Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 21

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4687) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-02


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 21

2.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 316/21

DECYZJA KOMISJI z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzję 2005/734/WE ustanawiającą środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4687)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/855/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

zagrożone ptasią grypą spowodowaną przez wirus A podtyp H5N1 przenoszoną z ptaków dziko żyjących.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(4)

uwzględniając dyrektywę Rady 90/425/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. dotyczącą kontroli weterynaryjnych i zootechnicznych mających zastosowanie w handlu wewnątrzwspólnotowym niektórymi żywymi zwierzętami i produktami w perspektywie wprowadzenia rynku wewnętrznego (1), w szczególności jej art. 10 ust. 4,

(5)

W świetle postępów w dziedzinie epidemiologii i ornitologii należy ustanowić przepisy zapewniające dokonywanie regularnej i stałej oceny tych zagrożeń, w celu odpowiedniego dostosowania obszarów uznanych za szczególnie zagrożone.

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Należy uzyskać jasność co do epidemiologicznego znaczenia ptaków biorących udział w gonitwach w ramach imprez kulturalnych.

W celu monitorowania sytuacji w Państwach Członkowskich Komisja przyjęła decyzję 2005/732/WE z dnia 17 października 2005 r. w sprawie zatwierdzenia programów wprowadzenia przez Państwa Członkowskie badań na obecność ptasiej grypy u drobiu i dzikiego ptactwa w roku 2005 oraz ustanawiającą zasady dokonywania sprawozdań i kwalifikowania w odniesieniu do finansowego wkładu Wspólnoty w koszty wprowadzenia tych programów (2). W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących do ferm drobiu lub innych pomieszczeń, w których trzymane są ptaki żyjące w niewoli, została przyjęta decyzja Komisji 2005/734/WE z dnia 19 października 2005 r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H5N1 z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzyka (3). Zgodnie z tą decyzją Państwa Członkowskie muszą określić poszczególne fermy drobiu lub innych ptaków żyjących w niewoli, które według danych epidemiologicznych i ornitologicznych należy uznać za szczególnie

(6)

Ponadto, w świetle postępów w dziedzinie epidemiologii i ornitologii, należy ustanowić przepis przedłużający okres stosowania środków przewidzianych w decyzji 2005/734/WE.

(7)

Należy zatem 2005/734/WE.

odpowiednio

zmienić

decyzję

(2)

(8)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1 W decyzji 2005/734/WE wprowadza się następujące zmiany:

(3)

1) w art. 1 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 29. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2002/33/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 315 z 19.11.2002, str. 14). (2) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 95. (3) Dz.U. L 274 z 20.10.2005, str. 105. Decyzja zmieniona decyzją 2005/745/WE (Dz.U. L 279 z 22.10.2005, str. 79).

„4. Państwa Członkowskie dokonują regularnej oceny środków, które podjęły na mocy ust. 1 oraz w świetle badań przeprowadzonych zgodnie z decyzją 2005/732/WE, w celu dostosowania obszarów na swych terytoriach, które zostały uznane za szczególnie zagrożone wystąpieniem ptasiej grypy, do zmieniającej się sytuacji epidemiologicznej i ornitologicznej.”;

L 316/22

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

2.12.2005

2) w art. 2a ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Państwa Członkowskie gwarantują, że obowiązuje zakaz gromadzenia drobiu i innych ptaków na targach, pokazach, wystawach i imprezach kulturalnych, łącznie z gonitwami ptaków. Jednakże właściwy organ może zezwolić na gromadzenie drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli, z zastrzeżeniem zadowalającego wyniku oceny ryzyka.”; 3) w art. 4 datę „1 grudnia 2005 r.” zastępuje się datą „31 maja 2006 r.”; 4) w załączniku I wprowadza się z Załącznikiem do niniejszej decyzji. zmiany zgodnie

Artykuł 2 Państwa Członkowskie podejmują natychmiastowe środki w celu zastosowania się do niniejszej decyzji, a następnie podają je do wiadomości publicznej. Informują o tym niezwłocznie Komisję. Artykuł 3 Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 30 listopada 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK W załączniku I część I do decyzji 2005/734/WE tiret pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „— lokalizacja gospodarstwa wzdłuż szlaków migracyjnych ptaków, w szczególności w przypadku ptaków przylatujących ze środkowej i wschodniej Azji, regionów Morza Kaspijskiego i Morza Czarnego, Bliskiego Wschodu i Afryki;”.

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 316 POZ 21 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L316 - 23 z 20052.12.2005

  Sprostowanie do decyzji Komisji 2005/629/WE z dnia 26 sierpnia 2005 r. ustanawiającej Komitet Naukowo-Techniczny i Ekonomiczny ds. Rybołówstwa (Dz.U. L 225 z 31.8.2005)

 • Dz. U. L316 - 17 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca dodatek B do załącznika XII do Aktu Przystąpienia z 2003 r. w odniesieniu do niektórych zakładów w sektorach mięsnym, mleczarskim i rybnym w Polsce (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4595) (1)

 • Dz. U. L316 - 14 z 20052.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. upoważniająca Francję do wprowadzania wobec użytkownika końcowego zakazu obrotu, w celu wysiewu lub sadzenia w niektórych regionach Francji, materiałem rozmnożeniowym Pinus pinaster Ait. pochodzącym z Półwyspu Iberyjskiego, nieprzeznaczonym do użytku na tych terenach na mocy dyrektywy Rady 1999/105/WE (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4534)

 • Dz. U. L316 - 13 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1971/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla pszenicy zwyczajnej w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1059/2005

 • Dz. U. L316 - 12 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1970/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalną refundację wywozową dla owsa w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1438/2005

 • Dz. U. L316 - 11 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1969/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie przekazanych ofert na wywóz jęczmienia w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1058/2005

 • Dz. U. L316 - 10 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1968/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustalające maksymalne obniżenie opłat przywozowych na kukurydzę w ramach przetargu, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 1809/2005

 • Dz. U. L316 - 7 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1967/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. dotyczące klasyfikacji niektórych towarów w Nomenklaturze Scalonej

 • Dz. U. L316 - 5 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1966/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2061/89 dotyczące klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury Scalonej

 • Dz. U. L316 - 3 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1965/2005 z dnia 1 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L316 - 1 z 20052.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE) nr 1964/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.