Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 79

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 17 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2005-11-19


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 79

Strona 1 z 2
19.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 302/79

DECYZJA KOMISJI z dnia 17 października 2005 r. przyjmująca zobowiązania złożone w związku z postępowaniem antydumpingowym dotyczącym przywozu chlorku potasu pochodzącego z Federacji Rosyjskiej (2005/802/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 384/96 z dnia 22 grudnia 1995 r. w sprawie ochrony przed dumpingowym przywozem z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej (1) („rozporządzenie podstawowe”), w szczególności jego art. 8, po konsultacji z Komitetem Doradczym, a także mając na uwadze, co następuje:

dwóch producentów eksportujących w Rosji, mianowicie JSC Silvinit oraz JSC Uralkali, w odniesieniu do ich wywozu do UE-10. Ponadto, aby umożliwić zwolnienie z cła antydumpingowego nałożonego na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3068/92 na przywóz dokonywany zgodnie z warunkami zobowiązań, rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 zostało zmienione rozporządzeniem (WE) nr 992/2004 (5).

(5)

W czerwcu 2005 r. Komisja, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 858/2005 (6), przyjęła nowe zobowiązania dotyczące wywozu do UE-10 złożone przez wymienione rosyjskie przedsiębiorstwa na kolejny okres, który wygasa z dniem 13 kwietnia 2006 r. W międzyczasie, w styczniu 2004 r., otrzymano oddzielne wnioski od JSC Silvinit i JSC Uralkali („wnioskodawcy”) dotyczące indywidualnych częściowych przeglądów okresowych w odniesieniu do obowiązujących środków zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia podstawowego. Ustaliwszy, po konsultacji z Komitetem Doradczym, iż istnieją wystarczające dowody do wszczęcia częściowych przeglądów okresowych, Komisja opublikowała zawiadomienia o wszczęciu i rozpoczęła dochodzenie (7). Zgodnie z ustaleniami dwóch wymienionych częściowych przeglądów okresowych Rada, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1891/2005, zmieniła stawki cła antydumpingowego nałożonego na wnioskodawców.

II. ZOBOWIĄZANIA

(6)

I. POSTĘPOWANIE (1)

Na mocy rozporządzenia (EWG) nr 3068/92 (2) Rada nałożyła ostateczne cła antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego m.in. z Rosji („obowiązujące środki”). W marcu 2004 r. w drodze zawiadomienia opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (3) Komisja z własnej inicjatywy rozpoczęła częściowy przegląd okresowy obowiązujących środków w celu zbadania, czy należy je zmienić tak, aby uwzględnić rozszerzenie Unii Europejskiej do 25 Państw Członkowskich z dnia 1 maja 2004 r. („rozszerzenie”). Wyniki wspomnianego częściowego przeglądu okresowego wykazały, że tymczasowe dostosowanie obowiązujących środków leżało w interesie Wspólnoty, aby uniknąć nagłych i nadmiernie negatywnych skutków dla importerów i użytkowników w dziesięciu nowych Państwach Członkowskich („UE-10”) bezpośrednio po rozszerzeniu. W tym celu Komisja, na mocy rozporządzenia (WE) nr 1002/2004 (4), przyjęła zobowiązania od m.in.

(7)

(2)

(8)

(3)

(9)

(4)

(1) Dz.U. L 56 z 6.3.1996, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12). (2) Dz.U. L 308 z 24.10.1992, str. 41. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1891/2005 (patrz: str. 14 niniejszego Dziennika Urzędowego). 3) Dz.U. C 70 z 20.3.2004, str. 15. ( (4) Dz.U. L 183 z 20.5.2004, str. 16. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 588/2005 (Dz.U. L 98 z 16.4.2005, str. 11).

Jak wskazano powyżej, Komisja przyjęła zobowiązania złożone przez wnioskodawców w odniesieniu do ich wywozu do UE-10. W tym zakresie należy przypomnieć, iż zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 992/2004 wymienione zobowiązania miały charakter przejściowy i zmierzały jako środek tymczasowy do podniesienia cen chlorku potasu w UE-10 do poziomu obowiązującego we Wspólnocie w jej kształcie istniejącym bezpośrednio przed rozszerzeniem („UE-15”). Ponadto wymienione zobowiązania w odniesieniu do UE-10 nie były bezpośrednio równoważne cłu antydumpingowemu, ponieważ minimalne ceny importowe (MCI) ustalono wyjątkowo na niższym poziomie niż zazwyczaj (tj. zostały one ustalone na poziomie, który nie usuwał w pełni wyrządzającego szkodę wpływu dumpingu).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 302 POZ 79 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L302 - 69 z 200519.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 9 grudnia 2004 r. uznająca koncentrację za niezgodną z zasadami wspólnego rynku zgodnie z art. 8 ust. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 4064/89 („rozporządzenie w sprawie połączeń”) (Sprawa nr COMP/M.3440 – EDP/ENI/GDP) (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 4715) (1)

 • Dz. U. L302 - 68 z 200519.11.2005

  Informacja o wejściu w życie Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Republiką Chile, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L302 - 47 z 200519.11.2005

  Umowa międzynarodowa w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 46 z 200519.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. dotyczącej zawarcia Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2005 r.

 • Dz. U. L302 - 35 z 200519.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/79/WE z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Komisji 2002/72/WE w sprawie materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi (1)

 • Dz. U. L302 - 34 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1897/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L302 - 33 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1896/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 887/2005 otwierające destylację interwencyjną przewidzianą w art. 30 rozporządzenia Rady (WE) nr 1493/1999 w odniesieniu do niektórych win w Grecji

 • Dz. U. L302 - 28 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1895/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. w sprawie ograniczenia wykorzystania niektórych pochodnych epoksydowych w materiałach i wyrobach przeznaczonych do kontaktu z żywnością (1)

 • Dz. U. L302 - 26 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1894/2005 z dnia 17 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów morszczuka w strefie ICES Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L302 - 24 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1893/2005 z dnia 18 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L302 - 22 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1892/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. kończące częściowy przegląd okresowy środków antydumpingowych stosowanych w przywozie rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

 • Dz. U. L302 - 14 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1891/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 3068/92 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz chlorku potasu pochodzącego z Białorusi, Rosji lub Ukrainy

 • Dz. U. L302 - 1 z 200519.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1890/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej, Indonezji, Tajwanu, Tajlandii i Wietnamu oraz kończące postępowanie dotyczące przywozu niektórych elementów złącznych ze stali nierdzewnej oraz ich części pochodzących z Malezji i Filipin

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.