Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 16

Tytuł:

Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ACEH/1/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

Data ogłoszenia:2005-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 16

L 317/16

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2005

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA KOMITETU POLITYCZNEGO I BEZPIECZEŃSTWA ACEH/1/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) (2005/860/WE)

KOMITET POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA, STANOWI, CO NASTĘPUJE:

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 25 akapit trzeci, uwzględniając wspólne działanie Rady 2005/643/WPZiB z dnia 9 września 2005 r. w sprawie Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) (1), w szczególności jego art. 10 ust. 3, a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Artykuł 1 Ustanowienie Niniejszym ustanawia się Komitet Uczestników Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)) (zwany dalej Komitetem Uczestników).

Artykuł 2 Funkcje

W art. 10 ust. 3 wspólnego działania 2005/643/WPZiB Rada upoważniła Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (KPB) do ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM)). W dniu 10 grudnia 2002 r. Rada zatwierdziła „Procedury konsultacyjne i tryb wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE”, które stanowią rozwinięcie ustaleń dotyczących udziału państw trzecich w cywilnych operacjach zarządzania kryzysami oraz przewidują ustanowienie Komitetu Uczestników. Komitet Uczestników powinien odgrywać kluczową rolę w bieżącym zarządzaniu misją; powinien on stanowić główne forum dyskutowania problemów związanych z bieżącym zarządzaniem misją; KPB, do którego należy sprawowanie kontroli politycznej i kierownictwo strategiczne misji, powinien uwzględniać opinie Komitetu Uczestników,

1. Komitet Uczestników może wydawać opinie. KPB uwzględnia te opinie oraz sprawuje kontrolę polityczną i kierownictwo strategiczne misji.

(2)

2. Zakres obowiązków Komitetu Uczestników określony jest w dokumencie „Procedury konsultacyjne i tryb wkładu państw spoza UE do cywilnych operacji zarządzania kryzysami prowadzonych przez UE”.

Artykuł 3 Skład 1. Wszystkie Państwa Członkowskie UE są uprawnione do udziału w obradach Komitetu. W bieżącym zarządzaniu misją uczestniczą jednak wyłącznie państwa wnoszące wkład. Przedstawiciele państw trzecich uczestniczących w misji mogą brać udział w posiedzeniach Komitetu Uczestników. Na posiedzeniach Komitetu Uczestników może być także obecny przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich.

(3)

(1) Dz.U. L 234 z 10.9.2005, str. 13.

2.

Komitet regularnie otrzymuje informacje od Szefa Misji.

3.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/17

Artykuł 4 Przewodniczący Dla potrzeb misji, o której mowa w art. 1, zgodnie z procedurą konsultacyjną określoną w art. 2 ust. 2, Komitetowi Uczestników przewodniczy przedstawiciel Sekretarza Generalnego/Wysokiego Przedstawiciela, w ścisłej konsultacji z Prezydencją.

Artykuł 6 Poufność 1. Do posiedzeń i obrad Komitetu Uczestników zastosowanie mają przepisy bezpieczeństwa Rady. W szczególności przedstawiciele biorący udział w posiedzeniach Komitetu Uczestników muszą posiadać odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa. 2. Treść obrad Komitetu Uczestników objęta jest tajemnicą zawodową. Artykuł 7 Wejście w życie Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia.

Artykuł 5 Posiedzenia 1. Posiedzenia Komitetu Uczestników są regularnie zwoływane przez przewodniczącego. Jeśli wymagają tego okoliczności, z inicjatywy przewodniczącego lub na wniosek przedstawiciela państwa uczestniczącego mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 listopada 2005 r. W imieniu Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa

J. KING

2. Przed posiedzeniem przewodniczący udostępnia wstępny porządek obrad oraz dokumenty odnoszące się do posiedzenia. Przewodniczący odpowiada za przekazywanie KPB wyniku obrad Komitetu.

Przewodniczący

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 16 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 36 z 20053.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L317 - 29 z 20053.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 1981/82 i (EWG) nr 879/73 (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 314 z dnia 30 listopada 2005 r.)

 • Dz. U. L317 - 25 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. dotycząca niewłączenia endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4611) (1)

 • Dz. U. L317 - 23 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiająca Wspólnotową pomoc finansową do wydatków ponoszonych w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w Hiszpanii w końcu roku 2001 i w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4627)

 • Dz. U. L317 - 19 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące środków zwalczania ptasiej grypy u ptaków innych niż drób (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4663) (1)

 • Dz. U. L317 - 18 z 20053.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L317 - 14 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1919/2005

 • Dz. U. L317 - 12 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1918/2005

 • Dz. U. L317 - 10 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L317 - 9 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2005/2006, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L317 - 4 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające załączniki X i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i określonych materiałów szczególnego ryzyka (1)

 • Dz. U. L317 - 2 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 1 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1972/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2005 r. stawkę składki na system emerytalno-rentowy urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.