Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 27

Tytuł:

Decyzja Rady 2005/852/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zniszczenia ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (SALW) oraz amunicji do tych rodzajów broni na Ukrainie

Data ogłoszenia:2005-12-01


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 27

Strona 1 z 2
1.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 315/27

DECYZJA RADY 2005/852/WPZiB z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zniszczenia ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (SALW) oraz amunicji do tych rodzajów broni na Ukrainie

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (7)

uwzględniając wspólne działanie Rady 2002/589/WPZiB z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie wkładu Unii Europejskiej w zwalczanie destabilizującego gromadzenia i rozpowszechniania ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (1), w szczególności jego art. 4, w związku z art. 23 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Unia Europejska zamierza w związku z tym zaoferować Ukrainie wsparcie finansowe zgodnie z przepisami tytułu II wspólnego działania 2002/589/WPZiB. Zapewniona zostanie odpowiednia widoczność tego wsparcia finansowego poprzez, między innymi, stosowne środki przedsięwzięte przez NAMSA,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Ukraina posiadała w przeszłości znaczny wojskowy kompleks przemysłowy, trzeci co do wielkości na świecie arsenał broni jądrowej oraz była bazą strategicznych rezerw broni i amunicji ZSRR. Według niektórych szacunków na Ukrainie znajduje się aż 7 milionów sztuk ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (SALW) oraz 2 miliony ton amunicji, z których znaczna część pochodzi z czasów ostatnich wojen światowych. Te duże ilości SALW i amunicji stanowią nie tylko ogromną nadwyżkę w stosunku do aktualnej liczebności sił zbrojnych Ukrainy, lecz również zawierają wiele niezdatnych do użycia i niebezpiecznych sztuk amunicji. Plan działania UE–Ukraina, który został przyjęty przez Radę Współpracy UE–Ukraina w dniu 21 lutego 2005 r., wzywa obie strony do wspólnego przeciwstawienia się zagrożeniom dla bezpieczeństwa, zdrowia publicznego i środowiska naturalnego związanym z ukraińskimi składami starej amunicji, m.in. min przeciwpiechotnych. Agencja NATO ds. Zabezpieczenia Technicznego i Zaopatrzenia (NAMSA), w ramach Funduszu Powierniczego Partnerstwa dla Pokoju (PdP), zarządza dwunastoletnim projektem, który ma być realizowany w czterech fazach i którego celem jest zniszczenie nadwyżki wynoszącej 1,5 miliona sztuk SALW oraz 133 000 ton amunicji konwencjonalnej. Unia Europejska jest zdania, że wkład finansowy w realizację pierwszej fazy projektu pomógłby Ukrainie zmniejszyć ryzyko związane ze zgromadzoną dużą ilością SALW i amunicji, jak również dostosować poziom SALW i amunicji do aktualnej liczebności jej sił zbrojnych. W dniu 18 Konwencję produkcji i zniszczeniu maja 2005 r. parlament Ukrainy ratyfikował o zakazie używania, magazynowania, transferu min przeciwpiechotnych i o ich (Konwencję ottawską).

Artykuł 1 1. Unia Europejska wspiera niszczenie ręcznej broni strzeleckiej i broni lekkiej (SALW) oraz amunicji do tych rodzajów broni na Ukrainie.

(2)

2. W tym celu Unia Europejska udziela Agencji NATO ds. Zabezpieczenia Technicznego i Zaopatrzenia (NAMSA) wsparcia finansowego podczas realizacji pierwszej fazy dwunastoletniego projektu mającego na celu pozbawienie cech użytkowych 400 000 sztuk SALW, 15 000 ton uzbrojenia konwencjonalnego oraz 1 000 sztuk przenośnych przeciwlotniczych zestawów rakietowych (MANPAD).

(3)

3. Wkład Unii Europejskiej przeznaczony jest na sfinansowanie: — zakupu i instalacji systemu zmniejszenia zanieczyszczeń do pieca do spalania odpadów wybuchowych, — pozbawienia broni cech użytkowych, — zakupu dwóch pieców do topienia broni, — zakupu i instalacji zdalnie sterowanych pił taśmowych do cięcia amunicji zawierającej materiały wybuchowe, — zakupu prasy hydraulicznej, — do 7 % bezpośrednich kosztów projektu.

(4)

(5)

(6)

(1) Dz.U. L 191 z 19.7.2002, str. 1.

4. NAMSA zleca dostawę, instalację i rozruch eksploatacyjny niezbędnego sprzętu służącego do pozbawiania uzbrojenia cech użytkowych i innego wyposażenia podmiotom komercyjnym lub rządowym z Państw Członkowskich UE i Ukrainy, a także podobnym podmiotom mającym siedzibę w państwach NATO lub podmiotom spełniającym wymagania określone w polityce Funduszu Powierniczego Partnerstwa dla Pokoju (PdP). Umowy na dostawy sprzętu przewidują, w razie konieczności, szkolenia dla ukraińskiego personelu obsługującego ten sprzęt, organizowane na Ukrainie albo w państwie, w którym sprzęt ten jest nabywany.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 315 POZ 27 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L315 - 21 z 20051.12.2005

  Umowa między Unią Europejską a Kanadą ustanawiająca ramy udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L315 - 20 z 20051.12.2005

  Decyzja Rady 2005/851/WPZiB z dnia 21 listopada 2005 r. dotycząca zawarcia Umowy między Unią Europejską a Kanadą ustanawiającej zasady ogólne udziału Kanady w operacjach zarządzania kryzysami prowadzonych przez Unię Europejską

 • Dz. U. L315 - 18 z 20051.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 25 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2003/61/WE upoważniającą niektóre Państwa Członkowskie do ustanowienia odstępstwa od niektórych przepisów dyrektywy Rady 2000/29/WE w odniesieniu do sadzeniaków ziemniaka pochodzących z niektórych prowincji Kanady (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4526)

 • Dz. U. L315 - 16 z 20051.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stosowania dyrektywy Rady 72/166/EWG w odniesieniu do kontroli ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicznych (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4580) (1)

 • Dz. U. L315 - 14 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1963/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wydawania pozwoleń na przywóz cukru trzcinowego w ramach niektórych kontyngentów taryfowych i porozumień preferencyjnych

 • Dz. U. L315 - 13 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1962/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia (WE) nr 800/1999 w odniesieniu do określenia stawki refundacji dla mleka i przetworów mlecznych w przypadku dostaw, o których mowa w art. 36 i 44 wspomnianego rozporządzenia, realizowanych w okresie od dnia 1 do dnia 16 czerwca 2005 r.

 • Dz. U. L315 - 7 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1961/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. ustanawiające wartości jednostkowe w celu określenia wartości celnej niektórych łatwo psujących się towarów

 • Dz. U. L315 - 6 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1960/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustalające ceny rynku światowego nieodziarnionej bawełny

 • Dz. U. L315 - 3 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1959/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustalające opłaty przywozowe w sektorze zbóż stosowane od dnia 1 grudnia 2005 r.

 • Dz. U. L315 - 1 z 20051.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1958/2005 z dnia 30 listopada 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.