Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 22

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1892/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Data ogłoszenia:2005-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 22

Strona 1 z 2
L 302/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2005

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1892/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

glądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego.

(5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 11 ust. 3, uwzględniając wniosek przedstawiony przez Komisję po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

A. POSTĘPOWANIE

1. Obowiązujące środki

(1)

W dniu 9 września 1993 r. Rada na mocy rozporządzenia (EWG) nr 2474/93 (2) nałożyła ostateczne cło antydumpingowe w wysokości 30,6 % na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej („ChRL”) („środki pierwotne”). W dniu 18 stycznia 1997 r. w następstwie dochodzenia dotyczącego obchodzenia środków, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97 wspomniane cło zostało rozszerzone na przywóz niektórych części rowerowych pochodzących z ChRL. W dniu 14 lipca 2000 r. w następstwie przeglądu wygaśnięcia środków, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1524/2000 (3), zdecydowała, że wspomniane powyżej środki powinny zostać utrzymane. W dniu 14 lipca 2005 r. w następstwie przeglądu okresowego zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego („poprzednie dochodzenie”) Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1095/2005, zmieniła ostateczne cło antydumpingowe nałożone na przywóz rowerów pochodzących z ChRL. Zmieniona stawka cła mającego zastosowanie do ceny netto franco granica Wspólnoty, przed ocleniem, wynosi przy przywozie rowerów pochodzących z ChRL 48,5 %. 2. Obecne dochodzenie

Wniosek był oparty na uprawdopodobnieniu przez wnioskodawcę, iż okoliczności, na podstawie których ustanowiono środki, zmieniły się i zmiany te mają charakter trwały. Wnioskodawca stwierdził między innymi, że wymienione okoliczności dotyczące statusu gospodarki rynkowej („MES”) znacznie zmieniły się. W szczególności, wnioskodawca utrzymywał, że spełnia on teraz wymogi przyznania MES zgodnie z art. 2 ust. 7 lit. b) rozporządzenia podstawowego. Ponadto wnioskodawca przedstawił dowody wskazujące, że porównanie normalnej wartości opartej na jego kosztach własnych/cenach krajowych oraz cenach eksportowych do rozszerzonej Unii Europejskiej, prowadziłoby do ustalenia marginesu dumpingu znacznie poniżej poziomu obowiązującego środka. W związku z tym wnioskodawca stwierdził, iż dalsze stosowanie środka antydumpingowego i utrzymywanie jego obecnego poziomu nie jest już konieczne w celu skompensowania dumpingu. Dnia 19 lutego 2005 r. Komisja po konsultacji z Komitetem Doradczym wszczęła w drodze zawiadomienia (4) częściowy przegląd okresowy ograniczony w zakresie do zbadania, czy wnioskodawca prowadził działalność w warunkach gospodarki rynkowej, jak określono w art. 2 ust. 7 lit. c) rozporządzenia podstawowego, lub czy spełniał wymagania dotyczące posiadania indywidualnej stawki celnej zgodnie z art. 9 ust. 5 rozporządzenia podstawowego. Komisja przesłała wnioskodawcy kwestionariusz oraz wniosek dotyczący MES zgodnie z art. 2 ust. 7 rozporządzenia podstawowego. Dochodzenie obejmowało okres od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. („okres objęty dochodzeniem”).

(6)

(2)

(7)

(3)

(8)

3. Strony zainteresowane dochodzeniem

(9)

(4)

Komisja otrzymała wniosek złożony przez Giant China Co., Ltd. („wnioskodawca”) dotyczący częściowego prze-

(1) Dz.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 79 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L302 - 69 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715) (1)

 • Dz. U. L302 - 68 z 200519.11.2005

  Informacja o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L302 - 47 z 200519.11.2005

  Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 46 z 200519.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 35 z 200519.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L302 - 34 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L302 - 33 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L302 - 28 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1894/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefie ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L302 - 24 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 14 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L302 - 1 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.