Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 19

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4394) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 19

Strona 1 z 11
23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/19

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4394)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/813/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/67/EWG z dnia 28 stycznia 1991 r. dotyczącą warunków zdrowotnych zwierząt obowiązujących przy wprowadzaniu do obrotu zwierząt i produktów akwakultury (1), w szczególności jej art. 5 i 6,

VHS w niektórych strefach przybrzeżnych. Po spotkaniu służb Komisji z przedstawicielami Finlandii, które odbyło się w dniu 5 lipca 2005 r., Finlandia wycofała wniosek o nadanie strefom przybrzeżnym statusu stref wolnych od VHS. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że w odniesieniu do IHN całe terytorium, a w odniesieniu do VHS – lądowe części terytorium Finlandii spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. Z tego względu powyższe części Finlandii kwalifikują się do otrzymania statusu stref zatwierdzonych w odniesieniu do VHS i IHN i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych.

a także mając na uwadze, co następuje:

(4) (1)

Decyzja Komisji 2002/308/WE (2) ustanawia wykaz zatwierdzonych stref oraz zatwierdzonych hodowli ryb, znajdujących się w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do niektórych chorób ryb.

Ponieważ źródła niektórych obszarów zlewisk w Finlandii znajdują się w Rosji, Finlandia powinna utrzymać wysoki poziom nadzoru nad wspomnianymi obszarami zlewisk zgodnie z programem zatwierdzonym na mocy decyzji Komisji 2003/634/WE (3) po nadaniu tym obszarom statusu stref zatwierdzonych.

(2)

Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) dla niektórych stref na swoim terytorium. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowe strefy spełniają wymogi art. 5 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się do uzyskania statusu strefy zatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu stref zatwierdzonych.

(5)

Austria, Francja, Niemcy i Włochy przedłożyły uzasadnienia w celu uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefach niezatwierdzonych w odniesieniu do VHS i IHN dla niektórych hodowli znajdujących się na ich terytorium. Przedłożona dokumentacja wskazuje, że przedmiotowe hodowle spełniają wymogi art. 6 dyrektywy 91/67/EWG. W związku z powyższym kwalifikują się one do uzyskania statusu hodowli zatwierdzonych w strefie niezatwierdzonej i powinny być dodane do wykazu hodowli zatwierdzonych.

(3)

Finlandia przedłożyła uzasadnienia w celu uzyskania statusu zatwierdzonych stref w odniesieniu do wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) dla tych stref na jej terytorium, które nie są objęte szczególnymi środkami zwalczania wprowadzonymi po wystąpieniu przypadków

(6)

(1) Dz.U. L 46 z 19.2.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 806/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 1). (2) Dz.U. L 106 z 23.4.2002, str. 28. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/475/WE (Dz.U. L 176 z 8.7.2005, str. 30).

Włochy powiadomiły o występowaniu IHN w dwóch hodowlach uprzednio uznanych za wolne od tej choroby. Jednakże nie stwierdzono występowania VHS we wspomnianych dwóch hodowlach. Zatem wyżej wymienione hodowle nie powinny już być wymienione w decyzji 2002/308/WE jako wolne od IHN.

(3) Dz.U. L 220 z 3.9.2003, str. 8. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/770/WE (Dz.U. L 291 z 5.11.2005, str. 33).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 19 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 46 z 200523.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniająca decyzję 2000/657/WE (1)

 • Dz. U. L304 - 18 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L304 - 17 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L304 - 16 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Francji

 • Dz. U. L304 - 14 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L304 - 12 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1907/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L304 - 10 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1906/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 1 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/95 w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.