Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 19

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

Data ogłoszenia:2005-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 19

Strona 1 z 10
17.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/19

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tych między Wspólnotą a niektórymi państwami trzecimi.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji,

Czosnek jest ważnym produktem sektora owocowowarzywnego Unii Europejskiej. Jego roczna produkcja w UE wynosi około 250 000 ton. Ilości czosnku przywożone corocznie z państw trzecich są również znaczne i wynoszą od 60 000 do 80 000 ton. Dwaj najwięksi dostawcy to Chiny (30 000 do 40 000 ton rocznie) i Argentyna (15 000 ton rocznie).

uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, w szczególności jego art. 41 ust. 1,

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2200/96 z dnia 28 października 1996 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku owoców i warzyw (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2 oraz art. 34 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

Warunki regulujące zarządzanie tymi kontyngentami zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 565/2002 z dnia 2 kwietnia 2002 r. ustanawiającym metodę zarządzania kontyngentami taryfowymi i wprowadzającym system świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich (3). W świetle doświadczeń zdobytych w zakresie stosowania wspomnianego rozporządzenia należy zmienić niektóre z obecnych warunków w celu uproszczenia i wyjaśnienia systemu.

(1)

W następstwie negocjacji prowadzonych na podstawie art. XXVIII GATT z 1994 r., Wspólnota zmieniła warunki regulujące przywóz czosnku. Od dnia 1 czerwca 2001 r. normalne cło na przywóz czosnku objętego kodem CN 0703 20 00 składa się ze stawki celnej ad valorem w wysokości 9,6 % oraz szczególnej kwoty równej 1 200 EUR za tonę netto. Jednakże Porozumienie w formie wymiany listów między Wspólnotą Europejską i Republiką Argentyny na podstawie art. XXVIII Układu Ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) z 1994 r. w celu zmiany koncesji odnoszących się do czosnku przewidzianych w Harmonogramie CXL załączonym do GATT zatwierdzone decyzją Rady 2001/404/WE (2) otworzyło kontyngent 38 370 ton wolny od szczególnej stawki celnej, (zwany dalej „kontyngentem GATT”). Porozumienie stanowi, że kontyngent ma być podzielony na 19 147 ton na przywóz z Argentyny (numery porządkowe 09.4104 i 09.4099), 13 200 ton na przywóz z Chin (numery porządkowe 09.4105 i 09.4100) i 6 023 ton na przywóz z innych państw (numery porządkowe 09.4106 i 09.4102).

(5)

Ponieważ jest to szczególna stawka celna na niepreferencyjny przywóz poza kontyngentem GATT, zarządzanie tym kontyngentem wymaga wprowadzenia systemu pozwoleń na przywóz. System taki powinien umożliwić szczegółowe monitorowanie całego przywozu czosnku. Szczegółowe zasady stosowania tego systemu powinny uzupełniać zasady ustanowione w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1291/2000 z dnia 9 czerwca 2000 r. ustanawiającym wspólne szczegółowe zasady stosowania systemu pozwoleń na wywóz i przywóz oraz świadectw o wcześniejszym ustaleniu refundacji dla produktów rolnych (4), a w razie potrzeby móc od nich odstąpić.

(6)

(2)

Przywóz czosnku może być również dokonywany poza kontyngentem GATT po normalnej stawce celnej lub na preferencyjnych warunkach, na mocy porozumień zawar-

W celu możliwie jak najdokładniejszego monitorowania całego przywozu, w szczególności po niedawnych przypadkach związanych z nadużyciami finansowymi, należy również wprowadzić, w odniesieniu do całego przywozu czosnku, dwie kategorie pozwoleń na przywóz. Z doświadczeń wynika, że nadużycia finansowe mają miejsce najczęściej podczas przeładunku czosnku chińskiego w państwach trzecich, które zawarły preferencyjne porozumienia handlowe ze Wspólnotą Europejską. Czosnek ten jest wwożony na teren UE ze sfałszowaną dokumentacją.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 65 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L300 - 64 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/796/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L300 - 61 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zastąpienia członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Dz. U. L300 - 55 z 200517.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 53 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 51 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L300 - 49 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L300 - 47 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1761/2005

 • Dz. U. L300 - 45 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1828/2005

 • Dz. U. L300 - 43 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L300 - 41 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 39 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 33 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L300 - 31 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L300 - 6 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zastępujące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

 • Dz. U. L300 - 5 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L300 - 3 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1866/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. rozszerzające częściowe zawieszenie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.