Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 18

Tytuł:

Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 95/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

Data ogłoszenia:2005-11-24


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 18

L 306/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej DECYZJA WSPÓLNEGO KOMITETU EOG NR 95/2005 z dnia 8 lipca 2005 r.

24.11.2005

zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

WSPÓLNY KOMITET EOG,

uwzględniając Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zmienione Protokołem dostosowującym Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwane dalej „Porozumieniem”, w szczególności jego art. 98, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Załącznik I do Porozumienia został zmieniony decyzją Wspólnego Komitetu EOG nr 30/2005 z dnia 11 marca 2005 r. (1) W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (2). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/893/WE z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidującą tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (3). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2004/894/WE z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidującą tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (4). W Porozumieniu należy uwzględnić decyzję Komisji 2005/5/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. w sprawie poczynienia przygotowań do wspólnotowych prób i analiz porównawczych przeprowadzanych na nasionach oraz materiale rozmnożeniowym niektórych gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz winorośli zgodnie z przepisami dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE oraz 2002/ 57/WE w latach 2005–2009 (5),

(2)

(3)

(4)

(5)

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Po pkt 35 (decyzja Komisji 2004/371/WE) rozdziału I części 2 Porozumienia dodaje się punkty w brzmieniu: „36. 32004 D 0842: decyzja Komisji 2004/842/WE z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie przepisów wykonawczych, na mocy których Państwa Członkowskie mogą zezwolić na wprowadzenie do

(1) (2) (3) (4) (5)

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U.

L L L L L

198 z 28.7.2005, str. 18. 362 z 9.12.2004, str. 21. 375 z 23.12.2004, str. 31. 375 z 23.12.2004, str. 33. 2 z 5.1.2005, str. 12.

24.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej obrotu materiału siewnego należącego do odmiany, dla której złożono wniosek o włączenie do krajowego katalogu odmian gatunków roślin rolniczych lub katalogu odmian gatunków warzyw (Dz.U. L 362 z 9.12.2004, str. 21).

L 306/19

Dla celów niniejszego Porozumienia przepisy tej decyzji odczytuje się z następującym dostosowaniem:

Zawarte w decyzji odesłania do innych aktów uznaje się za właściwe w stopniu i w formie, w jakiej akty te są uwzględnione w Porozumieniu.

37. 32004 D 0893: decyzja Komisji 2004/893/WE z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Secale cereale niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 31).

38. 32004 D 0894: decyzja Komisji 2004/894/WE z dnia 20 grudnia 2004 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum aestivum niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (Dz.U. L 375 z 23.12.2004, str. 33).

39. 32005 D 0005: decyzja Komisji 2005/5/WE z dnia 27 grudnia 2004 r. poczynienia przygotowań do wspólnotowych prób i analiz porównawczych przeprowadzanych na nasionach oraz materiale rozmnożeniowym niektórych gatunków roślin rolniczych i warzyw oraz winorośli zgodnie z przepisami dyrektyw Rady 66/401/EWG, 66/402/EWG, 68/193/EWG, 92/33/EWG, 2002/54/WE, 2002/55/WE, 2002/56/WE oraz 2002/57/WE w latach 2005–2009 (Dz.U. L 2 z 5.1.2005, str. 12).

Dla celów niniejszego Porozumienia przepisy tej decyzji odczytuje się z następującym dostosowaniem:

Zawarte w decyzji odesłania do innych aktów uznaje się za właściwe w stopniu i w formie, w jakiej akty te są uwzględnione w Porozumieniu.”.

Artykuł 2

Teksty decyzji 2004/842/WE, 2004/893/WE, 2004/894/WE oraz 2005/5/WE w językach islandzkim i norweskim, które zostaną opublikowane w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, są autentyczne.

Artykuł 3

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem 9 lipca 2005 r., pod warunkiem że Wspólny Komitet EOG otrzyma wszystkie notyfikacje przewidziane w art. 103 ust. 1 Porozumienia (*).

(*)

Nie wskazano wymogów konstytucyjnych.

L 306/20

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Artykuł 4

24.11.2005

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Sekcji EOG oraz w Suplemencie EOG do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. Sporządzono w Brukseli, dnia 8 lipca 2005 r. W imieniu Wspólnego Komitetu EOG Przewodniczący HSH Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 306 POZ 18 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L306 - 45 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 107/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca niektóre załączniki oraz Protokół 31 do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 43 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 106/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XIV (Konkurencja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 41 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 105/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 39 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 104/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 36 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 103/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik XI (Usługi telekomunikacyjne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 34 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 102/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik IV (Energia) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 32 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 101/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 30 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 100/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 28 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 99/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 26 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 98/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 24 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 97/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 21 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 96/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik II (Przepisy techniczne, normy, badania i certyfikacja) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 16 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 94/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 14 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 93/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 8 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 92/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 3 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 91/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

 • Dz. U. L306 - 1 z 200524.11.2005

  Decyzja Wspólnego Komitetu EOG nr 90/2005 z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniająca załącznik I (Sprawy weterynaryjne i fitosanitarne) do Porozumienia EOG

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.