Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. dotycząca niewłączenia endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4611) (1)

Data ogłoszenia:2005-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 25

Strona 1 z 3
3.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 317/25

DECYZJA KOMISJI z dnia 2 grudnia 2005 r. dotycząca niewłączenia endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4611)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2005/864/WE)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

nr 3600/92, wyznaczyło Państwo Członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy w zakresie oceny każdej substancji i określiło producentów każdej substancji czynnej, którzy przedłożyli powiadomienia w wymaganym terminie.

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

(3)

Endosulfan jest jedną z 89 substancji czynnych wskazanych w rozporządzeniu (WE) nr 933/94.

uwzględniając dyrektywę Rady nr 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2 akapit czwarty,

(4)

a także mając na uwadze, co następuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (EWG) nr 3600/92 Hiszpania, będąc wyznaczonym Państwem Członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy, dnia 22 lutego 2000 r. przedłożyła Komisji sprawozdanie z oceny informacji przedstawionych przez powiadamiających zgodnie z art. 6 ust. 1 tego rozporządzenia.

(5) (1)

Artykuł 8 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG przewidywał zrealizowanie przez Komisję programu pracy w celu zbadania substancji czynnych, stosowanych w środkach ochrony roślin, które w dniu 25 lipca 1993 r. już znajdowały się w obrocie. Szczegółowe zasady realizacji tego programu zostały ustanowione w rozporządzeniu Komisji (EWG) nr 3600/92 z dnia 11 grudnia 1992 r. ustanawiającym szczegółowe zasady realizacji pierwszego etapu programu pracy określonego w art. 8 ust. 2 dyrektywy Rady 91/414/EWG dotyczącej wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (2).

Po otrzymaniu sprawozdania Państwa Członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy Komisja podjęła konsultacje z ekspertami z Państw Członkowskich, jak również z głównymi powiadamiającymi Bayer CropScience oraz Makhteshim Agan, jak przewiduje art. 7 ust. 3 rozporządzenia (EWG) nr 3600/92. Konieczne okazało się dostarczenie dodatkowych informacji. Decyzja Komisji 2001/810/WE (4) ustanowiła termin przekazania informacji przez powiadamiającego, który upłynął dnia 25 maja 2002 r. Ta sama decyzja określiła kolejny termin dla specjalistycznych badań długoterminowych upływający dnia 31 maja 2003 r.

(2)

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 933/94 z dnia 27 kwietnia 1994 r. określające substancje czynne wchodzące w skład środków ochrony roślin i wyznaczające Państwa Członkowskie pełniące rolę sprawozdawców przy wykonywaniu rozporządzenia Komisji (EWG) nr 3600/92 (3), wyznaczyło substancje czynne, które należy poddać ocenie w ramach rozporządzenia (EWG)

(6)

Dnia 17 maja 2004 r. Komisja zorganizowała spotkanie trójstronne z głównymi powiadamiającymi oraz Państwem Członkowskim pełniącym rolę sprawozdawcy w sprawie tej substancji czynnej.

(7) (1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, str. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą Komisji 2005/58/WE (Dz.U. L 246 z 22.9.2005, str. 17). (2) Dz.U. L 366 z 15.12.1992, str. 10. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2266/2000 (Dz.U. L 259 z 13.10.2000, str. 27). (3) Dz.U. L 107 z 28.4.1994, str. 8. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 2230/95 (Dz.U. L 225 z 22.9.1995, str. 1).

Sprawozdanie z oceny, przygotowane przez Hiszpanię, zostało poddane przeglądowi przez Państwa Członkowskie i Komisję w ramach Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. Przegląd został zakończony dnia 15 lutego 2005 r. w formie sprawozdania Komisji z przeglądu dotyczącego endosulfanu.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 36 z 20053.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L317 - 29 z 20053.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 1981/82 i (EWG) nr 879/73 (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 314 z dnia 30 listopada 2005 r.)

 • Dz. U. L317 - 23 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiająca Wspólnotową pomoc finansową do wydatków ponoszonych w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w Hiszpanii w końcu roku 2001 i w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4627)

 • Dz. U. L317 - 19 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące środków zwalczania ptasiej grypy u ptaków innych niż drób (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4663) (1)

 • Dz. U. L317 - 18 z 20053.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L317 - 16 z 20053.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ACEH/1/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L317 - 14 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1919/2005

 • Dz. U. L317 - 12 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1918/2005

 • Dz. U. L317 - 10 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L317 - 9 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2005/2006, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L317 - 4 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające załączniki X i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i określonych materiałów szczególnego ryzyka (1)

 • Dz. U. L317 - 2 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 1 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1972/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2005 r. stawkę składki na system emerytalno-rentowy urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.