Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 10

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1954/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności z tytułu pomocy

Data ogłoszenia:2005-11-30


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 10

Strona 1 z 3
L 314/10

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

30.11.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1954/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 796/2004 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania wzajemnej zgodności, modulacji oraz zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli przewidzianych w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1782/2003 ustanawiającym wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w zakresie wspólnej polityki rolnej i ustanawiającym określone systemy wsparcia dla rolników oraz wprowadzające odstępstwa od rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 w odniesieniu do płatności z tytułu pomocy

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

mają być przyznane na dany rok kalendarzowy, ze względu na, odpowiednio, modulację i dyscyplinę finansowę. Odpowiednie przepisy wykonawcze muszą być dostosowane do nowej sekwencji obliczenia zmniejszenia płatności w procesie obliczania kwoty płatności dokonywanych na rzecz rolników.

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003 r. ustanawiające wspólne zasady dla systemów wsparcia bezpośredniego w ramach wspólnej polityki rolnej i ustanawiające określone systemy wsparcia dla rolników oraz zmieniające rozporządzenia (EWG) nr 2019/93, (WE) nr 1452/2001, (WE) nr 1453/2001, (WE) nr 1454/2001, (WE) nr 1868/94, (WE) nr 1251/1999, (WE) nr 1254/1999, (WE) nr 1673/2000, (EWG) nr 2358/71 oraz (WE) nr 2529/2001 (1), w szczególności jego art. 28 ust. 3 i 145 lit. c),

(4)

Artykuł 79 rozporządzenia (WE) nr 796/2004 określa metodę ustalenia, czy próg 5 000 EUR, o którym mowa w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, został osiągnięty. Ze względu na nową sekwencję obliczania zmniejszenia płatności należy dostosować wyżej wspomnianą metodę.

a także mając na uwadze, co następuje:

(5)

(1)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 796/2004 (2) określa metodę obliczania zmniejszenia, które być może będzie musiało być zastosowane w odniesieniu do płatności bezpośrednich określonych w rozporządzeniu (WE) nr 1782/2003. Metoda ta wymaga wyjaśnienia. W tym celu należy określić sekwencję obliczania ewentualnego zmniejszenia płatności.

Szereg Państw Członkowskich napotyka rozmaite trudności w zakończeniu działań niezbędnych do zastosowania systemów pomocy wprowadzonych rozporządzeniem (WE) nr 1782/2003. W takich przypadkach należy zatem upoważnić Państwa Członkowskie, w drodze odstępstwa od art. 28 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003, do przyznania płatności w dwóch ratach. Jednakże, w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty, Państwa Członkowskie powinny przyznać pierwszą ratę tylko do poziomu kwoty, która została już uznana za kwalifikującą się i w odniesieniu do której jest jasne, że nie jest ona wyższa od ogólnej kwoty, która ma być wypłacona.

(2)

Artykuły 64, 70, 71 i 143b rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przewidują ustalenie przez Komisję pułapów budżetowych dla każdej z płatności bezpośrednich, o których mowa. Należy ustanowić przepisy określające, czy i w jakim zakresie wyżej wspomniane pułapy budżetowe są przekroczone. Przy ustanawianiu wspomnianych przepisów należy uniknąć sytuacji, w której konsekwencje nieprawidłowości przypisywanych indywidualnym wnioskodawcom ubiegającym się o pomoc mają wpływ na obliczenie wspomnianego przekroczenia.

(6)

(3)

Artykuły 10 i 11 rozporządzenia (WE) nr 1782/2003 przewidują zmniejszenie płatności i, jeżeli konieczne, dostosowanie wszystkich płatności bezpośrednich, które

W wyniku zmiany sekwencji obliczania zmniejszenia płatności w procesie obliczania kwoty płatności bezpośrednich niektóre Państwa Członkowskie muszą dostosować swoje systemy zarządzania systemami pomocy, o których mowa. W celu uniknięcia sytuacji, gdy takie dostosowania prowadzą do opóźnień płatności na 2005 r., Państwa Członkowskie powinny być upoważnione, w odniesieniu do niektórych systemów pomocy, do zastosowania nowej sekwencji obliczania zmniejszenia płatności, po raz pierwszy w odniesieniu do wniosków o pomoc złożonych na rok 2006.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 314 POZ 10 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L314 - 46 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/848/WE z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca art. 2 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 2580/2001 w sprawie szczególnych środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu i uchylająca decyzję 2005/722/WE

 • Dz. U. L314 - 41 z 200530.11.2005

  Wspólne stanowisko Rady 2005/847/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. aktualizujące wspólne stanowisko 2001/931/WPZiB w sprawie zastosowania szczególnych środków w celu zwalczania terroryzmu i uchylające wspólne stanowisko 2005/725/WPZiB

 • Dz. U. L314 - 35 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady 2005/846/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. wykonująca wspólne stanowisko 2005/440/WPZiB w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko Demokratycznej Republice Konga

 • Dz. U. L314 - 28 z 200530.11.2005

  Konwencja o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 27 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o pomocy w przypadku awarii jądrowej lub zagrożenia radiologicznego

 • Dz. U. L314 - 22 z 200530.11.2005

  Konwencja o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 21 z 200530.11.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie przystąpienia Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej do Konwencji o wczesnym powiadamianiu o awarii jądrowej

 • Dz. U. L314 - 18 z 200530.11.2005

  Decyzja Rady z dnia 8 listopada 2005 r. stanowiąca, zgodnie z art. 104 ust. 8 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, że działania podjęte przez Węgry w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 8 marca 2005 r. zgodnie z art. 104 ust. 7 Traktatu są niewystarczające

 • Dz. U. L314 - 16 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1957/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom, mających na celu zwalczanie terroryzmu

 • Dz. U. L314 - 14 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1956/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. zmieniające po raz pięćdziesiąty ósmy rozporządzenie Rady (WE) nr 881/2002 wprowadzające niektóre szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i Talibami oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 467/2001

 • Dz. U. L314 - 13 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1955/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustalające refundacje produkcyjne do cukru białego wykorzystywanego w przemyśle chemicznym na okres od 1 do 31 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L314 - 8 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1953/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L314 - 1 z 200530.11.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 879/73 i (EWG) nr 1981/82

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.