Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 56

Tytuł:

Decyzja Komisji z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-22


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 56

L 303/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z 18 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2000/609/WE w odniesieniu do przywozu świeżego mięsa ptaków bezgrzebioniowych z Australii i Urugwaju (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4408)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/804/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/494/EWG z dnia 26 czerwca 1991 r. w spawie warunków zdrowotnych zwierząt, regulujących handel wewnątrzwspólnotowy oraz przywóz świeżego mięsa drobiowego z państw trzecich (1), w szczególności jej art. 9 ust. 1, art. 11 ust. 1, art. 12, art. 14 ust. 1 i art. 14a,

dopuszczają przywóz świeżego mięsa drobiowego (4), stanowi, że Państwa Członkowskie mogą dopuszczać przywóz świeżego mięsa hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych jedynie z państw trzecich lub ich części wymienionych w załączniku I do decyzji 2000/609/WE pod określonymi warunkami. Urugwaj nie jest obecnie uwzględniony w wymienionej decyzji.

(3)

uwzględniając dyrektywę Rady 92/118/EWG z dnia 17 grudnia 1992 r. ustanawiającą warunki zdrowotne zwierząt i zdrowia publicznego, regulujące handel i przywóz do Wspólnoty produktów nieobjętych wyżej wymienionymi warunkami ustanowionymi w szczególnych zasadach wspólnotowych określonych w załączniku A pkt I do dyrektywy 89/662/EWG oraz w zakresie czynników chorobotwórczych do dyrektywy 90/425/EWG (2), w szczególności jej art. 10,

W następstwie misji Komisji przeprowadzonej w październiku 2004 r., dalszych działań i gwarancji udzielonych przez Urugwaj sytuacja w zakresie zdrowia zwierząt i ludzi jest na tyle zadowalająca, aby zezwolić na zawarcie w wykazie zatwierdzonych państw trzecich krajów wymienionych w załączniku I do decyzji 2000/609/WE. Mając na uwadze status Urugwaju pod względem zdrowia zwierząt w odniesieniu do rzekomego pomoru drobiu, przywozowi świeżego mięsa hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych powinien towarzyszyć wzór „A” świadectwa zdrowia, jak stanowi załącznik II część 2 do decyzji 2000/609/WE. Decyzja 2000/609/WE, zmieniona decyzją 2004/118/WE, błędnie stanowi, że świeżemu mięsu hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych musi towarzyszyć wzór „A” świadectwa zdrowia, o którym mowa w załączniku II część 2 do decyzji Komisji 2000/609/WE, zamiast wzoru „B”, o którym mowa w tym załączniku. Błąd ten zatem powinien zostać poprawiony. Należy zatem 2000/609/WE. odpowiednio zmienić decyzję

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

(5) (1)

Decyzja Komisji 94/85/WE z dnia 16 lutego 1994 r. ustalająca wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa drobiowego (3) uwzględnia w swoim wykazie Urugwaj.

(2)

Decyzja Komisji 2000/609/WE z dnia 29 września 2000 r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy przywozie mięsa hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych, zmieniająca decyzję 94/85/WE ustalającą wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie

(6)

(1) Dz.U. L 268 z 24.9.1991, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 1999/89/WE (Dz.U. L 300 z 23.11.1999, str. 17). (2) Dz.U. L 62 z 15.3.1993, str. 49. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem Komisji (WE) nr 445/2004 (Dz.U. L 72 z 11.3.2004, str. 60). (3) Dz.U. L 44 z 17.2.1994, str. 31. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/118/WE (Dz.U. L 36 z 7.2.2004, str. 34).

(7)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

(4) Dz.U. L 258 z 12.10.2000, str. 49. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/415/WE (Dz.U. L 151 z 30.4.2004, str. 73; sprostowana w: Dz.U. L 208 z 10.6.2004, str. 63).

22.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 303/57

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Załącznik I do decyzji 2000/609/WE zastępuje się tekstem Załącznika do niniejszej decyzji. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 303/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

22.11.2005

ZAŁĄCZNIK „ZAŁĄCZNIK I Wykaz państw trzecich, lub części państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz świeżego mięsa hodowlanych ptaków bezgrzebieniowych

Wzór świadectwa, którego należy użyć (A lub B)

Kod ISO

Państwo

Części terytorium

AR AU BG BR-1 BW CA CH CL HR IL NA NZ RO TH TN US UY ZA ZW

Argentyna Australia Bułgaria Brazylia Botswana Kanada Szwajcaria Chile Chorwacja Izrael Namibia Nowa Zelandia Rumunia Tajlandia Tunezja Stany Zjednoczone Ameryki Urugwaj Republika Południowej Afryki Zimbabwe Stany Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo i Mato Grosso do Sul

A B A A B A A A A A B A A A A A A B B”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 303 POZ 56 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L303 - 62 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/808/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. przedłużająca mandat Szefa Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 61 z 200522.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/807/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. rozszerzające i zmieniające mandat Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej (EUMM)

 • Dz. U. L303 - 60 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/806/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wprowadzająca w życie wspólne działanie 2005/557/WPZiB w sprawie cywilno-wojskowego działania Unii Europejskiej wspierającego misję Unii Afrykańskiej w regionie Darfur w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 59 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady 2005/805/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. wykonująca wspólne działanie 2005/556/WPZiB w sprawie mianowania Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Sudanie

 • Dz. U. L303 - 39 z 200522.11.2005

  Umowa pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 38 z 200522.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Wspólnotą Europejską i Federacją Rosyjską w sprawie handlu niektórymi wyrobami stalowymi

 • Dz. U. L303 - 32 z 200522.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/80/WE z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu dostosowania jej załączników II i III ze względu na postęp techniczny (1)

 • Dz. U. L303 - 30 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1904/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L303 - 28 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1903/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów makreli w strefie ICES IIa (wody inne niż wody terytorialne WE), Vb (wody terytorialne WE), VI, VII, VIII a, b, d i e, XII i XIV przez statki pływające pod banderą Francji

 • Dz. U. L303 - 26 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1902/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające zakaz połowów żabnicy w strefie ICES VII przez statki pływające pod banderą Hiszpanii

 • Dz. U. L303 - 24 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1901/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L303 - 22 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1900/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 382/2001 dotyczące wprowadzania w życie projektów wspierających współpracę i stosunki handlowe między Unią Europejską a uprzemysłowionymi państwami Ameryki Północnej, Dalekiego Wschodu i Australazji

 • Dz. U. L303 - 1 z 200522.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1899/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie nałożenia pewnych ograniczeń na przywóz niektórych produktów stalowych z Federacji Rosyjskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.