Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 40

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonymi surowcami kategorii 1 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4521)

Data ogłoszenia:2005-11-26


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 40

L 311/40

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

26.11.2005

DECYZJA KOMISJI z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/322/WE w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonymi surowcami kategorii 1 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4521)

(Jedynie teksty w językach hiszpańskim, greckim, francuskim, włoskim i portugalskim są autentyczne)

(2005/830/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5) (6)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (1), w szczególności jego art. 23 ust. 2 lit. d), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy zatem 2003/322/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

Środki, o których mowa w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W Załączniku do decyzji 2003/322/WE, część B pkt 3 lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) zapewnić, że tusze bydła oraz co najmniej 4 % tusz owiec i kóz przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt są przed ich wykorzystaniem poddawane badaniu, przeprowadzanym w ramach programu monitorowania TSE zgodnie z załącznikiem III do rozporządzenia (WE) nr 999/2001, i że wynik tego badania jest negatywny; oraz”. Artykuł 2 Niniejszą decyzję stosuje się od dnia 1 grudnia 2005 r. Artykuł 3 Niniejsza decyzja jest skierowana do Republiki Grecji, Królestwa Hiszpanii, Republiki Francuskiej, Republiki Włoskiej, Republiki Cypru i Republiki Portugalii.

Decyzja Komisji 2003/322/WE z dnia 12 maja 2003 r. wykonująca rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do karmienia niektórych ptaków padlinożernych określonymi surowcami kategorii 1 (2) określa warunki zezwalające niektórym Państwom Członkowskim na karmienie niektórych zagrożonych lub chronionych gatunków ptaków padlinożernych. Zgodnie z tą decyzją oraz w celu ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) tusze bydła, owiec i kóz, przeznaczonych do wykorzystania w karmieniu zwierząt należy poddać badaniu na TSE, którego wynik powinien być negatywny. W celu poprawy dostępności paszy dla gatunków zagrożonych lub chronionych należy dostosować wymogi dotyczące badania tusz wykorzystywanych jako pokarm do wymogów określonych w rozporządzeniu (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiającym przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (3), przy jednoczesnym ograniczeniu ilości tusz owiec i kóz, z których zostaną pobrane próbki. Należy utrzymać zakaz wykorzystywania jako pokarm tusz badanych na TSE, u których stwierdzono wynik pozytywny.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 25 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

(4)

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie zmienione ostatnio rozporządzeniem Komisji (WE) nr 416/2005 (Dz.U. L 66 z 12.3.2005, str. 10). (2) Dz.U. L 117 z 13.5.2003, str. 32. Decyzja zmieniona decyzją 2004/455/WE (Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 45) (Wersja poprawiona w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 31). (3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1292/2005 (Dz.U. L 205 z 6.8.2005, str. 3).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 311 POZ 40 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L311 - 44 z 200526.11.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez Państwa Członkowskie (Dz.U. L 385 z 29.12.2004)

 • Dz. U. L311 - 43 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję EBC/2002/11 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego Europejskiego Banku Centralnego (EBC/2005/12)

 • Dz. U. L311 - 41 z 200526.11.2005

  Decyzja Europejskiego Banku Centralnego z dnia 17 listopada 2005 r. w sprawie podziału wśród krajowych banków centralnych uczestniczących Państw Członkowskich dochodu Europejskiego Banku Centralnego z tytułu banknotów euro w obiegu (EBC/2005/11)

 • Dz. U. L311 - 39 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 24 listopada 2005 r. uchylająca decyzje 1999/355/WE oraz 2001/219/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4500)

 • Dz. U. L311 - 37 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/393/WE w zakresie stref zamkniętych w odniesieniu do choroby niebieskiego języka w Hiszpanii (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4481) (1)

 • Dz. U. L311 - 22 z 200526.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie środków wprowadzonych przez Hiszpanię dla Siderúrgica Añón SA (notyfikowana jako dokument nr C(2004) 1813) (1)

 • Dz. U. L311 - 21 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1945/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy do koncentratu masła w ramach 347. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (EWG) nr 429/90

 • Dz. U. L311 - 19 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1944/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające maksymalne kwoty pomocy odnośnie do śmietany, masła i koncentratu masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 17 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1943/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające minimalne ceny sprzedaży masła w ramach 175. rundy przetargu, przeprowadzonej w ramach stałego przetargu przewidzianego przez rozporządzenie (WE) nr 2571/97

 • Dz. U. L311 - 15 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1942/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje do produktów z sektorów zbóż i ryżu, dostarczanych jako wspólnotowa i krajowa pomoc żywnościowa

 • Dz. U. L311 - 13 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1941/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla słodu

 • Dz. U. L311 - 11 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1940/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające refundacje wywozowe dla słodu

 • Dz. U. L311 - 9 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1939/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustalające kwotę korygującą do refundacji dla zbóż

 • Dz. U. L311 - 6 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1938/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające przydział pozwoleń na wywóz sera do Stanów Zjednoczonych Ameryki w 2006 r. w ramach niektórych kontyngentów GATT

 • Dz. U. L311 - 4 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1937/2005 z dnia 25 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L311 - 1 z 200526.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1936/2005 z dnia 21 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 27/2005 w odniesieniu do śledzia, halibuta niebieskiego i ośmiornicy

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.