Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 47

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1)

Data ogłoszenia:2005-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 47

29.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/47

DYREKTYWA KOMISJI 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (4)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 86 ust. 3,

Jednakże niezależnie od kwalifikacji prawnej rekompensaty za świadczenie usług publicznych, w świetle art. 87 ust. 1 Traktatu, obowiązek prowadzenia oddzielnych ksiąg powinien mieć zastosowanie w przypadku wszystkich przedsiębiorstw otrzymujących taką rekompensatę, które prowadzą również działalność spoza zakresu usług w ogólnym interesie gospodarczym. Jedynie w oparciu o oddzielne księgi można dokładnie określić koszty związane z usługami w ogólnym interesie gospodarczym i obliczyć właściwą kwotę rekompensaty.

a także mając na uwadze, co następuje: Dyrektywa 80/723/EWG powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona,

(5) (1)

Dyrektywa Komisji 80/723/EWG stanowi, że Państwa Członkowskie mają obowiązek zapewnić przejrzystość stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz wewnątrz określonych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa zobowiązane do prowadzenia oddzielnych ksiąg są to przedsiębiorstwa, którym zgodnie z art. 86 ust. 1 Traktatu przyznane zostały przez Państwo Członkowskie prawa specjalne lub wyłączne, lub którym powierzone zostało świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu i które otrzymują pomoc państwa w jakiejkolwiek formie w odniesieniu do takiej usługi, a które prowadzą także inną działalność. (1)

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W dyrektywie 80/723/EWG art. 2 ust. 1 lit. d) otrzymuje następujące brzmienie:

(2)

Państwa Członkowskie mogą przyznać przedsiębiorstwom, którym powierzono świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, rekompensatę na pokrycie szczególnych kosztów tego typu usług. Taka rekompensata nie może jednak przewyższać kwoty wymaganej do świadczenia danych usług i nie może zostać wykorzystana do finansowania działalności spoza zakresu usług w ogólnym interesie gospodarczym.

„d) przez przedsiębiorstwo zobowiązane do prowadzenia oddzielnych ksiąg rozumie się każde przedsiębiorstwo, któremu zgodnie z art. 86 ust. 1 Traktatu przyznane zostały przez Państwo Członkowskie prawa specjalne lub wyłączne albo któremu powierzone zostało świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym zgodnie z art. 86 ust. 2 Traktatu i które otrzymuje pomoc państwa w jakiejkolwiek formie w odniesieniu do takiej usługi, a które prowadzi także inną działalność;”.

(3)

Zgodnie z dyrektywą 80/723/EWG oddzielne księgi należy prowadzić tylko w wypadkach gdy przedsiębiorstwo, któremu powierzono świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, otrzymuje pomoc państwa. W wyroku w sprawie Altmark Trans GmbH (2) Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich uznał, iż pod pewnymi warunkami rekompensata za świadczenie usług publicznych nie stanowi pomocy państwa w rozumieniu art. 87 ust. 1 Traktatu.

Artykuł 2 Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 19 grudnia 2006 r. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą.

(1) Dz.U. L 195 z 29.7.1980, str. 35. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2000/52/WE (Dz.U. L 193 z 29.7.2000, str. 75). (2) Sprawa C-280-00 Altmark Trans GmbH i Regierungspräsidium Magdeburg przeciwko Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Zb.Orz. 2003, str. I-7747.

Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania określane są przez Państwa Członkowskie.

L 312/48

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2005

Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Neelie KROES

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 47 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 67 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673)

 • Dz. U. L312 - 65 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527) (1)

 • Dz. U. L312 - 63 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

 • Dz. U. L312 - 60 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania francuskiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 58 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 57 z 200529.11.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200529.11.2005

  Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie

 • Dz. U. L312 - 51 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich i zmieniająca decyzję 2003/17/WE

 • Dz. U. L312 - 49 z 200529.11.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L312 - 18 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynków zbóż, ryżu i skrobi ziemniaczanej z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 10 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy

 • Dz. U. L312 - 8 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 3 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72

 • Dz. U. L312 - 1 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.