przeglądowego przeprowadzonego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („dochodzenie przeglądowe”) Rada, rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 (2) („rozporządzenie ostateczne”) nałożyła cło antydumpingowe w wysokości 38,8 % na przywóz niektórych bezszwowych rur i przewodów z żelaza lub ze stali niestopowej („SST”) pochodzących z Chorwacji oraz cło antydumpingowe w wysokości 64,1 % na przywóz SST pochodzący z Ukrainy, z wyłączeniem przywozu z Dnipropetrovsk Tube Works („DTW”), który podlega cłu antydumpingowemu w wysokości 51,9 % („istniejące środki”). Rozporządzenie ostateczne zmieniło ostateczne cła antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (WE) nr 348/2000 (3) i uchyliło możliwość zwolnienia z ceł przewidzianych w art. 2 rozporządzenia (WE) nr 348/2000 („środki pierwotne”).

C. POWODY ROZSZERZENIA CZĘŚCIOWEGO ZAWIESZENIA (4)

Artykuł 14 ust. 4 rozporządzenia podstawowego stanowi, że w interesie Wspólnoty środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone z powodu tymczasowej zmiany warunków rynkowych w takim zakresie, aby wskutek zawieszenia prawdopodobieństwo wystapienia szkody było niskie. Środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone decyzją Komisji na okres dziewięciu miesięcy. Artykuł 14 ust. 4 określa również, że zawieszenie może zostać rozszerzone na dalszy okres nieprzekraczający jednego roku, jeżeli Rada podejmie taką decyzję na wniosek Komisji. Artykuł 14 ust. 4 uściśla następnie, że wspomniane środki antydumpingowe mogą zostać wprowadzone ponownie w dowolnym terminie, jeżeli przyczyna zawieszenia ustała.

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 46 z 17.2.2005, str. 7. (3) Dz.U. L 45 z 17.2.2000, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 258/2005.

(4) Dz.U. L 46 z 17.2.2005, str. 46. (5) Dz.U. L 322 z 25.11.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1322/2004 (Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 10). 6) Dz.U. L 322 z 25.11.1997, str. 63. ( (7) Dz.U. L 23 z 28.1.2000, str. 78. (8) Dz.U. L 246 z 20.7.2004, str. 10. (9) Patrz motywy 9 i nn. rozporządzenia (WE) nr 1322/2004.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 65 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L300 - 64 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/796/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L300 - 61 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zastąpienia członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Dz. U. L300 - 55 z 200517.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 53 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 51 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L300 - 49 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L300 - 47 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1761/2005

 • Dz. U. L300 - 45 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1828/2005

 • Dz. U. L300 - 43 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L300 - 41 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 39 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 33 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L300 - 31 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L300 - 19 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L300 - 6 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zastępujące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

 • Dz. U. L300 - 5 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L300 - 3 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.