Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1

Strona 1 z 11
22.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

(8)

swobodnego obrotu na terenie Wspólnoty wraz z systemem udzielania takich wspólnotowych pozwoleń na przywóz. Produkty umieszczane w wolnym obszarze celnym lub przywożone na mocy uzgodnień dotyczących składów celnych, przywozu czasowego bądź w celu uszlachetniania czynnego (system zawieszeń) nie powinny być wliczane na poczet limitów ustalonych dla omawianych produktów. W celu zapewnienia nieprzekraczalności tych limitów ilościowych niezbędne jest ustanowienie procedury zarządzania, na mocy której właściwe władze Państw Członkowskich nie będą wydawać pozwoleń na przywóz, zanim nie uzyskają od Komisji uprzedniego potwierdzenia, że stosowne ilości pozostają dostępne w ramach danego limitu ilościowego. Porozumienie przewiduje system współpracy pomiędzy Federacją Rosyjską a Wspólnotą, mającej na celu zapobieganie omijaniu przepisów poprzez przeładunek, zamianę trasy lub innymi sposobami. Należy ustanowić procedurę konsultacji, na podstawie której z danym krajem można będzie dojść do porozumienia w sprawie równoważnego dostosowania określonego limitu ilościowego, jeśli okaże się, że nastąpiło ominięcie warunków Umowy. Federacja Rosyjska zgodziła się na podjęcie niezbędnych środków w celu zapewnienia, aby wszelkie dostosowania mogły być szybko zastosowane. W przypadku braku porozumienia w przewidzianym terminie Wspólnota powinna mieć możliwość zastosowania równoważnego dostosowania, jeśli będzie wyraźny dowód na ominięcie. Począwszy od dnia 1 stycznia 2005 r. przywóz do Wspólnoty produktów objętych niniejszym rozporządzeniem podlega konieczności posiadania pozwolenia zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2267/2004 z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi pomiędzy Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską (4). Umowa przewiduje, że przywóz ten ma być wliczany na poczet limitów na 2005 r. ustanowionych w niniejszym rozporządzeniu. Dla celów przejrzystości niezbędne jest zatem zastąpienie rozporządzenia (WE) nr 2267/2004 niniejszym rozporządzeniem,

uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Umowa o partnerstwie i współpracy ustanawiająca partnerstwo pomiędzy Wspólnotami Europejskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony (1), zwana dalej „UPW”, weszła w życie z dniem 1 grudnia 1997 r. Artykuł 21 ust. 1 UPW stanowi, że handel niektórymi produktami stalowymi jest regulowany postanowieniami tytułu III tej umowy, z wyjątkiem art. 15, oraz postanowieniami umowy w sprawie uzgodnień ilościowych. W dniu 24 października 2005 r. Wspólnota Europejska i Federacja Rosyjska zawarły umowę w sprawie handlu niektórymi produktami stalowymi (2), zwaną dalej „Umową”. Niezbędne jest zapewnienie środków realizacji warunków Umowy we Wspólnocie uwzględniając doświadczenie zdobyte z poprzednich umów dotyczących podobnych kwestii. Omawiane produkty należy sklasyfikować w oparciu o Nomenklaturę Scaloną (CN) ustanowioną na mocy rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie taryfy i Nomenklatury statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (3). Należy zapewnić sprawdzanie pochodzenia produktów, o których mowa, i ustanowić w tym celu odpowiednie metody współpracy administracyjnej. Skuteczne wykonywanie Umowy wymaga wprowadzenia wymogu posiadania wspólnotowego pozwolenia na przywóz, dopuszczającego omawiane produkty do

(9)

(2)

(10)

(3)

(4)

(5)

(11)

(6)

(7)

(1) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3. (2) Patrz: strona 39 niniejszego Dziennika Urzędowego. (3) Dz.U. L 256 z 7.9.1987, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 493/2005 (Dz.U. L 82 z 31.3.2005, str. 1).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 61 z 200522.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 56 z 200522.11.2005

  Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

 • Dz. U. L303 - 39 z 200522.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 32 z 200522.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 22 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.