Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 22

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie środków wprowadzonych przez Hiszpanię dla Siderúrgica Añón SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1813) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 22

Strona 1 z 16
L 311/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie środków wprowadzonych przez Hiszpanię dla Siderúrgica Añón SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1813)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny) (Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/827/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 88 ust. 2 tiret pierwsze, uwzględniając porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym, w szczególności jego art. 62 ust. 1 lit. a), po wezwaniu zainteresowanych stron do przedstawienia uwag, zgodnie z wymienionymi artykułami (1) i uwzględniając ich uwagi, a także mając na uwadze, co następuje:

I. PROCEDURA (1) (6)

W następstwie dwóch upomnień z dnia 19 września i 12 października 2001 r. władze hiszpańskie dostarczyły zażądane informacje w piśmie z dnia 25 października 2001 r. uzupełnionym pismem z dnia 12 listopada 2001 r. W piśmie z dnia 20 grudnia 2001 r. Komisja powiadomiła Hiszpanię o swojej decyzji o wszczęciu postępowania na podstawie art. 6 ust. 5 decyzji Komisji nr 2496/96/EWWiS z dnia 18 grudnia 1996 r. ustanawiającej wspólnotowe zasady pomocy państwa dla przemysłu stalowego (2) (zwanej dalej „Kodeksem Pomocy dla Przemysłu Stalowego”) w stosunku do przedmiotowych środków. Decyzja Komisji dotycząca udzielenia zezwolenia jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (3). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie wprowadzonych środków. Jednocześnie Komisja wydała nakaz informacji żądający pewnych informacji. W piśmie z dnia 1 marca 2002 r. władze hiszpańskie przedstawiły swoje uwagi i niektóre z żądanych informacji. Brakujące informacje zostały przedstawione pismem z dnia 19 kwietnia 2002 r. i uzupełnione pismem z dnia 7 maja 2002 r. Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron. Zostały one przekazane władzom Hiszpanii, która otrzymała możliwość zareagowania; uwagi Hiszpanii otrzymano pismem z dnia 26 marca 2002 r.

(5)

W następstwie doniesień prasowych o tym, iż nowa spółka Siderúrgica Añón S.A. (zwana dalej „Siderúrgica Añón”) otrzymała pożyczkę w wysokości 9,62 miliona EUR, za poręczeniem regionalnego rządu Galicji, na sfinansowanie instalacji walcowni, w piśmie z dnia 14 maja 2001 r. Komisja zażądała udzielenia informacji w sprawie tego wprowadzonego środka. Pismem z dnia 2 lipca 2001 r. Komisja wysłała ponaglenie w tej sprawie. W piśmie z dnia 10 lipca 2001 r. władze hiszpańskie poinformowały Komisję o istnieniu pożyczki oraz gwarancji udzielonej przez Galicyjski Instytut Promocji Gospodarczej (IGAPE). W piśmie z dnia 27 lipca 2001 r. Komisja zażądała dalszych informacji w sprawie warunków pożyczki oraz gwarancji.

(7)

(2)

(8)

(3)

(1) Dz.U. C 33 z 6.2.2002, str. 9 oraz Dz.U. C 223 z 19.9.2002, str. 2.

(2) Dz.U. L 338 z 28.12.1996, str. 42. (3) Dz.U. C 33 z 6.2.2002, str. 9.

26.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 311/23

(9)

W następstwie informacji przekazanych przez Hiszpanię, Komisja postanowiła, w dniu 2 lipca 2002 r., rozszerzyć na inne działania postępowanie, które zostało już wszczęte w stosunku do wspomnianej powyżej pożyczki i gwarancji, o których mowa w motywie (2). W piśmie z dnia 9 sierpnia 2002 r. władze hiszpańskie przedstawiły swoje uwagi. Decyzja Komisji dotycząca udzielenia zezwolenia jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich (4). Komisja wezwała zainteresowane strony do przedstawienia uwag w sprawie wprowadzonych środków. Komisja otrzymała uwagi od zainteresowanych stron. Przesłała je Hiszpanii, której dano możliwość zareagowania.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 22 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 44 z 200526.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L311 - 43 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/12)

 • Dz. U. L311 - 41 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11)

 • Dz. U. L311 - 40 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonymi surowcami kategorii 1 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4521)

 • Dz. U. L311 - 39 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2005 r. uchylająca decyzje 1999/355/WE oraz 2001/219/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4500)

 • Dz. U. L311 - 37 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4481) (1)

 • Dz. U. L311 - 21 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 347. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L311 - 19 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 17 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 15 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1942/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L311 - 13 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1941/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L311 - 11 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L311 - 9 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L311 - 6 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L311 - 4 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebieskiego i ośmiornicy

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.