Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1910/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF (IFRS) 1 i 6, MSR (IAS) 1, 16, 19, 24, 38, 39, Interpretacji IFRIC 4 oraz Interpretacji IFRIC 5 (1)

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 4

Strona 1 z 17
L 305/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1910/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF (IFRS) 1 i 6, MSR (IAS) 1, 16, 19, 24, 38, 39, Interpretacji IFRIC 4 oraz Interpretacji IFRIC 5

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (1), w szczególności jego art. 3 ust. 1, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (4)

o określonym poziomie świadczeń w swoich oddzielnych sprawozdaniach finansowych, oraz nakłada wymóg ujawniania dodatkowych informacji.

Na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1725/2003 (2) przyjęto niektóre międzynarodowe standardy i interpretacje istniejące na dzień 14 września 2002 r., w tym MSR 19 Świadczenia pracownicze. W dniu 9 grudnia 2004 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) opublikowała zmieniony Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 6 Poszukiwania i ocena złóż mineralnych jako rozwiązanie tymczasowe, umożliwiające jednostkom gospodarczym w obrębie tego sektora dostosowanie się do MSSF bez konieczności większych zmian w dotychczasowych praktykach księgowych. MSSF 6 pozwala jednostkom gospodarczym ponoszącym koszty poszukiwań i oceny na wyłączenie ze stosowania niektórych wymogów pozostałych MSSF. W określonych okolicznościach zezwala się takim jednostkom na kontynuowanie dotychczasowego ujęcia rachunkowego wydatków związanych z poszukiwaniami i oceną. Standard zawiera dalsze wskazówki na temat wskaźników utraty wartości aktywów przeznaczonych na poszukiwania i ocenę oraz testowania tychże aktywów pod kątem utraty wartości. W dniu 16 grudnia 2004 r. RMSR opublikowała zmianę do MSR 19 Świadczenia pracownicze: Wprowadza ona dodatkową opcję dotyczącą ujmowania zysków i strat aktuarialnych w systemach emerytalnych o określonym poziomie świadczeń. Pozwala to na pełne wykazanie zysków i strat aktuarialnych poza rachunkiem zysków i strat w zestawieniu uznanych przychodów i kosztów, to znaczy zyski i straty aktuarialne mogą być ujmowane bezpośrednio w kapitale własnym. Zmiana określa również, w jaki sposób jednostki należące do jednej grupy powinny księgować systemy grupowe

W dniu 2 grudnia 2004 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) opublikował Interpretację IFRIC 4 Ustalenie, czy umowa zawiera w sobie elementy leasingu. Ta Interpretacja określa kryteria, na których podstawie ustala się, czy umowa jest umową leasingu lub czy zawiera elementy leasingu, tak jak np. niektóre z umów typu take-or-pay. IFRIC 4 wyjaśnia, w jakich okolicznościach umowy niemające formy prawnej umowy leasingu powinny mimo to być rozliczane zgodnie z MSR 17 Leasing.

(5)

(2)

W dniu 16 grudnia 2004 r. Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej (IFRIC) opublikował Interpretację IFRIC 5 Prawo do funduszy związanych z usunięciem skutków zniszczenia środowiska. Interpretacja ta ustala, w jaki sposób udziałowiec powinien rozliczać swój udział w funduszu oraz w jaki sposób powinien rozliczać dodatkowy wkład.

(6)

Komisja uznała, iż te standardy i interpretacje spełniają kryteria przyjęcia wyszczególnione w art. 3 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1606/2002. Konsultacja z ekspertami w tej dziedzinie również wykazała, iż wymienione standardy i interpretacje spełniają techniczne kryteria przyjęcia.

(7)

(3)

Przyjęcie wyżej wymienionych standardów pociąga za sobą dokonanie zmian do MSSF 1 Zastosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy, MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych, MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe, MSR 24 Ujawnianie informacji na temat podmiotów powiązanych, MSR 38 Wartości niematerialne oraz MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena, w celu zapewnienia spójności międzynarodowych standardów rachunkowości.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 44 z 200524.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/822/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

 • Dz. U. L305 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Rady 2005/821/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/658/WPZiB w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L305 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Słowacką do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4430)

 • Dz. U. L305 - 40 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Litewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4429)

 • Dz. U. L305 - 39 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Węgierską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4427)

 • Dz. U. L305 - 38 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Łotewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4424)

 • Dz. U. L305 - 37 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Estońską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4423)

 • Dz. U. L305 - 36 z 200524.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2009

 • Dz. U. L305 - 32 z 200524.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/83/WE z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I, VI, VII, VIII, IX i X do dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (1)

 • Dz. U. L305 - 30 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1911/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do octanu flugestonu (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1909/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L305 - 1 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1908/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.