Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 35

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

Data ogłoszenia:2005-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 35

Strona 1 z 7
19.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/35

DYREKTYWA KOMISJI 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Natomiast we wszystkich innych zastosowaniach pozostaje on bez zmian.

(4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1935/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 października 2004 r. w sprawie materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz uchylające dyrektywy 80/590/EWG i 89/109/EWG (1), w szczególności jego art. 5 ust. 2, po konsultacji z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy ustanowić okres przejściowy dla uszczelek PCV zawierających epoksydowany olej sojowy, stosowany do uszczelniania szklanych pojemników mających kontakt z żywnością do dnia 19 listopada 2006 r. Należy zatem 2002/72/WE. odpowiednio zmienić dyrektywę

(5)

(6)

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Dyrektywa Komisji 2002/72/WE (2) ustanawia wykaz monomerów i innych substancji wyjściowych, które mogą być używane do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. Na podstawie nowych informacji związanych z oceną ryzyka tych substancji pewne monomery tymczasowo dopuszczone na poziomie krajowym, jak również nowe monomery, powinny być włączone do wspólnotowego wykazu dopuszczonych substancji w tej dyrektywie. Dyrektywa 2002/72/EWG zawiera także niekompletny wykaz dodatków, które mogą być używane do produkcji materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych. Wykaz ten powinien zostać zmieniony w celu włączenia innych substancji dodatkowych ocenionych przez Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności („Urząd”). Dla pewnych substancji ustanowione już ograniczenia na poziomie wspólnotowym powinny być zmienione na podstawie nowych dostępnych informacji. Urząd zalecił w szczególności obniżyć limit migracji specyficznej (SML) dla epoksydowanego oleju sojowego (ESBO) w przypadku uszczelek PCV zawierających tę substancję i stosowanych do uszczelniania szklanych pojemników zawierających preparaty dla niemowląt i preparaty pochodne lub zawierających przetworzoną żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci. Urząd stwierdził, że narażenie niemowląt spożywających regularnie ten rodzaj żywności może przekroczyć tolerowane dzienne pobranie. Zatem w tym konkretnym zastosowaniu SML dla ESBO zostaje obniżony z 60 na 30 mg/kg żywności lub produktów imitujących żywność.

Artykuł 1 Załączniki II, III, V i VI do dyrektywy 2002/72/WE zostają zmienione zgodnie z załącznikami I i IV do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 Uszczelki PCV zawierające epoksydowany olej sojowy, oznaczony numerem referencyjnym 88640 w sekcji A załącznika III do dyrektywy 2002/72/WE, stosowane do uszczelniania szklanych pojemników zawierających preparaty dla niemowląt i preparaty pochodne określone w dyrektywie Komisji 91/321/EWG (3) lub zawierających przetworzoną żywność na bazie zbóż oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci, określone w dyrektywie Komisji 96/5/WE (4), które zostały napełnione do dnia 19 listopada 2006 r., i który jest zgodny z ograniczeniami i/lub wymaganiami określonymi w części A załącznika III do dyrektywy 2002/72/WE zmienionej dyrektywą 2004/19/WE, można nadal wprowadzać do obrotu, pod warunkiem że na materiałach i artykułach znajduje się data napełnienia. Data napełnienia może zostać zastąpiona innym oznaczeniem, pod warunkiem że oznaczenie to pozwala określić datę napełnienia. Na żądanie data napełnienia zostaje udostępniona właściwym organom i każdej osobie egzekwującej stosowanie wymogów niniejszej dyrektywy. Akapity 1 i 2 stosuje się, nie naruszając wymogów dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (5).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 35 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 79 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L302 - 69 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715) (1)

 • Dz. U. L302 - 68 z 200519.11.2005

  Informacja o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L302 - 47 z 200519.11.2005

  Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 46 z 200519.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 34 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L302 - 33 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L302 - 28 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1894/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefie ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L302 - 24 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 22 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1892/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L302 - 14 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L302 - 1 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.