Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4580) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 16

L 315/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4580)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/849/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

riuszem wyżej wymienionej umowy i podlegających jej postanowieniom. Zakres umowy poszerzono następnie o kolejne kraje, przyjmując uzupełnienie nr 1.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(2)

uwzględniając dyrektywę Rady 72/166/EWG z dnia 24 kwietnia 1972 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych i egzekwowania obowiązku ubezpieczania od takiej odpowiedzialności (1), w szczególności jej art. 7 ust. 3,

W dniu 26 maja 2005 r. krajowe biura ubezpieczeniowe Państw Członkowskich oraz Andory, Chorwacji, Islandii, Norwegii i Szwajcarii podpisały uzupełnienie nr 2, na mocy którego zakres umowy rozszerzono o krajowe biuro ubezpieczeniowe Andory. W uzupełnieniu tym zawarto praktyczne ustalenia dotyczące zniesienia kontroli wobec pojazdów przebywających normalnie na terytorium Andory i podlegających postanowieniom tegoż uzupełnienia.

a także mając na uwadze, co następuje:

(3) (1)

W dniu 30 maja 2002 r. zawarto umowę wielostronną (dalej zwaną umową) między krajowymi biurami ubezpieczeniowymi Państw Członkowskich wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw stowarzyszonych. Umowa ta stanowi załącznik do decyzji Komisji 2003/564/WE z dnia 28 lipca 2003 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG dotyczącej kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów (2), w której Komisja ustaliła datę, od której Państwa Członkowskie zobowiązane są zaprzestać kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej wobec pojazdów przebywających normalnie na terytorium Państwa Członkowskiego będącego sygnata-

Spełnione są ubezpieczeń Państwami z dyrektywą

zatem wszystkie warunki zniesienia kontroli od odpowiedzialności cywilnej między Członkowskimi a Andorą zgodnie 72/166/EWG,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Z dniem 1 stycznia 2006 r. Państwa Członkowskie powstrzymują się od dokonywania kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej wobec pojazdów, które przebywają normalnie na terytorium Andory i które podlegają postanowieniom uzupełnienia nr 2 z dnia 26 maja 2005 r do wielostronnej umowy między krajowymi biurami ubezpieczeniowymi Państw Członkowskich wchodzących w skład Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych państw stowarzyszonych.

(1) Dz.U. L 103 z 2.5.1972, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2005/14/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 149 z 11.6.2005, str. 14). (2) Dz.U. L 192 z 31.7.2003, str. 23.

1.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/17

Artykuł 2 Państwa Członkowskie niezwłocznie powiadamiają Komisję o środkach podjętych w celu zastosowania niniejszej decyzji. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Charlie McCREEVY

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 27 z 20051.12.2005

  Decyzja Rady 2005/852/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zniszczenia ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (SALW) oraz amunicji do tych rodzajów broni na Ukrainie

 • Dz. U. L315 - 21 z 20051.12.2005

  Umowa między Unią Europejską a Kanadą ustanawiająca ramy udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L315 - 20 z 20051.12.2005

  Decyzja Rady 2005/851/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą ustanawiającej zasady ogólne udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L315 - 18 z 20051.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4526)

 • Dz. U. L315 - 14 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L315 - 13 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L315 - 7 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L315 - 6 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L315 - 3 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L315 - 1 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.