Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 46

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 18 listopada 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniająca decyzję 2000/657/WE (1)

Data ogłoszenia:2005-11-23


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 46

Strona 1 z 2
L 304/46

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

23.11.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 18 listopada 2005 r. przyjmująca wspólnotowe decyzje w sprawie przywozu niektórych chemikaliów na podstawie rozporządzenia (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz zmieniająca decyzję 2000/657/WE

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/814/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 304/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. dotyczące wywozu i przywozu niebezpiecznych chemikaliów (1), w szczególności jego art. 12 ust. 1 akapit pierwszy,

Chemikalia tetraetyloołów oraz tetrametyloołów zostały objęte procedurą PIC jako chemikalia przemysłowe. Komisja otrzymała informacje na temat obydwu chemikaliów w formie jednolitych wytycznych dla decyzji. Stosowanie obydwu chemikaliów zostało ściśle ograniczone na poziomie Wspólnoty ze względu na fakt, że ich stosowanie jako środków przeciwstukowych w benzynie zostało zakazane, poza drobnymi wyjątkami, dyrektywą 98/70/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 1998 r. odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającą dyrektywę Rady 93/12/EWG (4). Należy zatem podjąć odpowiednią decyzję w sprawie przywozu.

po konsultacji z komitetem powołanym na mocy art. 29 dyrektywy Rady 67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawodawczych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji niebezpiecznych (2),

(5)

Substancja chemiczna paration również została objęta procedurą PIC jako pestycyd, na którego temat Komisja otrzymała informacje z Sekretariatu w formie wytycznych dla decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6) (1)

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 304/2003, Komisja ma obowiązek decydować, w imieniu Wspólnoty, o zezwoleniu na przywóz do Wspólnoty każdego z chemikaliów podlegających procedurze zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC).

(2)

Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych (UNEP) i Organizacja ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) zostały wyznaczone do zapewnienia obsługi w zakresie sekretariatu dla funkcjonowania procedury PIC, ustanowionej przez Konwencję rotterdamską w sprawie procedury zgody po uprzednim poinformowaniu (PIC) w międzynarodowym handlu niektórymi niebezpiecznymi substancjami chemicznymi i pestycydami; Konwencja ta została zatwierdzona w imieniu Wspólnoty decyzją Rady 2003/106/WE (3).

(3)

Komisja, działając jako wspólny wyznaczony organ, zobowiązana jest do przekazywania, w imieniu Wspólnoty i jej Państw Członkowskich, decyzji w sprawie chemikaliów do Sekretariatu Konwencji.

Paration wchodzi w zakres dyrektywy Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (5). Na mocy decyzji Komisji 2001/520/WE z dnia 9 lipca 2001 r. dotyczącej niewłączania parationu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (6), paration został wyłączony z załącznika I do dyrektywy 91/414/EWG, a zezwolenia dla zawierających go środków ochrony roślin musiały zostać wycofane do dnia 8 stycznia 2002 r. Paration był wcześniej objęty tymczasową procedurą PIC w takim zakresie, że niektóre formy użytkowe bardzo niebezpiecznych pestycydów zawierających paration były wymienione w załączniku III do Konwencji, co znalazło swoje odzwierciedlenie w formularzu odpowiedzi zawartym w Załączniku do decyzji Komisji 2000/657/WE z dnia 16 października 2000 r. w sprawie przyjęcia wspólnotowych decyzji dotyczących przywozu na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 2455/92 dotyczącego wywozu i przywozu niektórych niebezpiecznych chemikaliów (7). Pozycja dotycząca parationu w załączniku III do Konwencji musi zostać zastąpiona pozycją obejmującą paration we wszystkich jego formach. Dlatego też należy przyjąć nową decyzję w sprawie przywozu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 304 POZ 46 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L304 - 19 z 200523.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 15 listopada 2005 r. zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2002/308/WE ustanawiającej wykaz zatwierdzonych stref i zatwierdzonych hodowli w odniesieniu do jednej lub więcej chorób ryb: wirusowej posocznicy krwotocznej (VHS) i zakaźnej martwicy układu krwiotwórczego (IHN) (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4394) (1)

 • Dz. U. L304 - 18 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Komitetu Regionów z Hiszpanii

 • Dz. U. L304 - 17 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka oraz zastępcy członka Komitetu Regionów z Włoch

 • Dz. U. L304 - 16 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Francji

 • Dz. U. L304 - 14 z 200523.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 7 listopada 2005 r. dotycząca podpisania Umowy między Wspólnotą Europejską a Republiką Albanii o readmisji osób przebywających nielegalnie

 • Dz. U. L304 - 12 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1907/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A3 w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłka)

 • Dz. U. L304 - 10 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1906/2005 z dnia 22 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L304 - 1 z 200523.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1905/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 297/95 w sprawie opłat wnoszonych na rzecz Europejskiej Agencji Leków

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.