Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 60

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

Data ogłoszenia:2005-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 60

Strona 1 z 4
L 312/60

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2005

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

(Jedynie tekst w języku angielskim jest autentyczny)

(2005/839/WE)

Dnia 13 lipca 2005 r. Komisja przyjęła decyzję w sprawie połączenia na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (1), w szczególności art. 8 ust. 1 tego rozporządzenia. Jawną wersję pełnego tekstu decyzji Komisji w autentycznej wersji językowej postępowania oraz w językach roboczych Komisji można znaleźć na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji pod adresem: http://europa.eu.int/comm/ competition/index_en.html

(1)

W dniu 20 stycznia 2005 r. do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, w ramach której przedsiębiorstwo Celanese Corporation z siedzibą w USA (zwane dalej „Celanese”), kontrolowane przez Blackstone Crystal Holdings Capital Partners z siedzibą na Kajmanach (zwane dalej „Blackstone”), nabywa w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) wymienionego rozporządzenia Rady całość przedsiębiorstwa Acetex Corporation z siedzibą w Kanadzie (zwanego dalej „Acetex”) w drodze zakupu akcji. Blackstone jest prywatnym przedsiębiorstwem bankowohandlowym z siedzibą w USA, działającym w głównej mierze w sektorze usług w zakresie doradztwa finansowego, prywatnych inwestycji kapitałowych i na rynku nieruchomości. Jak wykazano poniżej, jedna ze spółek kontrolowanych przez Blackstone, Celanese, działa na tych samych rynkach produktów co Acetex. Celanese jest działającą na całym świecie spółką sektora chemicznego, której cztery główne obszary działalności to: produkty chemiczne, octany, polimery techniczne i składniki żywności. W sektorze produktów chemicznych Celanese jest producentem podstawowych produktów, takich jak kwas octowy, bezwodnik octowy i octanu winylu; dodatków uszlachetniających takich jak polialkohol winylowy i emulsje oraz produktów chemicznych specjalnego przeznaczenia obejmujących kwasy karboksylowe, alkohole, aminy i estry. Acetex prowadzi działalność w branży acetylu i tworzyw sztucznych. Głównymi produktami Acetexu w branży acetylu są kwas octowy i octan winylu, które łącznie stanowią ponad 70 % sprzedaży produktów acetylowych

przez Acetex w 2003 r. Produkty acetylowe Acetexu obejmują również następujące produkty pochodne kwasu octowego: bezwodnik octowy, polialkohol winylowy i polioctan winylu.

(5)

Na swoim 132 posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2005 r. Komitet Doradczy ds. Koncentracji wyraził przychylną opinię na temat projektu decyzji zatwierdzającej koncentrację, przedłożonego mu przez Komisję (2).

(2)

(6)

W sprawozdaniu z dnia 29 czerwca 2005 r. urzędnik przeprowadzający spotkanie wyjaśniające uznał, że prawa stron składających wyjaśnienia zostały uszanowane (2).

I. WŁAŚCIWE RYNKI

(3)

Właściwe rynki produktów (7) Badanie Komisji wykazało, że właściwe są następujące rynki produktów: rynek kwasu octowego, octanu winylu, bezwodnika octowy i polialkoholu winylowego.

(8)

(4)

Kwas octowy jest półproduktem chemicznym wykorzystywanym do produkcji różnych innych produktów chemicznych np. octanu winylu, polialkoholu winylowego, bezwodnika octowego, estrów kwasu octowego i kwasu monochlorooctowego. Badanie Komisji wykazało, że kwas octowy stanowi oddzielny rynek produktów, ponieważ na rynku nie ma innych produktów, które mogłyby go zastąpić.

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, str. 1.

(2) Dz.U. C 297 z 29.11.2005.

29.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/61

(9)

Octan winylu jest wielkotonażowym produktem chemicznym będącym pochodną kwasu octowego. Octan winylu można otrzymać kilkoma metodami: i) dodając kwas octowy do acetylenu; ii) dodając kwas octowy do etylenu; iii) poprzez reakcję bezwodnika octowego z aldehydem octowym. Badanie Komisji wykazało, że octan winylu stanowi oddzielny rynek produktów, który nie musi być dalej dzielony.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 60 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 67 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673)

 • Dz. U. L312 - 65 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527) (1)

 • Dz. U. L312 - 63 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania francuskiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 58 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 57 z 200529.11.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200529.11.2005

  Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie

 • Dz. U. L312 - 51 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich i zmieniająca decyzję 2003/17/WE

 • Dz. U. L312 - 49 z 200529.11.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dz. U. L312 - 47 z 200529.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L312 - 18 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynków zbóż, ryżu i skrobi ziemniaczanej z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 10 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy

 • Dz. U. L312 - 8 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 3 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72

 • Dz. U. L312 - 1 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.