Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 1

Tytuł:

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów

Data ogłoszenia:2005-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 1

2.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/1

I

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

pozycji 0803 00 19 (banany) w wysokości 230 EUR za tonę.

(5)

należnym

cłem

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 133,

uwzględniając wniosek Komisji,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Rozporządzenie Rady (EWG) nr 404/93 z dnia 13 lutego 1993 r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów (1) przewiduje wejście w życie systemu wyłącznie taryfowego na przywóz bananów najpóźniej w dniu 1 stycznia 2006 r.

(6)

Postępowanie arbitrażowe przewidziane w Załączniku do decyzji zostało wszczęte w dniu 30 marca 2005 r. W orzeczeniu arbitra z dnia 1 sierpnia 2005 r. stwierdzono, że stawka celna KNU w wysokości 230 EUR za tonę, którą zaproponowała Wspólnota, nie odpowiada wspomnianemu wyżej Załącznikowi, ponieważ jej skutkiem nie byłoby co najmniej utrzymanie całkowitego dostępu dostawców KNU do rynku. Komisja dokonała przeglądu wniosku Wspólnoty w świetle ustaleń arbitra. W drugim orzeczeniu wydanym w dniu 27 października 2005 r. arbiter stwierdził, że zmieniony wniosek dotyczący stawki celnej KNU w wysokości 187 EUR za tonę nie poprawia sytuacji. Komisja zatem dokonała ponownej zmiany swojego wniosku w celu poprawy sytuacji. Zgodnie ze zobowiązaniami Wspólnoty na mocy Umowy o Partnerstwie AKP–WE, powinien również zostać otwarty kontyngent taryfowy w odniesieniu do bananów pochodzących z krajów AKP. Środki niezbędne do wdrożenia niniejszego rozporządzenia, jak również środki przejściowe dotyczące w szczególności zarządzania kontyngentem taryfowym w odniesieniu do bananów pochodzących z krajów AKP, powinny zostać przyjęte zgodnie z decyzją Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji (2),

(2)

W dniu 12 lipca 2004 r. Rada upoważniła Komisję do otwarcia negocjacji na mocy art. XXVIII GATT z 1994 r. w celu zmiany niektórych koncesji mających zastosowanie do bananów. Odpowiednio, w dniu 15 lipca 2004 r., Wspólnota notyfikowała WTO o jej zamiarze zmiany koncesji w ramach pozycji 0803 00 19 (banany) na liście koncesyjnej WE CXL. Komisja prowadziła negocjacje w konsultacji z komitetem utworzonym na mocy art. 133 Traktatu oraz ze Stałym Komitetem ds. Rolnictwa, oraz według dyrektyw negocjacyjnych wydanych przez Radę.

(7)

(3)

Komisja nie była w stanie wynegocjować możliwej do zaakceptowania umowy z Ekwadorem i Panamą, które są głównymi dostawcami, ani z Kolumbią i Kostaryką, które są znaczącymi dostawcami produktów objętych pozycją HS 0803 00 19 (banany). Zgodnie z Załącznikiem do decyzji Konferencji Ministerialnej WTO z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie Umowy o Partnerstwie AKP–WE – Wspólnoty Europejskie, Komisja prowadziła również konsultacje z innymi członkami WTO. Konsultacje te nie doprowadziły do zawarcia możliwej do zaakceptowania umowy.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1 1. Od dnia 1 stycznia 2006 r. stawka celna w odniesieniu do bananów (kod CN 0803 00 19) wynosi 176 EUR za tonę. 2. Co roku od dnia 1 stycznia, począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r., otwiera się autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości 775 000 ton wagi netto, podlegający zerowej stawce celnej, na przywóz bananów (kod CN 0803 00 19) pochodzących z krajów AKP.

(2) Dz.U. L 184 z 17.7.1999, str. 23.

(4)

W dniu 31 stycznia 2005 r. Wspólnota notyfikowała WTO o jej zamiarze zastąpienia koncesji w ramach

(1) Dz.U. L 47 z 25.2.1993, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

L 316/2

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2005

Artykuł 2 Szczegółowe zasady wdrażania niniejszego rozporządzenia i środki przejściowe niezbędne do ułatwienia przejścia z obowiązujących ustaleń do ustaleń określonych w niniejszym rozporządzeniu przyjmuje się zgodnie z procedurą, o której mowa w art. 3 ust. 2. Artykuł 3 1. Komisję wspiera Komitet Zarządzający ds. Bananów ustanowiony na mocy art. 26 rozporządzenia (EWG) nr 404/93 (zwany dalej „komitetem”).

2. W przypadku odniesienia do niniejszego ustępu, stosuje się art. 4 i 7 decyzji 1999/468/WE. Okres ustalony w art. 4 ust. 3 decyzji 1999/468/WE wynosi jeden miesiąc. 3. Komitet uchwala swój regulamin wewnętrzny. Artykuł 4 Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 listopada 2005 r. W imieniu Rady

A. JOHNSON

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 1 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 23 z 20052.12.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/629/WE z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiającej Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (Dz.U. L 225 z 31.8.2005)

 • Dz. U. L316 - 21 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4687) (1)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4595) (1)

 • Dz. U. L316 - 14 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. upoważniająca Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu, w celu wysiewu lub sadzenia w niektórych regionach Francji, materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego, nieprzeznaczonym do użytku na tych terenach na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4534)

 • Dz. U. L316 - 13 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L316 - 12 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L316 - 11 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1969/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L316 - 10 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1968/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L316 - 7 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1967/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L316 - 5 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2061/89 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L316 - 3 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.