Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 307 POZ 59

Tytuł:

Wspólne działanie Rady 2005/825/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

Data ogłoszenia:2005-11-25


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 307 POZ 59

25.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 307/59

WSPÓLNE DZIAŁANIE RADY 2005/825/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 14, art. 18 ust. 5 i art. 23 ust. 2, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

c) wspieranie ogólnej koordynacji UE oraz udzielanie na miejscu wskazówek politycznych w zakresie wysiłków UE w dziedzinie zwalczania przestępczości zorganizowanej, bez uszczerbku dla wiodącej roli Misji Policyjnej Unii Europejskiej w koordynacji aspektów tych wysiłków związanych z policją a także bez uszczerbku dla wojskowej struktury dowodzenia ALTHEA (EUFOR); d) lokalne doradztwo polityczne wobec dowódcy ALTHEA (EUFOR), z poszanowaniem działalności Zintegrowanych Jednostek Policji, z której SPUE może korzystać w porozumieniu z dowódcą EUFOR i nie naruszając układu podporządkowania; e) udział we wzmocnieniu wewnętrznej koordynacji i spójności UE w BiH, między innymi poprzez dostarczanie informacji szefom Misji UE, uczestnictwo w regularnych spotkaniach lub wysłanie na nie przedstawiciela, przewodniczenie grupie koordynującej złożonej ze wszystkich obecnych w terenie podmiotów UE w celu koordynowania aspektów wykonawczych działania UE, a także poprzez udzielanie tym podmiotom wskazówek dotyczących stosunków z władzami BiH; f) zapewnianie spójności działań UE wobec opinii publicznej. Rzecznik SPUE jest głównym punktem kontaktowym UE dla środków masowego przekazu w BiH w zakresie zagadnień związanych z WPZiB/EPBiO; g) sprawowanie nadzoru nad całym szeregiem działań w dziedzinie praworządności i w tym kontekście, w razie potrzeby, doradzanie Sekretarzowi Generalnemu/Wysokiemu Przedstawicielowi i Komisji; h) udzielanie Szefowi Misji Policyjnej Unii Europejskiej wskazówek politycznych w ramach jego szerszych obowiązków oraz jego roli w strukturze dowodzenia EUPM; i) wspieranie przygotowania restrukturyzacji policji jako część szerszego podejścia społeczności międzynarodowej oraz władz BiH do praworządności z wykorzystaniem zapewnianej przez EUPM policyjnej technicznej wiedzy eksperckiej i pomocy w tym zakresie; j) zapewnianie wsparcia dla wzmocnionych i skuteczniejszych kontaktów pomiędzy wymiarem sprawiedliwości BiH w sprawach karnych a policją, w ścisłej współpracy z EUPM; k) w odniesieniu do działań na mocy tytułu VI Traktatu, w tym Europolu, oraz związanych działań wspólnotowych, zapewnienie, w stosownych przypadkach, doradztwa Sekretarzowi Generalnemu oraz Komisji, a także uczestnictwo w wymaganej koordynacji lokalnej;

W dniu 12 lipca 2004 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2004/569/WPZiB (1) w sprawie mandatu Specjalnego Przedstawiciela UE (SPUE) w Bośni i Hercegowinie. W dniu 28 lipca 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/583/WPZiB (2) przedłużające mandat Lorda ASHDOWN jako SPUE w Bośni i Hercegowinie do dnia 28 lutego 2006 r. W dniu 24 listopada 2005 r. Rada przyjęła wspólne działanie 2005/824/WPZiB w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (3), które przewiduje kontynuację EUPM po zmianie jej mandatu oraz wielkości. W świetle szczególnej roli SPUE w strukturze dowodzenia EUPM mandat SPUE powinien zostać odpowiednio zmieniony. Mandat SPUE powinien być wdrażany w koordynacji z Komisją w celu zapewnienia zgodności z innymi odpowiednimi działaniami mieszczącymi się w zakresie uprawnień Wspólnoty. SPUE będzie realizował swój mandat w sytuacji, która może się pogorszyć i która może szkodzić celom WPZiB określonym w art. 11 Traktatu,

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

PRZYJMUJE NINIEJSZE WSPÓLNE DZIAŁANIE:

Artykuł 1 We wspólnym działaniu 2004/569/WPZiB, rozszerzonym przez wspólne działanie 2005/583/WPZiB, wprowadza się niniejszym następujące zmiany: 1) Art. 3 otrzymuje brzmienie: „Artykuł 3 Dla osiągnięcia celów polityki UE w BiH mandat SPUE obejmuje: a) doradztwo UE i pomoc w procesie politycznym; b) wspieranie całokształtu koordynacji politycznej UE w BiH;

(1) Dz.U. L 252 z 28.7.2004, str. 7. (2) Dz.U. L 199 z 29.7.2005, str. 94. (3) Patrz: str. 55 Dz.U.

L 307/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

25.11.2005

l) uwzględniając spójność działania i możliwości wspólnego działania, stałe konsultacje w sprawie priorytetów dotyczących Wspólnotowej Pomocy na rzecz Odbudowy Rozwoju i Stabilizacji.”, 2) Art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kwota referencyjna wynosi 160 000 EUR.”;

nego/Wysokiego Przedstawiciela oraz w pełnym porozumieniu z Komisją. SPUE powiadamia Prezydencję i Komisję o ostatecznym składzie swojego zespołu.”. Artykuł 2 Niniejsze wspólne działanie wchodzi w życie w dniu jego przyjęcia. Artykuł 3 Niniejsze wspólne działanie zostaje opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

3) Art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Do pomocy SPUE w wykonywaniu jego mandatu i do wspierania spójności, widoczności i skuteczności całego działania UE w BiH, szczególnie w kwestiach politycznych, polityczno-wojskowych, kwestiach dotyczących praworządności, w tym walki z przestępczością zorganizowaną, oraz bezpieczeństwa a także w zakresie komunikowania i kontaktów z mediami, przydziela się specjalny personel UE w celu zaznaczenia obecności UE. W granicach swojego mandatu i odpowiednich dostępnych środków finansowych, SPUE jest odpowiedzialny za stworzenie swego zespołu po konsultacji z Prezydencją, przy wsparciu Sekretarza General-

Sporządzono w Brukseli, dnia 24 listopada 2005 r. W imieniu Rady

I. LEWIS

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 307 POZ 59 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L307 - 61 z 200525.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/826/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Policyjnego Zespołu Doradczego UE (EUPAT) w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii (FYROM).

 • Dz. U. L307 - 55 z 200525.11.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/824/WPZiB z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie Misji Policyjnej Unii Europejskiej (EUPM) w Bośni i Hercegowinie (BiH)

 • Dz. U. L307 - 53 z 200525.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 22 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/671/WE wykonującą dyrektywę Rady 89/106/EWG w odniesieniu do klasyfikacji odporności dachów i pokryć dachowych na działanie ognia zewnętrznego (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4437) (1)

 • Dz. U. L307 - 52 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1935/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L307 - 51 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1934/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L307 - 50 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1933/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L307 - 49 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1932/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L307 - 47 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1931/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do mieszanek paszowych pochodzenia zbożowego

 • Dz. U. L307 - 46 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1930/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w sektorze wina

 • Dz. U. L307 - 44 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1929/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłka)

 • Dz. U. L307 - 42 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1928/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów sektora cukru wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L307 - 39 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1927/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do niektórych przetworów mlecznych wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L307 - 37 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1926/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające stawki refundacji mające zastosowanie do jaj i żółtek jaj wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L307 - 33 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1925/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające stawki refundacji do niektórych produktów zbożowych i ryżu wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L307 - 31 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1924/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustanawiające refundacje wywozowe do mięsa drobiowego, stosowane od dnia 25 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L307 - 30 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1923/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowych dla mleka odtłuszczonego w proszku w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przetargowych przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 582/2004

 • Dz. U. L307 - 28 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1922/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające maksymalny poziom refundacji wywozowej do masła w ramach stałego zaproszenia do składania ofert przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 581/2004

 • Dz. U. L307 - 20 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1921/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe w sektorze mleka i przetworów mlecznych

 • Dz. U. L307 - 19 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1920/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 13. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1138/2005

 • Dz. U. L307 - 16 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1919/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L307 - 14 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1918/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L307 - 12 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1917/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 25 listopada 2005 r.

 • Dz. U. L307 - 10 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1916/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające załącznik II do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2092/91 w sprawie produkcji ekologicznej produktów rolnych oraz znakowania produktów rolnych i środków spożywczych

 • Dz. U. L307 - 8 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1915/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1982/2004 w odniesieniu do uproszczenia rejestrowania ilości i specyfikacji szczególnych przepływów towarów

 • Dz. U. L307 - 6 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1914/2005 z dnia 24 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L307 - 2 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1913/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2759/75, (EWG) nr 2771/75, (EWG) nr 2777/75, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1255/1999 i (WE) nr 2529/2001 w odniesieniu do nadzwyczajnych środków wspierania rynku

 • Dz. U. L307 - 1 z 200525.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1912/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 527/2003 zezwalające na oferowanie i dostarczanie do bezpośredniego spożycia przez ludzi niektórych win przywożonych z Argentyny, które mogły być poddane procesom enologicznym nieprzewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr 1493/1999

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.