Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 16

Tytuł:

Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

Data ogłoszenia:2005-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 16

Strona 1 z 3
L 301/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

18.11.2005

POROZUMIENIE W FORMIE WYMIANY LISTÓW pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem A. List od Wspólnoty Bruksela,

Szanowny Panie, Mam zaszczyt potwierdzić następujące ustalenia pomiędzy Wspólnotą Europejską (zwaną dalej Wspólnotą) i Stanami Zjednoczonymi Ameryki (zwanymi dalej Stanami Zjednoczonymi) w związku z Umową pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie handlu winem („Umową w sprawie wina”) parafowaną w dniu 14 września 2005 r. 1. Biorąc pod uwagę konieczność uniknięcia zakłóceń w handlu winem pomiędzy Stronami w oczekiwaniu na wejście w życie Umowy w sprawie wina, a w szczególności biorąc pod uwagę datę wejścia w życie jego art. 4 i 9 zgodnie z jego art. 17 ust. 2, Wspólnota nadal stosuje: a) swoje zezwolenia dotyczące praktyk produkcji wina obowiązujące w dniu sporządzenia niniejszego listu w odniesieniu do win pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, określone w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1037/2001 i przedłużone na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 2324/2003; oraz b) wymogi certyfikacyjne obowiązujące w dniu w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 883/2001. sporządzenia niniejszego listu, określone

2. O ile zostaną spełnione warunki określone w ust. 1 lit. a) i b), Stany Zjednoczone nie będą ograniczać – ani na podstawie praktyk produkcji wina, ani na podstawie opisu produktów – przywozu, wprowadzania do obrotu lub sprzedaży wina pochodzącego z terytorium Wspólnoty, które jest produkowane z zastosowaniem praktyk i procedur produkcji wina dopuszczonych zgodnie z przepisami prawnymi i wykonawczymi oraz wymogami Wspólnoty obowiązującymi w dniu sporządzenia niniejszego listu, przy czym Stany Zjednoczone akceptują te praktyki i procedury w rozumieniu sekcji 2002(a)(1)(B) US Public Law 108–429. Niniejsze zobowiązanie ze strony Stanów Zjednoczonych dotyczy wina, które jest objęte Umową w sprawie wina, w szczególności jej art. 3. Działania podejmowane przez każdą ze Stron w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi nie wchodzą w zakres tego zobowiązania. Porozumienie opisane poniżej nie zawiera żadnych wymogów dotyczących zaświadczania przez Wspólnotę, że praktyki i procedury stosowane w produkcji wina we Wspólnocie stanowią prawidłowe dojrzewanie wina w rozumieniu sekcji 2002 US Public Law 108–429. 3. Uznając, że Umowa w sprawie wina nie dotyczy win z zawartością alkoholu poniżej 7 procent (7 %) objętości, jednak uznając również, że takie wino pochodzące z terytorium Wspólnoty jest produkowane z zastosowaniem praktyk i procedur produkcji wina dopuszczonych zgodnie z przepisami prawnymi i wykonawczymi oraz wymogami Wspólnoty wymienionymi w załączniku I do Umowy w sprawie wina, Stany Zjednoczone akceptują te praktyki i procedury w odniesieniu do takiego wina w rozumieniu sekcji 2002(a)(1)(B) US Public Law 108–429 przez cały okres spełniania warunków określonych w ust. 1 lit. a) i b) powyżej lub cały okres obowiązywania art. 4 i 9 Umowy w sprawie wina. Ponadto opisane poniżej Porozumienie nie zawiera żadnych wymogów dotyczących zaświadczania przez Wspólnotę, że praktyki i procedury stosowane w produkcji wina z zawartością alkoholu poniżej 7 procent (7 %) objętości we Wspólnocie stanowią prawidłowe dojrzewanie wina w rozumieniu sekcji 2002(a)(1)(B) US Public Law 108–429. Działania podejmowane przez każdą ze Stron w celu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi nie wchodzą w zakres tego zobowiązania. 4. Ustępy 1 i 2 obowiązują do daty wejścia w życie art. 4 i 9 Umowy w sprawie wina, jak przewidziano w jej art. 17 ust. 2, jednak nie dłużej niż przez okres trzech lat od daty wejścia w życie opisanego poniżej Porozumienia. Bez względu na powyższe, jeżeli art. 4 i 9 nie wejdą w życie w ciągu tego trzyletniego okresu, zostanie on wydłużony o dodatkowe dwa lata.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 22 z 200518.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 300 z 17.11.2005)

 • Dz. U. L301 - 21 z 200518.11.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/696/WE, Euratom z dnia 3 października 2005 r. zmieniającej Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji (Dz.U. L 266 11.10.2005)

 • Dz. U. L301 - 20 z 200518.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2004/614/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do grypy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4396) (1)

 • Dz. U. L301 - 14 z 200518.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

 • Dz. U. L301 - 13 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1887/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L301 - 12 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1886/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L301 - 11 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L301 - 10 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1808/2005

 • Dz. U. L301 - 8 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES I i II (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L301 - 6 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L301 - 3 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

 • Dz. U. L301 - 1 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.