Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 39

Tytuł:

Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 39

Strona 1 z 9
22.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/39

UMOWA pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

WSPÓLNOTA EUROPEJSKA, z jednej strony, oraz FEDERACJA ROSYJSKA, z drugiej strony, będące Stronami niniejszej Umowy, MAJĄC NA UWADZE, że Umowa o partnerstwie i współpracy (zwana dalej UPW) ustanawiająca partnerstwo między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Federacją Rosyjską, z drugiej strony (1), weszła w życie dnia 1 grudnia 1997 r., MAJĄC NA UWADZE, że Strony pragną promować systematyczny i sprawiedliwy rozwój handlu stalą pomiędzy Wspólnotą Europejską (zwaną dalej Wspólnotą) i Federacją Rosyjską (zwaną dalej Rosją), MAJĄC NA UWADZE, że art. 21 UPW stanowi, iż handel wyrobami byłej Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, zwanej dalej EWWiS, jest regulowany postanowieniami tytułu III, z wyłączeniem jego art. 15, oraz postanowieniami umowy, o której mowa w art. 21 UPW, MAJĄC NA UWADZE proces przystąpienia Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) i wsparcie Wspólnoty dla integracji Rosji z międzynarodowym systemem handlowym, MAJĄC NA UWADZE, że dla lat 1995–2004 handel niektórymi wyrobami stalowymi był przedmiotem umów, które należy zastąpić kolejną umową, która weźmie pod uwagę rozwój w stosunkach między Stronami, MAJĄC NA UWADZE, że niniejszej umowie powinna towarzyszyć współpraca między Stronami w odniesieniu do przemysłu stalowego, włącznie z odpowiednią wymianą informacji w ramach grupy kontaktowej ds. węgla i stali, jak przewidziano w Protokole 1 do UPW,

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejsza Umowa ma zastosowanie do handlu wyrobami stalowymi byłej EWWiS. 2. Handel wyrobami stalowymi określonymi w załączniku I może podlegać limitom ilościowym. 3. Handel wyrobami stalowymi nieokreślonymi w załączniku I nie podlega limitom ilościowym. 4. W przypadku wyrobów stalowych i kwestii nieobjętych niniejszą Umową stosuje się odpowiednie przepisy UPW. Artykuł 2 1. Strony zgadzają się na ustalenie i utrzymanie na okres trwania niniejszej Umowy uzgodnień ilościowych dla każdego roku kalendarzowego, określających limity przedstawione

(1) Dz.U. L 327 z 28.11.1997, str. 3.

w załączniku II dotyczące wywozu z Rosji do Wspólnoty wyrobów wyszczególnionych w załączniku I. Przedmiotowy wywóz podlega systemowi podwójnej kontroli określonemu w Protokole A.

2. Strony zgadzają się na odliczenie od limitów ilościowych określonych w załączniku II przywozu z Rosji do Wspólnoty wyrobów objętych załącznikiem I począwszy od 1 stycznia 2005 r. do wejścia w życie niniejszej Umowy.

3. Przywóz ilości przekraczających ilości wymienione w załączniku II jest dozwolony gdy przemysł Wspólnoty nie może sprostać wewnętrznemu popytowi, czego wynikiem jest niedobór podaży jednego lub więcej wyrobów wymienionych w załączniku I. Konsultacje odbywają się niezwłocznie na wniosek jednej ze Stron w celu określenia stopnia niedoboru na podstawie obiektywnych dowodów. Na podstawie wniosków z konsultacji Wspólnota wszczyna swoje wewnętrzne procedury, aby zwiększyć limity ilościowe określone w załączniku II.

L 303/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2005

4. W przypadku gdy państwa kandydujące do członkostwa w UE przystąpią do niej przed terminem wygaśnięcia niniejszej Umowy, Strony rozpatrzą możliwość zwiększenia limitów ilościowych określonych w załączniku II. Artykuł 3 1. Przywóz wyrobów określonych w załączniku I do obszaru celnego Wspólnoty w celu wprowadzenia ich do swobodnego obrotu podlega przedstawieniu pozwolenia na przywóz wystawianego przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, opartego na przedstawieniu pozwolenia na wywóz wystawianego przez władze Rosji oraz przedstawieniu dowodu pochodzenia, zgodnie z postanowieniami Protokołu A.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 61 z 200522.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 56 z 200522.11.2005

  Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 32 z 200522.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 22 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

 • Dz. U. L303 - 1 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.