Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 65

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527) (1)

Data ogłoszenia:2005-11-29


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 65

29.11.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 312/65

DECYZJA KOMISJI z dnia 28 listopada 2005 r. przewidująca tymczasowy obrót niektórymi rodzajami materiału siewnego gatunku Triticum durum (pszenica twarda) niespełniającymi wymogów dyrektywy Rady 66/402/EWG (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4527)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/841/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

tego gatunku, powinny zostać upoważnione do zezwolenia na obrót takim materiałem.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 66/402/EWG z dnia 14 czerwca 1966 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym roślin zbożowych (1), w szczególności jej art. 17,

(6)

Stosowne jest, aby Austria pełniła rolę państwa koordynującego w celu zapewnienia, że całkowita ilość dopuszczonego materiału siewnego, stosownie do niniejszej decyzji, nie przekracza maksymalnej ilości określonej w niniejszej decyzji.

a także mając na uwadze, co następuje:

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

(1)

W Austrii dostępna ilość materiału siewnego odmian pszenicy twardej ozimej (Triticum durum) odpowiadającego krajowym warunkom klimatycznym i spełniającego wymogi dotyczące siły kiełkowania zawarte w dyrektywie 66/402/EWG, jest zbyt mała i dlatego niewystarczająca, by zaspokoić potrzeby tego Państwa Członkowskiego.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Zezwala się na obrót we Wspólnocie materiałem siewnym pszenicy twardej ozimej niespełniającymi minimalnych wymogów w zakresie zdolności kiełkowania ustanowionych w dyrektywie 66/402/EWG w okresie upływającym z dniem 15 listopada 2005 r., zgodnie z zasadami określonymi w Załączniku do niniejszej decyzji i z zastrzeżeniem następujących warunków:

(2)

Nie jest możliwe zaspokojenie popytu na materiał siewny tych gatunków w sposób zadowalający materiałem siewnym z innych Państw Członkowskich lub z państw trzecich, spełniającym wszystkie wymagania ustanowione w dyrektywie 66/402/EWG.

(3)

W związku z tym Austria powinna zostać upoważniona do zezwolenia na obrót materiałem siewnym tego gatunku na mniej surowych warunkach na okres do dnia 15 listopada 2005 r.

a) zdolność kiełkowania wynosi co najmniej 75 % czystych nasion;

(4)

Ponadto inne Państwa Członkowskie, bez względu na to, czy materiał siewny został zebrany w Państwie Członkowskim, czy państwie trzecim objętym decyzją Rady 2003/17/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie równoważności inspekcji polowych stosowanych w państwach trzecich w uprawach nasiennych roślin uprawnych oraz w sprawie równoważności materiału siewnego wyprodukowanego w państwach trzecich (2), które są w stanie dostarczyć Austrii materiału siewnego

b) etykieta urzędowa podaje kiełkowanie stwierdzone na podstawie badania urzędowego przeprowadzonego zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt F lit. d) oraz art. 2 ust. 1 pkt G lit. d) dyrektywy 66/402/EWG;

c) materiał siewny został najpierw wprowadzony do obrotu na rynku zgodnie z art. 2 niniejszej decyzji.

Artykuł 2

(1) Dz.U. 125 z 11.7.1966, str. 2309/66. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2004/117/WE (Dz.U. L 14 z 18.1.2005, str. 18). (2) Dz.U. L 8 z 14.1.2003, str. 10. Decyzja ostatnio zmieniona rozporządzeniem (WE) nr 885/2004 (Dz.U. L 168 z 1.5.2004, str. 1).

Każdy dostawca materiału siewnego, który zamierza wprowadzić do obrotu nasiona określone w art. 1, składa wniosek w Państwie Członkowskim, w którym ma siedzibę.

L 312/66

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

29.11.2005

Zainteresowane Państwo Członkowskie upoważnia dostawcę do wprowadzenia do obrotu materiału siewnego, chyba że: a) istnieją wystarczające dowody pozwalające wątpić, czy dostawca będzie w stanie wprowadzić do obrotu takie ilości nasion, o jakich zatwierdzenie się ubiega; lub b) całkowita ilość objęta zezwoleniem na wprowadzenie do obrotu na mocy przedmiotowego odstępstwa przekracza maksymalną ilość określoną w Załączniku. Artykuł 3 Państwa Członkowskie będą udzielać sobie nawzajem pomocy administracyjnej w stosowaniu niniejszej decyzji. Austria działa jako koordynujące Państwo Członkowskie w celu zapewnienia, by całkowita ilość objęta zezwoleniami nie przekroczyła ilości maksymalnej określonej w Załączniku. Każde Państwo Członkowskie, które otrzyma wniosek zgodnie z art. 2, niezwłocznie powiadamia Państwo Członkowskie pełniące rolę koordynatora o ilości określonej we wniosku.

Państwo Członkowskie pełniące rolę koordynatora niezwłocznie informuje Państwo Członkowskie składające powiadomienie, czy w wyniku zezwolenia przekroczona zostałaby maksymalna dopuszczalna ilość. Artykuł 4 Państwa Członkowskie niezwłocznie informują Komisję i inne Państwa Członkowskie o ilościach, które dopuściły do obrotu na mocy niniejszej decyzji. Artykuł 5 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Maksymalna ilość (tony)

Gatunek

Rodzaj odmiany

Triticum durum

Auradur, Heradur, Inverdur, Prowidur, Superdur, Windur

500

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 312 POZ 65 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L312 - 67 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 28 listopada 2005 r. w sprawie stosowania art. 86 ust. 2 Traktatu WE do pomocy państwa w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych, przyznawanej przedsiębiorstwom zobowiązanym do zarządzania usługami świadczonymi w ogólnym interesie gospodarczym (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2673)

 • Dz. U. L312 - 63 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2004/4/WE upoważniającą Państwa Członkowskie do tymczasowego podejmowania środków nadzwyczajnych przeciwko rozprzestrzenianiu się Pseudomonas solanacearum (Smith) Smith w odniesieniu do Egiptu (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4525)

 • Dz. U. L312 - 60 z 200529.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 13 lipca 2005 r. uznająca koncentrację za zgodną ze wspólnym rynkiem oraz z funkcjonowaniem Porozumienia EOG – sprawa nr COMP/M.3625 – Blackstone/Acetex (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 2672)

 • Dz. U. L312 - 59 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania francuskiego członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 58 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członka Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

 • Dz. U. L312 - 57 z 200529.11.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa EUPOL COPPS/1/2005 z dnia 16 listopada 2005 r. dotycząca mianowania Szefa Misji/Komendanta Policji Misji Policyjnej Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)

 • Dz. U. L312 - 55 z 200529.11.2005

  Zalecenie Rady z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie działań priorytetowych w celu wzmocnienia współpracy w dziedzinie archiwów w Europie

 • Dz. U. L312 - 51 z 200529.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. w sprawie równoważności kontroli praktyk dotyczących zachowania odmian przeprowadzanych w niektórych państwach trzecich i zmieniająca decyzję 2003/17/WE

 • Dz. U. L312 - 49 z 200529.11.2005

  Decyzja Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie mianowania członków Komitetu Nadzoru Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF)

 • Dz. U. L312 - 47 z 200529.11.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/81/WE z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniająca dyrektywę 80/723/EWG w sprawie przejrzystości stosunków finansowych między Państwami Członkowskimi a przedsiębiorstwami publicznymi oraz w sprawie przejrzystości finansowej wewnątrz określonych przedsiębiorstw (1)

 • Dz. U. L312 - 45 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1951/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L312 - 18 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1950/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. dostosowujące kilka rozporządzeń dotyczących rynków zbóż, ryżu i skrobi ziemniaczanej z powodu przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji do Unii Europejskiej

 • Dz. U. L312 - 10 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1949/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1917/2000 w odniesieniu do specyficznego obrotu towarowego i wyłączenia obrotu handlowego odnoszącego się do transakcji naprawy

 • Dz. U. L312 - 8 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1948/2005 z dnia 28 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L312 - 3 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1947/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze nasion oraz uchylające rozporządzenia (EWG) nr 2358/71 i (EWG) nr 1674/72

 • Dz. U. L312 - 1 z 200529.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1946/2005 z dnia 14 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2007/2000 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.