Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 31 POZ 66

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom

Data ogłoszenia:2005-02-04


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 31 POZ 66

L 31/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniająca decyzję 2001/844/WE, EWWiS, Euratom (2005/94/WE, Euratom)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 218 ust. 2,

(6)

Dnia 14 marca 2003 r. Unia Europejska podpisała umowę (4) z NATO w sprawie bezpieczeństwa informacji. Konieczne jest zatem ustanowienie w dodatku 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa zgodności z poziomami klasyfikacji NATO.

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, w szczególności jego art. 131,

(7)

Francja i Niderlandy zmieniły ustawodawstwo krajowe dotyczące klasyfikacji.

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 ust. 1 i art. 41 ust. 1,

(8)

W celu zachowania przejrzystości dodatek 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa powinien zostać zmieniony.

a także mając na uwadze, co następuje:

Jednocześnie w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom należy wprowadzić poprawki w celu zapewnienia, że cztery terminy klasyfikacyjne są używane w sposób jednolity we wszystkich wersjach językowych,

(1)

System bezpieczeństwa Komisji opiera się na zasadach określonych w decyzji Rady 2001/264/WE z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie przyjęcia przepisów Rady dotyczących bezpieczeństwa (1) z myślą o sprawnym funkcjonowaniu procesu decyzyjnego Unii.

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

(2)

Przepisy dotyczące bezpieczeństwa Komisji zawarte są w Załączniku do decyzji Komisji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom z dnia 29 listopada 2001 r. zmieniającej jej regulamin wewnętrzny (2).

Dodatek 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa zawarty w Załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom zastępuje się tekstem znajdującym się w Załączniku do niniejszej decyzji.

(3)

Dodatek 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa załączony do wymienionych przepisów zawiera tabelę ekwiwalencyjną z narodową klasyfikacją bezpieczeństwa.

Artykuł 2 W Załączniku do decyzji 2001/844/WE, EWWiS, Euratom cztery terminy klasyfikacyjne są zastępowane we wszystkich wersjach językowych, odpowiednio, przez następujące terminy pisane wielkimi literami: — „RESTREINT UE”, — „CONFIDENTIEL UE”, — „SECRET UE”, — „TRES SECRET UE/EU TOP SECRET”.

(4) Dz.U. L 80 z 27.3.2003, str. 36.

(4)

W dniu 16 kwietnia 2003 r. Republika Czeska, Cypr, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia i Węgry podpisały Traktat o przystąpieniu do Unii Europejskiej (3). Dodatek 1 do zasad dotyczących bezpieczeństwa powinien zostać zmieniony, tak aby uwzględnić członkostwo tych państw.

(1) Dz.U. L 101 z 11.4.2001, str. 1. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2004/194/WE (Dz.U. L 63 z 28.2.2004, str. 48). (2) Dz.U. L 317 z 3.12.2001, str. 1. (3) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 17.

4.2.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 31/67

Artykuł 3 Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 lutego 2005 r. W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Wiceprzewodniczący

L 31/68

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

4.2.2005

ZAŁĄCZNIK „Dodatek 1 PORÓWNANIE NARODOWYCH KLASYFIKACJI BEZPIECZEŃSTWA Klasyfikacja UE Klasyfikacja UZE Klasyfikacja Euratomu Klasyfikacja NATO Austria Belgia TRES SECRET UE/ EU TOP SECRET FOCAL TOP SECRET EURA TOP SECRET COSMIC TOP SECRET Streng Geheim Très Secret Zeer Geheim Cypr Czechy Dania Estonia Niemcy Grecja Άκρως Απόρρητο Přísně tajné Yderst hemmeligt Täiesti salajane Streng geheim Άκρως Απόρρητο Abr: ΑΑΠ Finlandia Francja Irlandia Włochy Łotwa Litwa Luksemburg Węgry Malta Niderlandy Polska Portugalia Słowenia Słowacja Hiszpania Szwecja Wielka Brytania Erittäin salainen Très Secret Défense (2) Top Secret Segretissimo Sevišķi slepeni Visiškai slaptai Très Secret Szigorúan titkos ! L-Ghola Segretezza Stg (3). Zeer Geheim Ściśle tajne Muito Secreto Strogo tajno Prísne tajné Secreto Kvalificerat hemlig Top Secret SECRET UE WEU SECRET EURA SECRET NATO SECRET Geheim Secret Geheim Απόρρητο Tajné Hemmeligt Salajane Geheim Απόρρητο Abr: (ΑΠ) Erittäin salainen Secret Défense Secret Segreto Slepeni Slaptai Secret Titkos ! Sigriet Stg. Geheim Tajne Secreto Tajno Tajné Reservado Hemlig Secret CONFIDENTIEL UE WEU CONFIDENTIAL EURA CONFIDENTIAL NATO CONFIDENTIAL Vertraulich Confidentiel Vertrouwelijk Εμπιστευτικό Důvěrné Fortroligt Konfidentsiaalne VS (1) — Vertraulich Εμπιστευτικό Αbr: (ΕΜ) Salainen Confidentiel Défense Confidential Riservatissimo Konfidenciāli Konfidencialiai Confidentiel Bizalmas ! Kunfidenzjali Stg. Confidentieel Poufne Confidencial Zaupno Dôverné Confidencial Hemlig Confidential Restricted Riservato Dienesta vajadzībām Riboto naudojimo Diffusion restreinte Korlátozott terjesztésű ! Ristrett Departementaalvertrouwelijk Zastrzeżone Reservado SVN Interno Vyhradené Difusión Limitada Hemlig Restricted RESTREINT UE WEU RESTRICTED EURA RESTRICTED NATO RESTRICTED Eingeschränkt Diffusion restreinte Beperkte Verspreiding Περιορισμένης Χρήσης Vyhrazené Til tjenestebrug Piiratud VS — Nur für den Dienstgebrauch Περιορισμένης Χρήσης Abr: (ΠΧ) Luottamuksellinen

(1) VS = Verschlusssache. (2) Klasyfikacja Très Secret Défense, która obejmuje kwestie priorytetowe dla rządu, może być zmieniona jedynie za zgodą Premiera Rządu. (3) Stg = staatsgeheim.”

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 31 POZ 66 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L31 - 75 z 20054.2.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/87/WE z dnia 2 lutego 2005 r. upoważniającej Szwecję do stosowania systemu zastępującego badania statystyczne dotyczące pogłowia bydła ustanowionego na mocy tytułu I rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 30 z 3.2.2005)

 • Dz. U. L31 - 74 z 20054.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/100/WPZiB z dnia 2 lutego 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na region Południowego Kaukazu

 • Dz. U. L31 - 73 z 20054.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/99/WPZiB z dnia 2 lutego 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej na bliskowschodni proces pokojowy

 • Dz. U. L31 - 72 z 20054.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/98/WPZiB z dnia 2 lutego 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii

 • Dz. U. L31 - 71 z 20054.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/97/WPZiB z dnia 2 lutego 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Bośni i Hercegowinie

 • Dz. U. L31 - 70 z 20054.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/96/WPZiB z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające i rozszerzające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich

 • Dz. U. L31 - 69 z 20054.2.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/95/WPZiB z dnia 2 lutego 2005 r. przedłużające mandat Specjalnego Przedstawiciela Unii Europejskiej w Afganistanie

 • Dz. U. L31 - 64 z 20054.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. odnosząca się do przepisów przejściowych dotyczących wprowadzenia okresu przechowywania przesyłek niektórych produktów pochodzenia zwierzęcego w składach celnych na terenie Wspólnoty (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 192) (1)

 • Dz. U. L31 - 62 z 20054.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. odnosząca się do warunków zdrowotnych zwierząt, certyfikacji i przepisów przejściowych dotyczących wprowadzania i okresu składowania przesyłek pewnych produktów pochodzenia zwierzęcego w strefach wolnocłowych, magazynach wolnocłowych i pomieszczeniach podmiotów gospodarczych zaopatrujących środki transgranicznego transportu morskiego we Wspólnocie (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 191) (1)

 • Dz. U. L31 - 61 z 20054.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 lutego 2005 r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne (notyfikowana jako dokument nr K(2005) 190) (1)

 • Dz. U. L31 - 44 z 20054.2.2005

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie środka zastosowanego przez Francję na rzecz Société Réparation Navale et Industrielle SA (SORENI) (notyfikowana jako dokument nr K(2004) 1362) (1)

 • Dz. U. L31 - 31 z 20054.2.2005

  Protokół do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egipską, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczpospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L31 - 30 z 20054.2.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 września 2004 r. w sprawie podpisania i tymczasowego stosowania Protokołu do Układu Eurośródziemnomorskiego między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Arabską Republiką Egiptu, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej, Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L31 - 29 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 201/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2277/2004

 • Dz. U. L31 - 28 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 200/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na sorgo, w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2275/2004

 • Dz. U. L31 - 27 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 199/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 115/2005

 • Dz. U. L31 - 26 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 198/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1565/2004

 • Dz. U. L31 - 25 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 197/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1757/2004

 • Dz. U. L31 - 24 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 196/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne w sektorach zbóż i ryżu

 • Dz. U. L31 - 22 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 195/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L31 - 20 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 194/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla zbóż, pszennych i żytnich mąk, kasz oraz grysików

 • Dz. U. L31 - 18 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 193/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L31 - 17 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 192/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające maksymalne kwoty refundacji wywozowej do cukru białego przeznaczonego do niektórych państw trzecich w ramach 18. przetargu częściowego wykonanego w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 1327/2004

 • Dz. U. L31 - 14 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 191/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L31 - 12 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 190/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym

 • Dz. U. L31 - 10 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 189/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na melasę w sektorze cukru, stosowane od dnia 4 lutego 2005 r.

 • Dz. U. L31 - 6 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 188/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania systemu pomocy dla sektora mięsnego w regionach najbardziej peryferyjnych

 • Dz. U. L31 - 4 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 187/2005 z dnia 2 lutego 2005 r. zmieniające po raz czterdziesty trzeci rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L31 - 3 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 186/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustalające, w jakiej mierze mogą być uwzględnione wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz w miesiącu styczniu 2005 r. cielaków o wadze nieprzekraczającej 80 kg w ramach kontyngentu taryfowego przewidzianego w rozporządzeniu (WE) nr 1201/2004

 • Dz. U. L31 - 1 z 20054.2.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 185/2005 z dnia 3 lutego 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.