Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 14

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. upoważniająca Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu, w celu wysiewu lub sadzenia w niektórych regionach Francji, materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego, nieprzeznaczonym do użytku na tych terenach na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4534)

Data ogłoszenia:2005-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 14

L 316/14

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

KOMISJA

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2005 r. upoważniająca Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu, w celu wysiewu lub sadzenia w niektórych regionach Francji, materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego, nieprzeznaczonym do użytku na tych terenach na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4534)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(2005/853/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

9 września 2002 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania dyrektywy Rady 1999/105/WE w odniesieniu do zezwolenia Państwom Członkowskim na wprowadzanie wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu określonym leśnym materiałem rozmnożeniowym (2). Francja dostarczyła pochodzące z sektora leśnictwa komercyjnego dowody na to, że drzewa Pinus pinaster Ait. z nasion pochodzących z określonych regionów Półwyspu Iberyjskiego i wyhodowane w regionach Francji, z wyjątkiem wyżej wspomnianych regionów, nie były przystosowane do odnotowywanych w tych regionach niskich temperatur. Dowodem był katastroficzny wpływ silnych przymrozków na przetrwanie drzew pochodzących z wyżej wspomnianych terenów, w szczególności w latach 1956, 1963 oraz 1985. Przeprowadzono w należyty sposób sporządzone, opublikowane i przesłane do Komisji oraz do pozostałych Państw Członkowskich, zgodnie z art. 9 dyrektywy 1999/105/WE, porównanie warunków klimatycznych panujących w każdym z poszczególnych regionów pochodzenia na Półwyspie Iberyjskim z warunkami panującymi we francuskich regionach Prowansja-AlpyLazurowe Wybrzeże, Langwedocja-Roussillon i Korsyka, zgodnie z definicją w art. 2 lit. g) dyrektywy 1999/105/WE. Należy upoważnić Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym. Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

uwzględniając dyrektywę Rady 1999/105/WE z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie obrotu leśnym materiałem rozmnożeniowym (1), w szczególności jej art. 17 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Francja wystąpiła o upoważnienie do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania i Portugalia), w celu wysiewu lub sadzenia we wszystkich regionach administracyjnych Francji, z wyjątkiem regionów ProwansjaAlpy-Lazurowe Wybrzeże, Langwedocja-Roussillon i Korsyka.

(4)

(2)

Francja poparła swój wniosek, przekazując wszelkie informacje wymienione w art. 17 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 1999/105/WE, w sposób określony w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1602/2002 z dnia

(5)

(1) Dz.U. L 11 z 15.1.2000, str. 17. Dyrektywa zmieniona Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2) Dz.U. L 242 z 10.9.2002, str. 18.

2.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/15

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 Upoważnia się Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z regionów wymienionych w Załączniku w celu wysiewu lub sadzenia we wszystkich regionach administracyjnych Francji z wyjątkiem regionów Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże, Langwedocja-Roussillon i Korsyka. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 316/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2005

ZAŁĄCZNIK Regiony pochodzenia na Półwyspie Iberyjskim w odniesieniu do Pinus pinaster Ait. a) Hiszpania:

Numer referencyjny regionu pochodzenia w oficjalnym hiszpańskim wykazie zaakceptowanego materiału podstawowego zgodnie z art. 9 dyrektywy 1999/105/WE Nazwa regionu pochodzenia

1a 1b 5 15 16 18 19 20 A C D E F G

Noroeste-litoral Noroeste-interior Bajo Tietar Sierra de Espadan Levante Moratalla Sierra Almijara-Nevada Sierra Bermeja Benicasim Litoral Catalan La Safor Fuencaliente Sierra de Oria Serrania de Ronda

b) Portugalia: — całe terytorium.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 14 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 23 z 20052.12.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/629/WE z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiającej Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (Dz.U. L 225 z 31.8.2005)

 • Dz. U. L316 - 21 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4687) (1)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4595) (1)

 • Dz. U. L316 - 13 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L316 - 12 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L316 - 11 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1969/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L316 - 10 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1968/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L316 - 7 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1967/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L316 - 5 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2061/89 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L316 - 3 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 1 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.