Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 28

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

Data ogłoszenia:2005-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 28

Strona 1 z 3
L 302/28

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

19.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

migracji specyficznej SML(T) dla BADGE BADGE.H2O i BADGE.2H2O. W odniesieniu do chlorohydryn BADGE Urząd uważa, że ze względu na brak genotoksyczności obecny limit migracji specyficznej wynoszący 1 mg/kg żywności lub płynów modelowych imitujących żywność jest właściwy.

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 1,

(4)

Należy zatem zezwolić na obrót i wykorzystywanie we Wspólnocie materiałów i wyrobów zawierających BADGE zgodnych z niniejszym rozporządzeniem, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r.

po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności,

(5)

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W celu uniknięcia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego oraz usuwania barier w swobodnym przepływie towarów dyrektywa Komisji 2002/16/WE z dnia 20 lutego 2002 r. w sprawie wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (2) ustanawia limity migracji specyficznej dla 2,2-bis(4-hydroksyfenylo) propano bis(2,3-epoksypropylo) eteru („BADGE”, ang. Bisphenol-A DiGlycidyl Ether), bis(hydroksyfenylo)metano bis(2,3-epoksypropylo)eterów („BFDGE”, ang. Bisphenol-F DiGlycidyl Ether) i eterów nowolakoglicydowych („NOGE”) oraz niektórych z ich pochodnych.

Dane toksykologiczne wymagane dla NOGE i BFDGE nie zostały dostarczone w czasie pozwalającym Urzędowi na dokonanie ich oceny i ich dalszego wykorzystywania. Zatem nie zezwala się na dalsze wykorzystanie i/lub obecność BFDGE i NOGE, począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r., zgodnie z dyrektywą 2002/16/WE. Jednakże należy zezwolić na wyczerpanie istniejących zapasów.

(6)

(2)

Dyrektywa 2002/16/WE stanowi, że wykorzystanie i/lub obecność BFDGE i NOGE może mieć miejsce wyłącznie do dnia 31 grudnia 2004 r. W przypadku BADGE okres przejściowy został przedłużony do dnia 31 grudnia 2005 r., w oczekiwaniu na przedstawienie nowych danych toksykologicznych i ich oceny przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”).

W przypadku dużych pojemników zezwala się na wykorzystanie i/lub obecność BADGE, NOGE i BFDGE. Duży współczynnik objętości do powierzchni dla tych pojemników, ich powtarzalne wykorzystywanie w trakcie długiego czasu żywotności, co redukuje migrację, oraz kontakt z żywnością w temperaturze otoczenia w większości zastosowań sugerują, że nie jest konieczne ustalanie limitów migracji dla BADGE, NOGE i BFDGE w tych pojemnikach.

(7)

(3)

Wymagane dane toksykologiczne dla BADGE zostały przekazane. Urząd stwierdził, że BADGE, BADGE.H2O i BADGE.2H2O nie są genotoksyczne i rakotwórcze in vivo i że tolerowane dzienne pobranie można ustalić na 0,15 mg/kg masy ciała dla BADGE, BADGE.H2O i BADGE.2H2O. Można zatem ustanowić wyższy limit

(8)

Na mocy art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 do materiałów i wyrobów objętych szczególnymi środkami prawnymi powinna być dołączona pisemna deklaracja stwierdzająca, iż są one zgodne z przepisami mającymi wobec nich zastosowanie. Wymóg ten nie został jeszcze określony w dyrektywie 2002/16/WE. Należy zatem wprowadzić wspomniany wymóg oraz przewidzieć okres przejściowy.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 28 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 79 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L302 - 69 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715) (1)

 • Dz. U. L302 - 68 z 200519.11.2005

  Informacja o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L302 - 47 z 200519.11.2005

  Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 46 z 200519.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 35 z 200519.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L302 - 34 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L302 - 33 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L302 - 26 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1894/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefie ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L302 - 24 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 22 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1892/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L302 - 14 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L302 - 1 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.