Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 69

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 69

Strona 1 z 13
19.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/69

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/801/WE)

Dnia 9 grudnia 2004 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie łączenia przedsiębiorstw na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 z dnia 21 grudnia 1989 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 2 tego rozporządzenia. Wersja bez klauzuli poufności pełnego tekstu omawianej decyzji w oryginalnym języku postępowania oraz w językach roboczych Komisji znajduje się na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

I. STRONY

(1)

Energias de Portugal SA („EDP”) to portugalski operator narodowy energii elektrycznej. Firma zajmuje się głównie wytwarzaniem, dystrybucją i dostawą energii elektrycznej w Portugalii. EDP kontroluje hiszpańską spółkę Hidrocantábrico, która działa w Hiszpanii w sektorach energii elektrycznej i gazu. EDP jest notowana na giełdzie Euronext Lizbona. Portugalski skarb państwa jest właścicielem – bezpośrednio lub pośrednio – około 30 % akcji firmy.

(2)

ENI SpA („ENI”) zajmuje się wydobyciem i przetwórstwem ropy naftowej i gazu ziemnego na świecie. Działalność ENI obejmuje również dostawy, przesył, magazynowanie, dystrybucję i obrót gazem ziemnym. Ponadto ENI posiada udziały w firmach transportowych, które zajmują się eksploatacją międzynarodowych gazociągów służących do przesyłu gazu ziemnego.

podmioty zależne pokrywają wszystkie poziomy łańcucha dostaw gazu w Portugalii. GDP, poprzez swoje przedsiębiorstwo zależne, Transgás, importuje gaz ziemny do Portugalii poprzez gazociąg Maroko–Hiszpania–Portugalia oraz poprzez terminal LNG w Sines i odpowiada za przesył, magazynowanie, transport i dostawę gazu ziemnego poprzez portugalską sieć gazociągów wysokociśnieniowych („sieć”). GDP zajmuje się również dostawą gazu ziemnego do dużych odbiorców przemysłowych, a także budową – a w przyszłości eksploatacją – pierwszych w Portugalii podziemnych instalacji do magazynowania gazu ziemnego. GDP, poprzez GDP Distribuićão („GDPD”), obecnie kontroluje również pięć z sześciu krajowych przedsiębiorstw zajmujących się dystrybucją gazu w Portugalii.

(4)

(3)

Gás de Portugal, SGPS, SA, („GDP”) to portugalski operator narodowy w dziedzinie gazownictwa. GDP jest w pełni zależny od portugalskiego przedsiębiorstwa Galp Energia, SGPS, SA („GALP”), które jest obecnie kontrolowane łącznie przez portugalski skarb państwa i firmę ENI zainteresowaną zarówno sektorem ropy naftowej, jak i gazu ziemnego. Usługi oferowane przez GDP i jego

(1) Dz.U. L 395 z 30.12.1989, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1310/97 (Dz.U. L 180 z 9.7.1997, str. 1).

Rede Eléctrica Nacional SA („REN”) nie jest stroną zgłaszającą w niniejszej koncentracji, jednak bierze udział w całej transakcji, w której skład wchodzi omawiana koncentracja. REN to portugalska spółka utworzona wskutek wydzielenia ogólnokrajowej sieci elektroenergetycznej z EDP w 1994 r. REN obecnie zarządza portugalską ogólnokrajową siecią elektroenergetyczną i ma status wyłącznego nabywcy, który kupuje energię elektryczną od producentów i odsprzedaje ją dystrybutorowi/dostawcy, który dalej dostarcza energię odbiorcom nieuprawnionym. Portugalski skarb państwa kontroluje – bezpośrednio lub pośrednio – 70 % REN, natomiast pozostała część struktury własnościowej tej firmy należy do EDP.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 69 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 79 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

 • Dz. U. L302 - 68 z 200519.11.2005

  Informacja o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L302 - 47 z 200519.11.2005

  Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 46 z 200519.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 35 z 200519.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L302 - 34 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L302 - 33 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L302 - 28 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1894/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefie ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L302 - 24 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 22 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1892/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L302 - 14 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L302 - 1 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.