Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 55

Tytuł:

Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie

Data ogłoszenia:2005-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 55

Strona 1 z 2
29.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/55

ZALECENIE RADY z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie (2005/835/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności art. 151 ust. 5 tiret drugie, uwzględniając wniosek Komisji, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

sytuacji i przyszłego kierunku rozwoju archiwów w rozszerzonej Unii. „Sprawozdanie na temat archiwów w rozszerzonej Unii Europejskiej”, przygotowane przez grupę ekspertów z Państw Członkowskich i przyjęte w lutym 2005 r. (5), stanowi solidną podstawę dla dalszego rozwoju archiwów w Europie. Na wniosek Rady sprawozdanie zawiera propozycje praktycznych działań i wytyczne w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów na szczeblu europejskim,

W wyniku rezolucji Rady i ministrów kultury zgromadzonych w ramach Rady z dnia 14 listopada 1991 r. dotyczącej uzgodnień w dziedzinie archiwów (1) oraz konkluzji Rady z dnia 17 czerwca 1994 r. dotyczących wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów (2), rozpoczęto działania w celu wzmocnienia współpracy pomiędzy Państwami Członkowskimi w dziedzinie archiwów. Rezolucja Rady z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie archiwów w Państwach Członkowskich (3) podkreśliła znaczenie archiwów dla rozumienia historii i kultury Europy oraz dla demokratycznego funkcjonowania społeczeństwa w ramach rozszerzonej Unii po dniu 1 maja 2004 r. W ramach Wspólnoty miały miejsce wielodyscyplinarne fora z udziałem administracji publicznej i krajowych służb archiwalnych, jak również przedstawicieli środowisk gospodarczych i naukowych, dotyczące problemów związanych z zarządzaniem, przechowywaniem, ochroną i wyszukiwaniem danych komputerowych. Rezolucja Rady z dnia 6 maja 2003 r. podkreśliła potrzebę dalszego rozwoju zastosowań i rozwiązań w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych w dziedzinie archiwów. Komisja podkreśla znaczenie prac wykonanych przez instytucje Unii w szczególnym obszarze archiwów filmowych w Europie, w tym rezolucję Rady z dnia 24 listopada 2003 r. (4) w sprawie deponowania utworów filmowych w Unii Europejskiej oraz zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych, które zostanie przyjęte przed końcem 2005 r. W rezolucji z dnia 6 maja 2003 r. Rada zwróciła się do Komisji o przedstawienie sprawozdania na temat obecnej

Dz.U. Dz.U. Dz.U. Dz.U. C C C C 314 235 113 295 z z z z 5.12.1991, 23.8.1994, 13.5.2003, 5.12.2003, str. str. str. str. 2. 3. 2. 5.

NINIEJSZYM ZALECA:

(2)

A. Europejski Zespół ds. Archiwów, skupiający ekspertów wyznaczonych przez Państwa Członkowskie i instytucje Unii, powinien zapewnić współpracę i koordynację w zakresie ogólnych kwestii dotyczących archiwów oraz kontynuację prac, o których mowa w „Sprawozdaniu na temat archiwów w rozszerzonej Unii Europejskiej” z lutego 2005 r., a w szczególności środków priorytetowych, o których mowa w pkt B niniejszego zalecenia. W odpowiednich przypadkach Europejski Zespół ds. Archiwów powinien również współpracować z innymi odpowiednimi sieciami europejskimi, takimi jak Krajowy Zespół Reprezentantów ds. Digitalizacji oraz Europejskie Biuro ds. Bibliotek, Informacji i Dokumentacji (EBLIDA).

(3)

B. Następujące środki w obszarze archiwów:

1) przechowywanie i zapobieganie zniszczeniom archiwów w Europie:

(4)

(5)

— stworzenie przez Europejski Zespół ds. Archiwów modelowego planu działań w celu wspierania środków mających na celu zapobieganie zniszczeniom dokumentów i archiwów w obliczu klęsk żywiołowych i innych zagrożeń, — wspieranie przez Europejski Zespół ds. Archiwów działań na całym obszarze Wspólnoty służących konserwacji i restauracji zniszczonych dokumentów i archiwów,

(6)

(1) (2) (3) (4)

— określenie i wspieranie przez archiwa krajowe Państw Członkowskich i służby archiwalne instytucji Unii norm i specyfikacji projektowania dotyczących nowych budynków przeznaczonych na archiwa;

(5) COM(2005) 52 wersja ostateczna.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 55 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 67 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673)

 • Dz. U. L312 - 65 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527) (1)

 • Dz. U. L312 - 63 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

 • Dz. U. L312 - 60 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania francuskiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 58 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 57 z 200529.11.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L312 - 51 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich i zmieniająca decyzję 2003/17/WE

 • Dz. U. L312 - 49 z 200529.11.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dz. U. L312 - 47 z 200529.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L312 - 18 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynków zbóż, ryżu i skrobi ziemniaczanej z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 10 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy

 • Dz. U. L312 - 8 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 3 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72

 • Dz. U. L312 - 1 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.