Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 46 - Strona 2

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniająca decyzję 2000/657/WE (1)

Data ogłoszenia:2005-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 46 - Strona 2

Strona 2 z 2

(1) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 775/2004 (Dz.U. L 123 z 27.4.2004, str. 27). (2) Dz.U. 196 z 16.8.1967, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2004/73/WE (Dz.U. L 152 z 30.4.2004, str. 1). (3) Dz.U. L 63 z 6.3.2003, str. 27.

(4) Dz.U. L 350 z 28.12.1998, str. 58. Dyrektywa ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 284 z 31.10.2003, str. 1). (5) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/34/WE (Dz.U. L 125 z 18.5.2005, str. 5). (6) Dz.U. L 187 z 10.7.2001, str. 47. (7) Dz.U. L 275 z 27.10.2000, str. 44. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/416/WE (Dz.U. L 147 z 10.6.2005, str. 1).

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/47

(7)

Należy zatem 2000/657/WE,

odpowiednio

zmienić

decyzję

Artykuł 2 Decyzję w sprawie przywozu substancji chemicznej paration zawartą w Załączniku do decyzji 2000/657/WE zastępuje się decyzją w sprawie przywozu zawartą w formularzu odpowiedzi kraju przywozu, w załączniku III do niniejszej decyzji.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Przyjmuje się decyzję w sprawie przywozu substancji chemicznej tetraetyloołowiu, zawartą w formularzu odpowiedzi kraju przywozu, w załączniku I. 2. Przyjmuje się decyzję w sprawie przywozu substancji chemicznej tetrametyloołowiu, zawartą w formularzu odpowiedzi kraju przywozu, w załączniku II. Sporządzono w Brukseli, dnia 18 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Stavros DIMAS

Członek Komisji

L 304/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

ZAŁĄCZNIK I DECYZJE W SPRAWIE PRZYWOZU DOTYCZĄCE CHEMIKALIÓW TAKICH JAK TETRAETYLOOŁÓW

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/49

L 304/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/51

L 304/52

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

ZAŁĄCZNIK II DECYZJE W SPRAWIE PRZYWOZU DOTYCZĄCE CHEMIKALIÓW TAKICH JAK TETRAMETYLOOŁÓW

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/53

L 304/54

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/55

L 304/56

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

ZAŁĄCZNIK III DECYZJA W SPRAWIE PRZYWOZU DOTYCZĄCA CHEMIKALIÓW TAKICH JAK PARATION

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/57

L 304/58

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

23.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 304/59

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 46 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 19 z 200523.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4394) (1)

 • Dz. U. L304 - 18 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L304 - 17 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L304 - 16 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Francji

 • Dz. U. L304 - 14 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L304 - 12 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1907/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L304 - 10 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1906/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 1 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/95 w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.