Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 32

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/83/WE z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I, VI, VII, VIII, IX i X do dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (1)

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 32

Strona 1 z 3
L 305/32

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2005

DYREKTYWA KOMISJI 2005/83/WE z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I, VI, VII, VIII, IX i X do dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając dyrektywę Rady 70/156/EWG z dnia 6 lutego 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do homologacji typu pojazdów silnikowych i ich przyczep (1), w szczególności jej art. 13 ust. 2 tiret drugie, uwzględniając dyrektywę Rady 72/245/EWG z dnia 20 czerwca 1972 r. odnoszącą się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (2), w szczególności jej art. 4, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 W załącznikach I, VI, VII, VIII, IX oraz X do dyrektywy 72/245/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie przyjmują i publikują najpóźniej do dnia 30 września 2006 r. przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Państwa Członkowskie stosują wymienione przepisy od dnia 1 października 2006 r. Wymienione przepisy, przyjęte przez Państwa Członkowskie, zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektywą. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Dyrektywa 72/245/EWG jest jedną ze szczegółowych dyrektyw, na podstawie której prowadzi się procedurę homologacyjną Wspólnoty ustanowioną dyrektywą 70/156/EWG. Wymogi dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej i przepisy dotyczące badań urządzeń elektrycznych i elektronicznych były stale aktualizowane w ramach prac normalizacyjnych Międzynarodowego Komitetu Specjalnego ds. Zakłóceń Radioelektrycznych (CISPR) oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (ISO). Z tego względu dyrektywa Komisji 2004/104/WE (3), zmieniająca dyrektywę 72/245/EWG, wprowadziła odniesienia do procedur badań określonych w ostatnich wersjach odpowiednich norm. Od momentu wejścia w życie dyrektywy 2004/104/WE kilka norm zostało zastąpionych przez ich zaktualizowane wersje, dostosowujące je do postępu technicznego. Dlatego też niezbędna jest aktualizacja odniesień do tych norm w dyrektywie 72/245/WE. Należy dokonać również kilku poprawek redakcyjnych. Dyrektywę 72/245/EWG należy zatem odpowiednio zmienić,

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Günter VERHEUGEN

(4) (5)

Wiceprzewodniczący

(1) Dz.U. L 42 z 23.2.1970, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/49/WE (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 12). (2) Dz.U. L 152 z 6.7.1972, str. 15. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/49/WE. (3) Dz.U. L 337 z 13.11.2004, str. 13.

24.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/33

ZAŁĄCZNIK W dyrektywie 72/245/EWG wprowadza się następujące zmiany: 1) w załączniku I wprowadza się następujące zmiany: a) w pkt 2.1.12 lit. a) słowa: „poprzez pogorszenie lub zmianę w silniku, skrzyni biegów, hamulcach, zawieszeniu, układzie kierowniczym, urządzeniach ograniczających prędkość” zostają zastąpione słowami: „poprzez pogorszenie lub zmianę w: np.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 32 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 44 z 200524.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/822/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L305 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Rady 2005/821/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/658/WPZiB w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L305 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Słowacką do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4430)

 • Dz. U. L305 - 40 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Litewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4429)

 • Dz. U. L305 - 39 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Węgierską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4427)

 • Dz. U. L305 - 38 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Łotewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4424)

 • Dz. U. L305 - 37 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Estońską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4423)

 • Dz. U. L305 - 36 z 200524.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2009

 • Dz. U. L305 - 30 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1911/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do octanu flugestonu (1)

 • Dz. U. L305 - 4 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1910/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF (IFRS) 1 i 6, MSR (IAS) 1, 16, 19, 24, 38, 39, Interpretacji IFRIC 4 oraz Interpretacji IFRIC 5 (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1909/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L305 - 1 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1908/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.