Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 21

Tytuł:

Umowa między Unią Europejską a Kanadą ustanawiająca ramy udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

Data ogłoszenia:2005-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 21

Strona 1 z 5
1.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/21

UMOWA między Unią Europejską a Kanadą ustanawiająca ramy udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

UNIA EUROPEJSKA, z jednej strony, i KANADA, z drugiej strony, zwane dalej „Stronami”, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) (2)

Unia Europejska (UE) może zadecydować o podjęciu działania w dziedzinie zarządzania kryzysami. Rada Europejska w Sewilli w dniach 21 i 22 czerwca 2002 r. roku ustaliła sposoby prowadzenia konsultacji i współpracy pomiędzy Unią Europejską a Kanadą w zakresie zarządzania kryzysami. Unia Europejska zdecyduje, czy państwa trzecie zostaną zaproszone do udziału w operacji zarządzania kryzysami prowadzonej przez UE. Kanada może przyjąć zaproszenie Unii Europejskiej i zaoferować swój udział. W takim przypadku Unia Europejska zadecyduje w sprawie przyjęcia proponowanego udziału Kanady. Jeżeli Unia Europejska zadecyduje o podjęciu wojskowej operacji zarządzania kryzysami przy wykorzystaniu aktywów i potencjału NATO, Kanada może wyrazić swój zasadniczy zamiar uczestniczenia w operacji. Ogólne warunki udziału Kanady w prowadzonych przez UE operacjach zarządzania kryzysami powinny być ustalone w umowie ustanawiającej zasady ogólne takiego potencjalnego przyszłego udziału, a nie definiowane na podstawie indywidualnych przypadków dla każdej poszczególnej operacji. Umowa taka powinna być bez uszczerbku dla autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską oraz nie powinna przesądzać o indywidualnym charakterze decyzji Kanady dotyczącej udziału w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami,

(3)

(4)

(5)

(6)

UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

SEKCJA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

3. Ocena wkładu Kanady dokonywana przez Unię Europejską jest prowadzona w konsultacji z Kanadą. 4. Unia Europejska zawiadamia listownie Kanadę w odpowiednim czasie o wyniku oceny w celu zagwarantowania udziału Kanady zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. Artykuł 2 Ramy współpracy 1. Kanada włącza się do wspólnego działania, na mocy którego Rada Unii Europejskiej decyduje o prowadzeniu przez UE operacji zarządzania kryzysami oraz do wszelkich wspólnych działań lub decyzji, na mocy których Rada Unii Europejskiej postanawia zmienić lub rozszerzyć mandat prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy i wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami wykonawczymi.

Artykuł 1 Decyzje odnoszące się do udziału 1. Po podjęciu przez Unię Europejską decyzji o zaproszeniu Kanady do udziału w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami oraz po podjęciu przez Kanadę zasadniczej decyzji o udziale Kanada przekazuje Unii Europejskiej informacje w sprawie proponowanego wkładu.

2. Jeżeli Unia Europejska zdecydowała się podjąć wojskową operację zarządzania kryzysami przy wykorzystaniu aktywów i potencjału NATO, Kanada informuje Unię Europejską o zamiarze uczestniczenia w operacji, a następnie udziela informacji o swoim proponowanym wkładzie.

L 315/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

1.12.2005

2. Udział Kanady w prowadzonej przez UE operacji zarządzania kryzysami odbywa się bez naruszenia autonomii podejmowania decyzji przez Unię Europejską. Artykuł 3 Status personelu i sił zbrojnych 1. Status personelu oddelegowanego do prowadzonej przez UE cywilnej operacji zarządzania kryzysami lub sił zbrojnych wysłanych do wsparcia prowadzonej przez UE wojskowej operacji zarządzania kryzysami przez Kanadę podlega umowie w sprawie statusu misji/sił zbrojnych, jeżeli została ona zawarta, zawartej między Unią Europejską i państwem (państwami), w którym operacja jest prowadzona. 2. Status personelu przydzielonego do sztabów lub grup dowodzenia usytuowanych poza państwem (państwami), w którym prowadzona jest przez UE operacja zarządzania kryzysami, podlega ustaleniom między organami właściwymi dla odnośnych sztabów i grup dowodzenia a właściwymi organami Kanady.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 27 z 20051.12.2005

  Decyzja Rady 2005/852/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zniszczenia ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (SALW) oraz amunicji do tych rodzajów broni na Ukrainie

 • Dz. U. L315 - 20 z 20051.12.2005

  Decyzja Rady 2005/851/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą ustanawiającej zasady ogólne udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L315 - 18 z 20051.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4526)

 • Dz. U. L315 - 16 z 20051.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4580) (1)

 • Dz. U. L315 - 14 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L315 - 13 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L315 - 7 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L315 - 6 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L315 - 3 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L315 - 1 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.