Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 3

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1881/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

Data ogłoszenia:2005-11-18


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 3

Strona 1 z 2
18.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 301/3

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1881/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2182/2002 ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w odniesieniu do Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 2075/92 z dnia 30 czerwca 1992 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego (1), w szczególności jego art. 14a, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

i ustanawiającego określone systemy wsparcia dla rolników (3), znajdujących się w regionie, do którego wspomniany rozdział ma zastosowanie lub którzy opuszczają sektor i zrzekają się prawa do tej pomocy.

(6)

Szczególne środki przewidziane do pomocy producentom tytoniu w przejściu na inne uprawy lub inną działalność gospodarczą są finansowane przez Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy ustanowiony w art. 13 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92. Środki Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego uzyskane z odliczeń z premii za surowiec tytoniowy w odniesieniu do zbioru z 2005 r. są dostępne w celu finansowania środków przewidzianych do pomocy w przejściu na inną produkcję w 2006 r. Artykuł 15 ust. 1 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2182/2002 (2) określa beneficjentów środków indywidualnych przewidzianych do pomocy w przejściu na inną produkcję jako producentów tytoniu, których kontyngent został nieodwołalnie wykupiony na mocy programu wykupu przewidzianego w art. 14 ust. 1 rozporządzenia (EWG) nr 2075/92. Program wykupu kontyngentów został zniesiony przez rozporządzenie Rady (WE) nr 1679/2005 z dnia 6 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2075/92 w sprawie wspólnej organizacji rynku surowca tytoniowego z dniem 22 października 2005 r. Zatem udział w programie wykupu nie może już stanowić warunku kwalifikacji do przyznania środków finansowanych przez Wspólnotowy Fundusz Tytoniowy. W związku z tym należy przyznać możliwość korzystania ze środków przewidzianych do pomocy w przejściu na inną produkcję producentom kwalifikującym się do pomocy w odniesieniu do produkcji tytoniu, przewidzianą w tytule IV rozdział 10c rozporządzenia Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiającego wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej

W związku z powyższym należy także zmienić przepisy dotyczące obliczania łącznej kwoty wsparcia Wspólnoty przyznanej na rzecz środków przewidzianych do pomocy w przejściu na inną produkcję na każdego producenta, któremu przyznano kwotę produkcyjną w ramach zbioru z 2005 r. zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 2848/98 z dnia 22 grudnia 1998 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2075/92 w zakresie systemu premii, określania kwot produkcyjnych i przyznawania specjalnej pomocy grupom producentów w sektorze surowca tytoniowego (4). Aby dać Państwom Członkowskim wystarczającą ilość czasu na sporządzenie planów finansowania środków przeznaczonych do pomocy w przejściu na inną produkcję na 2006 r., należy odroczyć nieprzekraczalny termin powiadomienia Komisji o tych planach i w związku z tym nieprzekraczalny termin ostatecznego podziału finansowania między Państwa Członkowskie. Należy także zmienić przepisy przewidujące kryteria, na podstawie których Komisja ustala szacunkowy podział między Państwa Członkowskie finansowania w ramach Wspólnotowego Funduszu Tytoniowego, jak również przepisy dotyczące sankcji w przypadku wystąpienia nieprawidłowości. Aby dać Państwom Członkowskim wystarczającą ilość czasu na realizację projektów, w szczególności środków podejmowanych w interesie ogólnym i badań, przewidzianych w art. 14 rozporządzenia (WE) nr 2182/2002, dotyczących przeprowadzania w okresie dwóch lat doświadczeń na uprawach, należy przyznać możliwość przedłużenia o sześć miesięcy okresu przewidzianego początkowo na dwa lata. Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 2182/2002. Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Tytoniu,

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 301 POZ 3 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L301 - 22 z 200518.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1872/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. ustanawiającego wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów (Dz.U. L 300 z 17.11.2005)

 • Dz. U. L301 - 21 z 200518.11.2005

  Sprostowanie do decyzji Rady 2005/696/WE, Euratom z dnia 3 października 2005 r. zmieniającej Protokół w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości, w celu określenia warunków i zakresu poddawania kontroli Trybunału orzeczeń wydanych przez Sąd Pierwszej Instancji (Dz.U. L 266 11.10.2005)

 • Dz. U. L301 - 20 z 200518.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 listopada 2005 r. uchylająca decyzję 2004/614/WE w sprawie środków ochronnych odnoszących się do grypy ptaków o wysokiej zjadliwości w Republice Południowej Afryki (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4396) (1)

 • Dz. U. L301 - 16 z 200518.11.2005

  Porozumienie w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

 • Dz. U. L301 - 14 z 200518.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów pomiędzy Wspólnotą Europejską i Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie kwestii związanych z handlem winem

 • Dz. U. L301 - 13 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1887/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L301 - 12 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1886/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L301 - 11 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1885/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L301 - 10 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1884/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na przywóz kukurydzy w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1808/2005

 • Dz. U. L301 - 8 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1883/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów śledzia w strefach ICES I i II (wody terytorialne WE i wody międzynarodowe) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L301 - 6 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1882/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów homara norweskiego w strefie ICES IV (wody terytorialne Norwegii) przez statki pływające pod banderą Danii

 • Dz. U. L301 - 1 z 200518.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1880/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.