Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

Data ogłoszenia:2005-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 14

L 304/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 7 listopada 2005 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie (2005/809/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

ciwe jest stworzenie uproszczonych procedur służących ustaleniu stanowiska Wspólnoty w tych kwestiach.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 63 ust. 3 lit. b), w powiązaniu z drugim zdaniem pierwszego akapitu jego art. 300 ust. 2 oraz akapitem pierwszym art. 300 ust. 3,

(5)

uwzględniając wniosek Komisji,

(6)

Zgodnie z art. 3 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Zjednoczone Królestwo notyfikowało swoje życzenie uczestniczenia w przyjęciu i stosowaniu niniejszej decyzji.

uwzględniając opinię Parlamentu Europejskiego, (1)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Zjednoczonego Królestwa i Irlandii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i bez uszczerbku dla art. 4 tego protokołu Irlandia nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani decyzja ta nie ma zastosowania do Irlandii.

(1)

W imieniu Wspólnoty Europejskiej Komisja wynegocjowała Umowę między Wspólnotą Europejską i Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie.

(7)

(2)

Umowa została podpisana w imieniu Wspólnoty Europejskiej w dniu 14 kwietnia 2005 r. z zastrzeżeniem jej możliwego zawarcia w terminie późniejszym, zgodnie z decyzją 2005/371/WE (2).

Zgodnie z art. 1 i 2 Protokołu w sprawie stanowiska Danii załączonego do Traktatu o Unii Europejskiej oraz Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Dania nie uczestniczy w przyjęciu niniejszej decyzji, nie jest nią związana ani decyzja ta nie ma zastosowania do Danii,

STANOWI, CO NASTĘPUJE: (3)

Umowa powinna zostać zatwierdzona. Artykuł 1

(4)

Umowa ustanawia Wspólny Komitet Readmisyjny, który może podejmować decyzje mające skutki prawne w niektórych kwestiach technicznych. Wobec tego właś-

Niniejszym zatwierdza się w imieniu Wspólnoty Umowę między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie oraz załączone do niej deklaracje (3).

(3) Tekst umowy, patrz: Dz.U. L 124 z 17.5.2005, str. 22.

(1) Dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. (2) Dz.U. L 124 z 17.5.2005, str. 21.

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/15

Artykuł 2 Przewodniczący Rady dokonuje w art. 22 ust. 2 umowy (1). Artykuł 3 Komisja, wspomagana przez ekspertów z Państw Członkowskich, reprezentuje Wspólnotę we Wspólnym Komitecie Readmisyjnym ustanowionym na mocy art. 18 umowy. Artykuł 4 Stanowisko Wspólnoty w ramach Wspólnego Komitetu Readmisyjnego w zakresie przyjęcia regulaminu zgodnie z wymogami art. 18 ust. 5 umowy przyjmuje Komisja po konsultacji ze specjalnym komitetem wyznaczonym przez Radę. notyfikacji przewidzianej

W zakresie wszelkich pozostałych decyzji Wspólnego Komitetu Readmisyjnego stanowisko Wspólnoty jest przyjmowane przez Radę kwalifikowaną większością głosów na wniosek Komisji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 7 listopada 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

(1) Data wejścia w życie umowy zostanie opublikowana przez Sekretariat Generalny Rady w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 46 z 200523.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniająca decyzję 2000/657/WE (1)

 • Dz. U. L304 - 19 z 200523.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4394) (1)

 • Dz. U. L304 - 18 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L304 - 17 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L304 - 16 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Francji

 • Dz. U. L304 - 12 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1907/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L304 - 10 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1906/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 1 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/95 w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.