Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 39

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Węgierską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4427)

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 39

24.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/39

DECYZJA KOMISJI z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Węgierską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4427)

(Jedynie tekst w języku węgierskim jest autentyczny)

(2005/818/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1553/89 z dnia 29 maja 1989 r. w sprawie ostatecznych jednolitych warunków poboru środków własnych pochodzących z podatku od wartości dodanej (1), w szczególności jego art. 13, a także mając na uwadze, co następuje:

czenia dla kategorii transakcji wymienionych w załączniku F do szóstej dyrektywy przy wykorzystaniu przybliżonych danych szacunkowych. Zgodnie z art. 6 ust. 3 tiret drugie rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1553/89 należy zatem upoważnić Republikę Węgierską do obliczania podstawy VAT przy wykorzystaniu przybliżonych danych szacunkowych.

(4)

Komitet Doradczy ds. Środków Własnych zatwierdził sprawozdanie rejestrujące opinie jego członków w sprawie niniejszej decyzji,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: (1)

Zgodnie z art. 28 ust. 3 szóstej dyrektywy Rady 77/388/EWG z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (2), zwanej dalej „szóstą dyrektywą”, Państwa Członkowskie mogą utrzymywać zwolnienie z podatku lub opodatkowanie niektórych transakcji. Transakcje te należy brać pod uwagę w przypadku określania podstawy zasobów pochodzących z VAT. W odniesieniu do stosowania przepisów art. 28 ust. 3 szóstej dyrektywy sekcja 7 pkt 1 lit. c) załącznika X do Aktu Przystąpienia Republiki Węgierskiej do Wspólnot Europejskich (3) upoważnia Republikę Węgierską do zwolnienia z podatku niektórych transakcji wymienionych w załączniku F do szóstej dyrektywy. Republika Węgierska nie jest w stanie wykonać dokładnych obliczeń podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT dla transakcji wymienionych w pkt 17 załącznika F do szóstej dyrektywy. Obliczenia takie mogą wywołać obciążenie administracyjne niewspółmierne do znaczenia tych transakcji dla całkowitej podstawy zasobów Republiki Węgierskiej pochodzących z VAT. Republika Węgierska jest w stanie wykonać obli-

Artykuł 1 Do celów obliczania podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT od dnia 1 maja 2004 r. niniejszym upoważnia się Republikę Węgierską do wykorzystania przybliżonych danych szacunkowych w odniesieniu do następującej kategorii transakcji, o której mowa w załączniku F do szóstej dyrektywy:

1) transport osób (załącznik F pkt 17).

(2)

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Węgierskiej.

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Dalia GRYBAUSKAITĖ

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 9. Rozporządzenie zmienione rozporządzeniem (WE) nr 807/2003 (Dz.U. L 122 z 16.5.2003, str. 36). (2) Dz.U. L 145 z 13.6.1977, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/66/WE (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 35). (3) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 853.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 39 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 44 z 200524.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/822/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L305 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Rady 2005/821/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/658/WPZiB w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L305 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Słowacką do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4430)

 • Dz. U. L305 - 40 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Litewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4429)

 • Dz. U. L305 - 38 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Łotewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4424)

 • Dz. U. L305 - 37 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Estońską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4423)

 • Dz. U. L305 - 36 z 200524.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2009

 • Dz. U. L305 - 32 z 200524.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/83/WE z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I, VI, VII, VIII, IX i X do dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (1)

 • Dz. U. L305 - 30 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1911/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do octanu flugestonu (1)

 • Dz. U. L305 - 4 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1910/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF (IFRS) 1 i 6, MSR (IAS) 1, 16, 19, 24, 38, 39, Interpretacji IFRIC 4 oraz Interpretacji IFRIC 5 (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1909/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L305 - 1 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1908/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.