Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 44

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/822/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 44

L 305/44

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

24.11.2005

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/822/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające i rozszerzające wspólne działanie 2004/847/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej w Kinszasie (DRK) dotyczące Zintegrowanej Jednostki Policji (EUPOL Kinszasa)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14 i art. 25 akapit trzeci,

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2004/847/WPZiB wprowadza się następujące zmiany:

a także mając na uwadze, co następuje: 1) artykuł 2 otrzymuje brzmienie:

(1)

Wspólne działanie 2004/847/WPZiB ustanawiające EUPOL Kinszasa traci moc w dniu 31 grudnia 2005 r. „Artykuł 2

(1)

(2)

W dniu 6 października 2005 r. pan Joseph Cabila, prezydent Demokratycznej Republiki Konga (DRK), wysłał do Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela (SG/WP) pismo zachęcające UE do przedłużenia misji EUPOL Kinszasa.

Faza planowania Sekretariat Generalny Rady opracowuje wszelkie instrumenty techniczne niezbędne do wykonania misji EUPOL Kinszasa. Szef Misji opracowuje plan operacyjny (OPLAN) uwzględniający wyczerpującą ocenę ryzyka. Rada zatwierdza OPLAN.”;

(3)

W dniu 7 listopada 2005 r. Rada zgodziła się przedłużyć misję EUPOL Kinszasa o kolejne 12 miesięcy po wygaśnięciu aktualnego mandatu. Niniejsze wspólne działanie obejmuje pierwszą fazę tego przedłużenia do dnia 30 kwietnia 2006 r.

2) artykuł 3 otrzymuje brzmienie:

„Artykuł 3

(4)

Państwa trzecie powinny uczestniczyć w operacji zgodnie z wytycznymi ustanowionymi przez Radę Europejską w Nicei.

Stanowisko misji Unia Europejska prowadzi misję policyjną w Kinszasie (DRK) w celu monitorowania, udzielania wsparcia i doradzania przy tworzeniu i początkowym działaniu IPU w celu zapewnienia, że IPU działa zgodnie z przeprowadzonym szkoleniem w Centrum Akademii i zgodnie z międzynarodowymi najlepszymi praktykami w tej dziedzinie. Działania te koncentrują się na strukturze dowodzenia IPU w celu wzmocnienia zdolności zarządzania IPU i monitorowania, udzielania wsparcia i doradzania jednostkom operacyjnym w realizacji ich zadań.

(5)

Obecna sytuacja w dziedzinie bezpieczeństwa w DRK może ulec pogorszeniu, pociągając za sobą potencjalnie poważne skutki dla procesu umacniania demokracji, państwa prawnego oraz międzynarodowego i regionalnego bezpieczeństwa. Kontynuowanie zaangażowania wysiłków politycznych i zasobów UE pozwoli na umocnienie stabilności w regionie.

(6)

W dniu 9 grudnia 2004 r. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa mianował nadinspektora Adílio Custódio Szefem Misji EUPOL Kinszasa, którego mandat powinien zostać przedłużony na czas trwania misji,

(1) Dz.U. L 367 z 14.12.2004, str. 30.

EUPOL Kinszasa kontynuuje monitorowanie, udzielanie wsparcia i doradztwo przy tworzeniu i rozwijaniu IPU, w tym szersze doradztwo strukturze dowodzenia IPU w kwestii wykonywania misji oraz dalsze doradztwo w zakresie innych zagadnień stanowiących uzupełnienie dla skutecznego prowadzenia działań policyjnych w DRK oraz wzmacnia współpracę z misją EUSEC RD CONGO w obszarze reformy sektora bezpieczeństwa.”;

24.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 305/45

3) artykuł 4 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 4 Struktura misji W skład misji wchodzi Sztab Główny oraz obserwatorzy policyjni. Sztab Główny składa się z biura Szefa Misji oraz oddziału wsparcia administracyjnego. Wszyscy obserwatorzy, mentorzy i doradcy, a także instruktorzy będą rozmieszczeni w bazie operacyjnej IPU.”; 4) artykuł 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Finansowa kwota referencyjna przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z misją wynosi maksymalnie 4 370 000 EUR na okres od dnia 9 grudnia 2004 r. do dnia 30 kwietnia 2006 r.”; 5) artykuł 10 ust. 2 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) Szef Misji Policyjnej podlega w pełni Komisji i jest przez nią nadzorowany w odniesieniu do działań podjętych w ramach swojej umowy.”;

6) artykuł 14 akapit drugi otrzymuje brzmienie: „Traci moc dnia 30 kwietnia 2006 r.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 21 listopada 2005 r. W imieniu Rady

J. STRAW

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 305 POZ 44 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L305 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Rady 2005/821/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/658/WPZiB w sprawie przepisów finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Europejskiej Agencji Obrony

 • Dz. U. L305 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Słowacką do wykorzystywania danych statystycznych za lata poprzedzające rok przedostatni oraz do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4430)

 • Dz. U. L305 - 40 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Litewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4429)

 • Dz. U. L305 - 39 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Węgierską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4427)

 • Dz. U. L305 - 38 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Łotewską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych przy obliczaniu podstawy zasobów własnych pochodzących z VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4424)

 • Dz. U. L305 - 37 z 200524.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 21 listopada 2005 r. upoważniająca Republikę Estońską do wykorzystywania pewnych przybliżonych danych szacunkowych w obliczaniu podstawy zasobów własnych opartych na VAT (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4423)

 • Dz. U. L305 - 36 z 200524.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury na rok 2009

 • Dz. U. L305 - 32 z 200524.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/83/WE z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca, w celu dostosowania do postępu technicznego, załączniki I, VI, VII, VIII, IX i X do dyrektywy Rady 72/245/EWG odnoszącej się do zakłóceń radioelektrycznych (kompatybilności elektromagnetycznej) pojazdów (1)

 • Dz. U. L305 - 30 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1911/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2377/90 ustanawiającego wspólnotową procedurę określania najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości weterynaryjnych produktów leczniczych w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego w odniesieniu do octanu flugestonu (1)

 • Dz. U. L305 - 4 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1910/2005 z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1725/2003 przyjmujące niektóre międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do MSSF (IFRS) 1 i 6, MSR (IAS) 1, 16, 19, 24, 38, 39, Interpretacji IFRIC 4 oraz Interpretacji IFRIC 5 (1)

 • Dz. U. L305 - 3 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1909/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zamykające przetarg na obniżenie należności przywozowych na przywóz do Hiszpanii kukurydzy pochodzącej z krajów trzecich

 • Dz. U. L305 - 1 z 200524.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1908/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.