Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

Data ogłoszenia:2005-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 14

L 301/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem (2005/798/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133 w powiązaniu z art. 300 ust. 2 akapit pierwszy zdanie pierwsze,

(4)

883/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do wymiany handlowej produktów w sektorze wina z państwami trzecimi (2). Odstępstwa te wygasną w dniu 31 grudnia 2005 r. Zgodnie art. 4 i 9 Umowy w sprawie handlu winem wina pochodzące ze Stanów Zjednoczonych będą nadal traktowane w ten sam sposób, jednak zgodnie z art. 17 ust. 2 tej Umowy przepisy te będą obowiązywać dopiero od pierwszego dnia drugiego miesiąca po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia, o którym mowa w art. 6 ust. 3 tej Umowy. Z tego powodu konieczne stało się wynegocjowanie oddzielnego Porozumienia w formie wymiany listów, obejmującego okres od dnia 31 grudnia 2005 r. do daty wejścia w życie art. 4 i 9 Umowy w sprawie handlu winem. Należy zatem zatwierdzić wyżej wymienione Porozumienia w formie wymiany listów. Aby ułatwić wdrożenie Porozumienia w formie wymiany listów, Komisja powinna zostać upoważniona do podjęcia w tym celu niezbędnych środków, zgodnie z procedurą określoną w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1493/1999 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku wina (3), z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych przedłużeń okresu obowiązywania odstępstw przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1037/2001,

1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 908/2004 (Dz.U. L 163 1. Rozporządzenie ostatnio zmienr 1428/2004 (Dz.U. L 263

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W dniu 23 października 2000 r. Rada upoważniła Komisję do podjęcia negocjacji dotyczących Umowy w sprawie handlu winem pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. Negocjacje zostały zakończone i w dniu 14 września 2005 r. Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem oraz Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem zostały parafowane przez obie Strony. Na korzyść win pochodzących ze Stanów Zjednoczonych przewidziano pewne odstępstwa od zasad wspólnotowych dotyczących praktyk produkcji wina i niektórych praktyk certyfikacyjnych, w szczególności w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1037/2001 z dnia 22 maja 2001 r. zezwalającym na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych przywożonych win, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999 (1) oraz w rozporządzeniu Komisji (WE) nr

(5)

(2)

(6)

(7) (3)

(1) Dz.U. L 145 z 31.5.2001, str. 12. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2324/2003 (Dz.U. L 345 z 31.12.2003, str. 24).

(2) Dz.U. L 128 z 10.5.2001, str. nione rozporządzeniem (WE) z 30.4.2004, str. 56). (3) Dz.U. L 179 z 14.7.1999, str. nione rozporządzeniem (WE) z 10.8.2004, str. 7).

18.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/15

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 3 Komisja zostaje niniejszym upoważniona do przyjęcia niezbędnych środków zapewniających wdrożenie Porozumienia, zgodnie z procedurą określoną w art. 75 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1493/1999, z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych przedłużeń okresu obowiązywania odstępstw przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nr 1037/2001. Artykuł 4 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 1 Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem (zwane dalej „Porozumieniem”).

Tekst Porozumienia zostaje załączony do niniejszej decyzji. Sporządzono w Brukseli, dnia 14 listopada 2005 r. Artykuł 2 Przewodniczący Rady zostaje niniejszym upoważniony do wyznaczenia osoby lub osób umocowanych do podpisania Porozumienia w celu związania nim Wspólnoty. W imieniu Rady

T. JOWELL

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 22 z 200518.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 300 z 17.11.2005)

 • Dz. U. L301 - 21 z 200518.11.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/696/WE, Euratom z dnia 3 października 2005 r. zmieniającej Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji (Dz.U. L 266 11.10.2005)

 • Dz. U. L301 - 20 z 200518.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2004/614/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do grypy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4396) (1)

 • Dz. U. L301 - 16 z 200518.11.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

 • Dz. U. L301 - 13 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1887/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L301 - 12 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1886/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L301 - 11 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L301 - 10 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1808/2005

 • Dz. U. L301 - 8 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES I i II (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L301 - 6 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L301 - 3 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

 • Dz. U. L301 - 1 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.