Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 55

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

Data ogłoszenia:2005-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 55

Strona 1 z 6
17.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/55

UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, zwana dalej „Wspólnotą”, z jednej strony, oraz KRÓLESTWO DANII, zwane dalej „Danią”, z drugiej strony, PRAGNĄC ulepszyć i usprawnić przekazywanie dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych pomiędzy Danią a pozostałymi Państwami Członkowskimi Wspólnoty, UWZGLĘDNIAJĄC, że przekazywanie dokumentów ma się w tym celu odbywać bezpośrednio pomiędzy miejscowymi organami wyznaczonymi przez Umawiające się Strony, UWZGLĘDNIAJĄC, że szybkość przekazywania dokumentów uzasadnia wykorzystanie wszystkich stosownych środków, pod warunkiem spełnienia określonych warunków dotyczących czytelności i wiarygodności dokumentów, UWZGLĘDNIAJĄC, że bezpieczeństwo przekazywania wymaga, by przekazywanym dokumentom towarzyszył formularz wypełniony w języku miejsca planowanego doręczenia bądź w innym języku akceptowanym przez Państwo Członkowskie będące odbiorcą dokumentów, UWZGLĘDNIAJĄC, że w celu zapewnienia skuteczności niniejszej Umowy możliwość odmowy doręczenia dokumentów powinna być ograniczona do sytuacji wyjątkowych, ZWAŻYWSZY, że Konwencja o doręczaniu w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, przyjęta przez Radę Unii Europejskiej aktem z dnia 26 maja 1997 r. (1), nie weszła w życie oraz że należy zapewnić ciągłość z wynikami negocjacji mających na celu zawarcie Konwencji, ZWAŻYWSZY, że zasadnicza treść tej Konwencji została zawarta w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1348/2000 z 29 maja 2000 r. w sprawie doręczania w Państwach Członkowskich Unii Europejskiej dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych (2) („rozporządzenie w sprawie doręczania dokumentów”), NAWIĄZUJĄC do Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską („Protokół w sprawie stanowiska Danii”), zgodnie z którym rozporządzenie w sprawie doręczania dokumentów nie jest wiążące ani nie ma zastosowania w Danii, PRAGNĄC, by przepisy rozporządzenia w sprawie doręczania dokumentów, późniejsze jego zmiany oraz związane z nim przepisy wykonawcze miały zgodnie z prawem międzynarodowym zastosowanie w stosunkach pomiędzy Wspólnotą a Danią jako Państwem Członkowskim o szczególnej pozycji w odniesieniu do przepisów tytułu IV Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, PODKREŚLAJĄC wagę należytej koordynacji działań pomiędzy Wspólnotą a Danią w zakresie negocjacji i zawierania umów międzynarodowych, które mogą mieć wpływ na rozporządzenie w sprawie doręczania dokumentów lub zmieniać jego zakres zastosowania, PODKREŚLAJĄC, że Dania powinna dążyć do przyłączenia się do zawartych przez Wspólnotę umów międzynarodowych w przypadkach, gdy udział Danii w takich umowach jest istotny dla spójnego stosowania rozporządzenia w sprawie doręczania dokumentów oraz niniejszej Umowy, (1) Dz.U. C 261 z 27.8.1997, str. 1. Tego samego dnia, w którym sporządzono Konwencję, Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie wyjaśniające, zawarte na str. 26 ww. Dziennika Urzędowego. (2) Dz.U. L 160 z 30.6.2000, str. 37.

L 300/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

17.11.2005

STWIERDZAJĄC, że Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich powinien być właściwy, w celu zapewnienia jednolitego stosowania i interpretacji niniejszej Umowy, w tym postanowień rozporządzenia w sprawie doręczania dokumentów oraz wszelkich wspólnotowych przepisów wykonawczych, stanowiących część niniejszej Umowy, ODNOSZĄC się do przyznanej Trybunałowi Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na mocy art. 68 ust.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 65 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

 • Dz. U. L300 - 64 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/796/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L300 - 61 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zastąpienia członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Dz. U. L300 - 53 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 51 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L300 - 49 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L300 - 47 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1761/2005

 • Dz. U. L300 - 45 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1828/2005

 • Dz. U. L300 - 43 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L300 - 41 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 39 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 33 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L300 - 31 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L300 - 19 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L300 - 6 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zastępujące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

 • Dz. U. L300 - 5 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L300 - 3 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1866/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. rozszerzające częściowe zawieszenie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.