Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 65

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

Data ogłoszenia:2005-11-17


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 65

Strona 1 z 5
17.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 300/65

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/797/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 oraz art. 25 akapit trzeci, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (6)

policji cywilnej ma na celu zwiększenie „bezpieczeństwa i ochrony” ludności palestyńskiej oraz pomoc w realizowaniu krajowego planu władz palestyńskich przewidującego umacnianie praworządności. W liście z dnia 25 października 2005 r. władze palestyńskie zwróciły się do UE z prośbą o rozpoczęcie tworzenia Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS). EUPOL COPPS stanowić będzie wartościowe uzupełnienie aktualnych działań międzynarodowych, jak również będzie rozwijać bieżące współdziałanie Wspólnoty Europejskiej i Państw Członkowskich. EUPOL COPPS będzie dążyć do zapewnienia spójności i koordynacji z działaniami Wspólnoty mającymi na celu rozwój kompetencji, zwłaszcza w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Pomoc UE będzie uzależniona od stopnia zaangażowania władz palestyńskich w reorganizację i reformę sił policyjnych oraz stopnia wsparcia tych działań. W fazie planowania zostanie ustanowiony stosowny mechanizm koordynacji i współpracy z właściwymi organami palestyńskimi, zapewniający ich zaangażowanie w tworzenie EUPOL COPPS i działania podejmowane po jej zakończeniu. Zostanie ustanowiony stosowny mechanizm koordynacji i współpracy z odpowiednimi organami izraelskimi zapewniający z ich strony wprowadzenie udogodnień dla działań podejmowanych przez EUPOL COPPS. EUPOL COPPS wpisze się w szeroki kontekst wysiłków społeczności międzynarodowej wspierających władze palestyńskie w przejmowaniu odpowiedzialności za praworządność i porządek publiczny, a w szczególności w zakresie zwiększenia zdolności policji cywilnej do egzekwowania prawa. Zostanie zapewniona ścisła współpraca pomiędzy EUPOL COPPS a innymi podmiotami międzynarodowymi udzielającymi wsparcia w dziedzinie bezpieczeństwa, w tym Koordynatorem ds. Bezpieczeństwa reprezentującym USA, jak również podmiotami udzielającymi wsparcia palestyńskiemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych. EUPOL COPPS będzie wykonywać swój mandat w sytuacji, w której istnieje zagrożenie dla praworządności i porządku publicznego, bezpieczeństwa i ochrony ludności oraz stabilności terytorium, która może szkodzić celom Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa określonym w art. 11 Traktatu. Zgodnie z wytycznymi opracowanymi podczas posiedzenia Rady Europejskiej w Nicei w dniach 7–9 grudnia 2000 r. niniejsze wspólne działanie powinno określać rolę Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, zgodnie z art. 18 i 26 Traktatu.

Unia Europejska, będąc jedną ze stron Kwartetu Bliskowschodniego, zobowiązała się do udzielenia wsparcia i zapewnienia ułatwień we wprowadzaniu w życie tzw. mapy drogowej, określającej wzajemne działania rządu Izraela i władz palestyńskich w dziedzinie polityki, bezpieczeństwa, gospodarki, pomocy humanitarnej i rozwoju instytucjonalnego, które mają doprowadzić do powstania niezależnego, demokratycznego i trwałego państwa palestyńskiego współżyjącego w pokoju i bezpieczeństwie z Izraelem i pozostałymi sąsiadami. Rada Europejska obradująca w dniach 17–18 czerwca 2004 r. ponownie potwierdziła gotowość UE do udzielenia wsparcia władzom palestyńskim przy przejmowaniu odpowiedzialności za praworządność i porządek publiczny, a zwłaszcza przy zwiększaniu kompetencji policji cywilnej i organów ścigania. Dnia 20 kwietnia 2005 r. w drodze wymiany listów pomiędzy premierem Palestyny, Ahmedem Qurei, a Specjalnym Przedstawicielem UE ds.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 300 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L300 - 64 z 200517.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/796/WPZiB z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej ds. Bliskowschodniego Procesu Pokojowego

 • Dz. U. L300 - 61 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. w sprawie zastąpienia członków Komitetu Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Dz. U. L300 - 55 z 200517.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 53 z 200517.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 20 września 2005 r. dotycząca podpisania w imieniu Wspólnoty Umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską a Królestwem Danii w sprawie doręczania dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych

 • Dz. U. L300 - 51 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1879/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L300 - 49 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1878/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne w sektorach mięsa drobiowego i jaj oraz w odniesieniu do albumin jaj i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1484/95

 • Dz. U. L300 - 47 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1877/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1761/2005

 • Dz. U. L300 - 45 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1876/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1828/2005

 • Dz. U. L300 - 43 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1875/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L300 - 41 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1874/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 39 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1873/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do jaj, stosowane od dnia 17 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L300 - 33 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L300 - 31 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1871/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie pozwoleń na przywóz produktów wołowych i cielęcych pochodzących z Botswany, Kenii, Madagaskaru, Suazi, Zimbabwe i Namibii

 • Dz. U. L300 - 19 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1870/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie kontyngentami taryfowymi i wprowadzające system pozwoleń na przywóz i świadectw pochodzenia czosnku przywożonego z państw trzecich

 • Dz. U. L300 - 6 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1869/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zastępujące załączniki do rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych

 • Dz. U. L300 - 5 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1868/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1065/2005 w zakresie ilości objętej stałym przetargiem na wywóz jęczmienia znajdującego się w posiadaniu niemieckiej agencji interwencyjnej

 • Dz. U. L300 - 3 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1867/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L300 - 1 z 200517.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1866/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. rozszerzające częściowe zawieszenie ostatecznych ceł antydumpingowych nałożonych rozporządzeniem (WE) nr 258/2005 na przywóz niektórych rur i przewodów bez szwu z żelaza lub ze stali niestopowej pochodzących z Chorwacji i Ukrainy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.