Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 23

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiająca Wspólnotową pomoc finansową do wydatków ponoszonych w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w Hiszpanii w końcu roku 2001 i w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4627)

Data ogłoszenia:2005-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 23

3.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/23

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiająca Wspólnotową pomoc finansową do wydatków ponoszonych w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w Hiszpanii w końcu roku 2001 i w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4627)

(Jedynie tekst w języku hiszpańskim jest autentyczny)

(2005/863/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

wniosku, na szczegółowych dokumentach potwierdzających dane przedstawione we wniosku oraz na wynikach kontroli na miejscu przeprowadzonych przez Komisję.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(6)

uwzględniając decyzję Rady 90/424/EWG z dnia 26 czerwca 1990 r. w sprawie wydatków w dziedzinie weterynari (1), w szczególności jej art. 3 ust. 3,

W świetle wymienionych wyżej elementów należy obecnie ustalić łączną kwotę pomocy finansowej Wspólnoty do wydatków poniesionych w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w Hiszpanii w końcu roku 2001 i w roku 2002.

a także mając na uwadze, co następuje:

(7)

(1)

W końcu roku 2001 i w roku 2002 w Hiszpanii pojawiły się ogniska klasycznego pomoru świń. Pojawienie się tej choroby było poważnym zagrożeniem dla inwentarza zwierząt Wspólnoty.

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez Komisję, dotyczących poszanowania wspólnotowych zasad w dziedzinie weterynarii i warunków niezbędnych do korzystania z pomocy finansowej Wspólnoty, nie pozwalają uznać za kwalifikowane wszystkich przedstawionych wydatków.

(2)

W celu jak najszybszego zapobieżenia epidemii i zwalczenia choroby Wspólnota powinna wnieść wkład finansowy do wydatków kwalifikowanych poniesionych przez Państwo Członkowskie w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania choroby, na warunkach określonych w decyzji 90/424/EWG.

(8)

W piśmie z dnia 14 września 2005 r. Komisja przekazała władzom Hiszpanii swoje uwagi i sposób obliczenia wydatków kwalifikowanych.

(3)

Zgodnie z decyzją Komisji 2003/494/WE z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie pomocy finansowej Wspólnoty w ramach zwalczania klasycznego pomoru świń w Hiszpanii w końcu roku 2001 i w roku 2002 (2), Hiszpanii przyznana została pomoc finansowa Wspólnoty do wydatków poniesionych w ramach środków nadzwyczajnych zwalczania klasycznego pomoru świń wprowadzonych w końcu roku 2001 i w roku 2002.

(9)

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

(4)

Zgodnie z tą decyzją, w ramach pomocy finansowej przyznana została pierwsza transza w wysokości 6 000 000 EUR.

Artykuł 1 Łączną kwotę pomocy finansowej Wspólnoty do wydatków poniesionych w ramach zwalczania klasycznego pomoru świń w Hiszpanii w końcu roku 2001 i w roku 2002, objętej decyzją 2003/494/WE, ustala się na sumę 6 784 124,44 EUR.

(5)

Zgodnie ze wspomnianą decyzją, wypłacenie pozostałej części pomocy finansowej Wspólnoty musi opierać się na złożonym przez Hiszpanię w dniu 1 sierpnia 2003 r.

(1) Dz.U. L 224 z 18.8.1990, str. 19. Decyzja ostatnio zmieniona dyrektywą 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 325 z 12.12.2003, str. 31). (2) Dz.U. L 169 z 8.7.2003, str. 67.

Ponieważ na mocy decyzji 2003/494/WE została wypłacona pierwsza transza w wysokości 6 000 000 EUR, pozostałą część w wysokości 784 124,44 EUR wypłaca się Hiszpanii.

L 317/24

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2005

Artykuł 2 Niniejsza decyzja skierowana jest do Królestwa Hiszpanii.

Sporządzono w Brukseli, dnia 2 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 23 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 36 z 20053.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L317 - 29 z 20053.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 1981/82 i (EWG) nr 879/73 (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 314 z dnia 30 listopada 2005 r.)

 • Dz. U. L317 - 25 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. dotycząca niewłączenia endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4611) (1)

 • Dz. U. L317 - 19 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące środków zwalczania ptasiej grypy u ptaków innych niż drób (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4663) (1)

 • Dz. U. L317 - 18 z 20053.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L317 - 16 z 20053.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ACEH/1/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L317 - 14 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1919/2005

 • Dz. U. L317 - 12 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1918/2005

 • Dz. U. L317 - 10 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L317 - 9 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2005/2006, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L317 - 4 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające załączniki X i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i określonych materiałów szczególnego ryzyka (1)

 • Dz. U. L317 - 2 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 1 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1972/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2005 r. stawkę składki na system emerytalno-rentowy urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.