Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 14

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

Data ogłoszenia:2005-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 14

Strona 1 z 9
L 302/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2005

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1891/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

terów i użytkowników w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich bezpośrednio po rozszerzeniu.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.

(4)

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3,

uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym,

W tym celu w maju 2004 r. na mocy rozporządzenia (WE) nr 1002/2004 (5) Komisja przyjęła zobowiązania od dwóch producentów eksportujących w Rosji, a konkretnie JSC Silvinit i JSC Uralkali na okres jednego roku. W czerwcu 2005 r. na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 858/2005 (6) przyjęto nowe zobowiązania, które wygasają w dniu 13 kwietnia 2006 r., od dwóch producentów eksportujących w Rosji. Ponadto w celu ustanowienia zwolnienia z cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem (EWG) nr 3068/92 na przywóz dokonywany na warunkach zobowiązań, rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 992/2004 (7).

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

Należy również zauważyć, że wszystkie odniesienia do „Wspólnoty” lub „Wspólnoty złożonej z 15 członków” w niniejszym rozporządzeniu oznaczają, o ile nie określono inaczej, Wspólnotę bezpośrednio przed rozszerzeniem.

A. PROCEDURA

1. Wcześniejsze dochodzenia oraz obowiązujące środki

(1)

2. Podstawy obecnych przeglądów

(6)

W następstwie dochodzenia („poprzednie dochodzenie”) Rada na mocy rozporządzenia (WE) nr 969/2000 (2) zmieniła środki nałożone pierwotnie rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3068/92 (3) na przywóz chlorku potasu pochodzącego m.in. z Rosji („obowiązujące środki”).

W styczniu 2004 r. JSC Silvinit i JSC Uralkali („wnioskodawcy”) złożyli oddzielne wnioski o indywidualne częściowe przeglądy okresowe obowiązujących środków zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(7) (2)

W marcu 2004 r. w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (4) Komisja z własnej inicjatywy wszczęła częściowy przegląd okresowy obowiązujących środków w celu zbadania, czy należy je zmienić, tak aby uwzględnić rozszerzenie Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich w dniu 1 maja 2004 r. („rozszerzenie”).

Wnioskodawcy twierdzili i uprawdopodobnili, że porównanie wartości normalnej w oparciu o własne koszty/ceny krajowe z cenami eksportowymi do Wspólnoty prowadziłoby do usunięcia dumpingu. W związku z powyższym dalsze nakładanie obowiązujących środków na istniejącym poziomie, opartym na wcześniej określonym poziomie dumpingu, nie było już konieczne w celu skompensowania dumpingu.

(8) (3)

Wyniki wspomnianego częściowego przeglądu okresowego wykazały, że tymczasowe przyjęcie obowiązujących środków leżało w interesie Wspólnoty, aby uniknąć nagłych i nadmiernie negatywnych skutków dla impor-

Ustaliwszy po konsultacji z Komitetem Doradczym, iż istnieją wystarczające przesłanki do wszczęcia częściowych przeglądów okresowych, Komisja opublikowała zawiadomienia o wszczęciu postępowania i wszczęła dochodzenie (8).

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 112 z 11.5.2000, str. 4. (3) Dz.U. L 308 z 24.10.1992, str. 41. (4) Dz.U. C 70 z 20.3.2004, str. 15.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 79 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L302 - 69 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715) (1)

 • Dz. U. L302 - 68 z 200519.11.2005

  Informacja o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L302 - 47 z 200519.11.2005

  Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 46 z 200519.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 35 z 200519.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L302 - 34 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L302 - 33 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L302 - 28 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1894/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefie ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L302 - 24 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 22 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1892/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L302 - 1 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.