Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 49

Tytuł:

Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

Data ogłoszenia:2005-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 49

29.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/49

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

PARLAMENT EUROPEJSKI RADA KOMISJA

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (2005/833/WE, Euratom)

PARLAMENT EUROPEJSKI, RADA UNII EUROPEJSKIEJ, KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, uwzględniając decyzję Komisji 1999/352/WE, EWWiS, Euratom z dnia 28 kwietnia 1999 r. ustanawiającą Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (1), w szczególności jej art. 4, uwględniając rozporządzenie (WE) nr 1073/1999 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. (2) oraz rozporządzenie Rady (Euratom) nr 1074/1999 z dnia 25 maja 1999 r. dotyczące dochodzeń prowadzonych przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) (3), w szczególności art. 11 ust. 2 każdego z tych rozporządzeń, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuły 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1073/1999 oraz rozporządzenia (Euratom) nr 1074/1999 stanowią, że Komitet Nadzoru jest złożony z pięciu niezależnych osób z zewnątrz posiadających kwalifikacje wymagane w swoich krajach do sprawowania wyższych stanowisk odnoszących się do obszaru działalności Urzędu. Członkowie Komitetu Nadzoru mianowani z mocą od dnia 1 sierpnia 1999 r. zakończyli swoją kadencję. Należy zatem jak najszybciej mianować nowych członków. Artykuły 11 ust. 2 wymienionych powyżej rozporządzeń stanowią, że członkowie Komitetu Nadzoru są mianowani za wspólnym porozumieniem Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji,

(2)

(3)

(1) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 20. (2) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 1. (3) Dz.U. L 136 z 31.5.1999, str. 8.

L 312/50

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2005

STANOWIĄ, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 1. Niniejszym mianuje się członkami Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) od dnia 30 listopada 2005 r. następujące osoby: — Pana Petera STRÖMBERGA, — Pana Kálmána GYÖRGYI, — Panią Rosalind WRIGHT, — Pana Luisa LÓPEZA SANZ-ARANGUEZA, — Panią Diemut R. THEATO. 2. W wypadku rezygnacji którejkolwiek z wymienionych powyżej osób z członkostwa Komitetu Nadzoru, jej śmierci lub trwałej niezdolności do pełnienia obowiązków zostanie ona niezwłocznie zastąpiona przez pierwszą z osób wymienionych na zamieszczonej poniżej liście, która nie została jeszcze mianowana członkiem Komitetu Nadzoru: — Pana Eugeniusza RUŚKOWSKIEGO, — Pana Albertusa Hendrikusa KORTHALSA, — Pana Jaroslava FENYKA, — Pana Stefano DAMBRUOSO. Artykuł 2 Pełniąc swoje obowiązki, członkowie Komitetu Nadzoru nie zwracają się ani nie przyjmują instrukcji od jakiegokolwiek rządu lub instytucji, organu, urzędu lub agencji. Nie mogą oni zajmować się, bezpośrednio lub pośrednio, sprawami, które dotyczą ich osobiście, w szczególności ze względów rodzinnych lub finansowych, co mogłoby wpłynąć na ich niezależność. W stosunku do wszelkich przedłożonych im dokumentów oraz prac nad nimi, są oni zobowiązani do zachowania ścisłej poufności. Artykuł 3 Członkom Komitetu Nadzoru zostają zwrócone wszelkie poniesione przez nich w trakcie wykonywania obowiązków koszty, a także przysługuje im dzienna dieta za każdy dzień pracy. Kwota tej diety oraz procedura zwrotu zostanie ustalona przez Komisję. Artykuł 4 Komisja powiadamia wymienione powyżej osoby o niniejszej decyzji, a także zawiadamia niezwłocznie każdą z osób mianowaną w późniejszym terminie członkiem Komitetu Nadzoru zgodnie z art. 1 ust. 2. Mianowanie odbywa się na podstawie art. 11 ust. 2 oraz 3 rozporządzeń (WE) nr 1073/1999 oraz (Euratom) nr 1074/1999. Procedura ta pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek przyszłych zmian niniejszych przepisów, które mogą zostać przyjęte przez Parlament Europejski i Radę. Artykuł 5 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli i Luksemburgu, dnia 4 listopada 2005 r. W imieniu Parlamentu Europejskiego

J. BORRELL FONTELLES

W imieniu Rady Ministrów

Ben BRADSHAW

W imieniu Komisji

Siim KALLAS

Przewodniczący

Przewodniczący

Wiceprzewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 49 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 67 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673)

 • Dz. U. L312 - 65 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527) (1)

 • Dz. U. L312 - 63 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

 • Dz. U. L312 - 60 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania francuskiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 58 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 57 z 200529.11.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200529.11.2005

  Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie

 • Dz. U. L312 - 51 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich i zmieniająca decyzję 2003/17/WE

 • Dz. U. L312 - 47 z 200529.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L312 - 18 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynków zbóż, ryżu i skrobi ziemniaczanej z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 10 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy

 • Dz. U. L312 - 8 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 3 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72

 • Dz. U. L312 - 1 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.