Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 17

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4595) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 17

Strona 1 z 2
2.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/17

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4595)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/854/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, uwzględniając Akt Przystąpienia Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i Słowacji (1), w szczególności jego załącznik XII, rozdział 6, sekcja B, podsekcja I pkt 1 lit. e), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

o niskiej zdolności wytwórczej. Ponadto dwa zakłady w sektorze rybnym zakończyły swoją działalność. Te zakłady powinny zatem zostać usunięte z wykazu zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym.

(5)

Należy zatem odpowiednio zmienić dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt został poinformowany o środkach przewidzianych niniejszą decyzją,

(6)

Polsce przyznano okresy przejściowe w odniesieniu do niektórych zakładów wymienionych w dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. został zmieniony decyzjami Komisji 2004/458/WE (2), 2004/471/WE (3), 2004/474/WE (4), 2005/271/WE (5) i 2005/59/WE (6). Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwych organów w Polsce niektóre zakłady w sektorach rybnym, mięsnym i mleczarskim zakończyły proces modernizacji i są obecnie w pełni zgodne z prawem wspólnotowym. Te zakłady powinny zatem zostać usunięte z listy zakładów, które znajdują się w okresie przejściowym. Dwa zakłady mięsne zrezygnowały z procesu modernizacji i wnioskowały o przeklasyfikowanie ich z zakładów o wysokiej zdolności wytwórczej na zakłady o niskiej zdolności wytwórczej. Zgodnie z oficjalnym oświadczeniem właściwego organu w Polsce zakłady te są w pełni zgodne z wymogami Wspólnoty dotyczącymi zakładów

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(2)

Artykuł 1 Zakłady wymienione w Załączniku do niniejszej decyzji skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

(3)

(4)

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

(1) Dz.U. L 236 z 23.9.2003, str. 33. (2) Dz.U. L 156 z 30.4.2004, str. 53; sprostowanie w Dz.U. L 202 z 7.6.2004, str. 39. (3) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 56; sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 31. (4) Dz.U. L 160 z 30.4.2004, str. 73; sprostowanie w Dz.U. L 212 z 12.6.2004, str. 44. (5) Dz.U. L 86 z 5.4.2005, str. 13. (6) Dz.U. L 200 z 30.7.2005, str. 96.

L 316/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2005

ZAŁĄCZNIK Wykaz zakładów, które skreśla się z dodatku B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. ZAKŁADY MIĘSNE Wykaz pierwotny

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

151 227

24020313 30220202

Przetwórstwo Mięsno–Wędliniarskie „Musiał Bestwinka” Zakład Rzeźniczo Wędliniarski Tadeusz Szczepaniak

Wykaz uzupełniający

Nr Nr weterynaryjny Nazwa zakładu

2 6 10 11 13 16 19 20 21 25 40 45 58 63 65 76 77 98 99 101

02190117 04050204 06040201 06050201 06180201 10030202 10080209 10090302 10120204 10180302 12100113 12133807 16610301 18110208 18160206 24150201 24690317 30240204 32120201 06180201

Rolmeks, Spółka z o.o. ul. Kwiatowa 19, 58-130 Żarów, Buków P.P.H.U. Irex, Irena Jasinska Masarnia z Ubojnią Stanisław Kurantowicz Zakład Przetwórstwa Mięsa „MATTHIAS” Sp.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 17 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 23 z 20052.12.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/629/WE z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiającej Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (Dz.U. L 225 z 31.8.2005)

 • Dz. U. L316 - 21 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4687) (1)

 • Dz. U. L316 - 14 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. upoważniająca Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu, w celu wysiewu lub sadzenia w niektórych regionach Francji, materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego, nieprzeznaczonym do użytku na tych terenach na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4534)

 • Dz. U. L316 - 13 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L316 - 12 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L316 - 11 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1969/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L316 - 10 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1968/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L316 - 7 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1967/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L316 - 5 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2061/89 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L316 - 3 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 1 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.