Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 4

Tytuł:

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające załączniki X i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i określonych materiałów szczególnego ryzyka (1)

Data ogłoszenia:2005-12-03


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 4

Strona 1 z 3
L 317/4

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

3.12.2005

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające załączniki X i XI do rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do krajowych laboratoriów referencyjnych i określonych materiałów szczególnego ryzyka

(Tekst mający znaczenie dla EOG) KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, (5)

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001 z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (1), w szczególności jego art. 23,

W opinii z dnia 9 grudnia 1997 r. Naukowy Komitet Sterujący (SSC) zaproponował wykaz określonych materiałów szczególnego ryzyka (specified risk materials – SRM) u bydła, które mają zostać wykluczone ze spożycia przez ludzi i zwierzęta na podstawie względnej zakaźności tkanek, gatunku i wieku. Wspomniana opinia została poddana przeglądowi i uaktualniona na podstawie opinii SSC w sprawie ryzyka związanego z gąbczastą encefalopatią bydła (BSE) z lutego 1998 r., w sprawie narażenia człowieka na działanie BSE drogą pokarmową z grudnia 1999 r., w sprawie narażenia człowieka na działanie czynnika BSE z kwietnia 2000 r. oraz w sprawie podziału zakaźności TSE w tkankach przeżuwaczy ze stycznia 2002 r. SSC uznał za niezwykle mało prawdopodobne, by centralny układ nerwowy został zaatakowany w sposób wykrywalny przed osiągnięciem wieku 30 miesięcy nawet u bydła narażonego na infekcję jako cielęta. Jednakże wyjątkowe wykrycie młodych zwierząt z klinicznymi objawami BSE spowodowało ostrożne podejście i dlatego SSC zaleciło usuwanie różnych SRM u cieląt w wieku 12 miesięcy i starszych. Zalecenie to doprowadziło do wydania decyzji ustalającej limit wiekowy na usuwanie niektórych SRM u bydła w wieku 12 miesięcy. Różne wskaźniki wykazują pozytywne tendencje w epidemii BSE i wyraźną poprawę sytuacji w ostatnich latach spowodowaną wprowadzeniem środków zmniejszających zagrożenie, w szczególności całkowity zakaz paszowy oraz usuwanie i niszczenie SRM. Ponadto sprawozdania z inspekcji wskazują, że poprawiło się wykonanie wymogów dotyczących BSE w Państwach Członkowskich. Biorąc pod uwagę pozytywny rozwój epidemii BSE i nowe dane dostępne ze studiów nad patogenezą BSE, Komisja Europejska powierzyła Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności w październiku 2004 r. nowy mandat oceny limitu wiekowego na usuwanie SRM u bydła. Wśród stwierdzonych przypadków BSE odnotowanych w UE średnia wieku zwierząt zwiększyła się z 86 do 108 miesięcy pomiędzy 2001 a 2004 r. Na 6 520 wszystkich przypadków BSE wśród blisko 41 milionów wszystkich przebadanych zwierząt odnotowano jedynie 4 przypadki BSE u zwierząt w wieku poniżej 35 miesięcy od 2001 r. W opinii z dnia 28 kwietnia 2005 r. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że na podstawie bieżącej wiedzy naukowej wykrywalna zakaźność występuje w 3/4 okresu inkubacji.

a także mając na uwadze, co następuje:

(6)

(1)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 zawiera wykaz wyznaczonych krajowych laboratoriów referencyjnych dla pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE).

(2)

Niektóre Państwa Członkowskie zgłosiły Komisji zmiany nazwy lub adresu swoich krajowych laboratoriów referencyjnych, dlatego należy uaktualnić wykaz tych laboratoriów.

(7)

(3)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 wskazuje pewne tkanki bydlęce jako określone materiały szczególnego ryzyka i ustanawia zasady ich usuwania.

(4)

Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 stanowi, że wywóz określonych materiałów szczególnego ryzyka jest zabroniony, ale może zostać dozwolony wyłącznie w perspektywie ich ostatecznego zniszczenia.

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 317 POZ 4 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L317 - 36 z 20053.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia (WE) nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. ustanowienia szczegółowych zasad zastosowania rozporządzenia Komisji (WE) nr 1782/2003 w sprawie systemów wsparcia przewidzianych w tytułach IV i IVa tego rozporządzenia oraz wykorzystania gruntów zarezerwowanych do produkcji surowców (Dz.U. L 345 z 20.11.2004)

 • Dz. U. L317 - 29 z 20053.12.2005

  Sprostowanie do rozporządzenia Rady (WE) nr 1952/2005 z dnia 23 listopada 2005 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków chmielu i uchylające rozporządzenia (EWG) nr 1696/71, (EWG) nr 1037/72, (EWG) nr 1981/82 i (EWG) nr 879/73 (Niniejszy tekst uchyla i zastępuje tekst opublikowany w Dzienniku Urzędowym L 314 z dnia 30 listopada 2005 r.)

 • Dz. U. L317 - 25 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. dotycząca niewłączenia endosulfanu do załącznika I do dyrektywy Rady 91/414/EWG oraz cofnięcia zezwoleń na środki ochrony roślin zawierające tę substancję czynną (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4611) (1)

 • Dz. U. L317 - 23 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiająca Wspólnotową pomoc finansową do wydatków ponoszonych w celu zwalczania klasycznego pomoru świń w Hiszpanii w końcu roku 2001 i w roku 2002 (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4627)

 • Dz. U. L317 - 19 z 20053.12.2005

  Decyzja Komisji z dnia 30 listopada 2005 r. zmieniająca decyzje 2005/759/WE i 2005/760/WE dotyczące środków zwalczania ptasiej grypy u ptaków innych niż drób (notyfikowana jako dokument nr C(2005) 4663) (1)

 • Dz. U. L317 - 18 z 20053.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie mianowania zastępcy członka Komitetu Regionów

 • Dz. U. L317 - 16 z 20053.12.2005

  Decyzja Komitetu Politycznego i Bezpieczeństwa ACEH/1/2005 z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie ustanowienia Komitetu Uczestników Misji Obserwacyjnej Unii Europejskiej w Acehu (Indonezja) (Misja Obserwacyjna w Acehu (Aceh Monitoring Mission – AMM))

 • Dz. U. L317 - 14 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1978/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do syropów i niektórych innych produktów w sektorze cukru, wywożonych z stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1919/2005

 • Dz. U. L317 - 12 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1977/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające refundacje wywozowe do cukru białego i cukru surowego w stanie nieprzetworzonym, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1918/2005

 • Dz. U. L317 - 10 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1976/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. zmieniające ceny reprezentatywne i kwoty dodatkowych należności przywozowych na niektóre produkty w sektorze cukru, ustalone rozporządzeniem (WE) nr 1011/2005, na rok gospodarczy 2005/2006

 • Dz. U. L317 - 9 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1975/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. rozdzielające, na rok gospodarczy 2005/2006, 5000 ton krótkiego włókna lnianego i włókna konopnego jako krajowe ilości gwarantowane pomiędzy Danię, Grecję, Irlandię, Włochy i Luksemburg

 • Dz. U. L317 - 2 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1973/2005 z dnia 2 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

 • Dz. U. L317 - 1 z 20053.12.2005

  Rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1972/2005 z dnia 29 listopada 2005 r. dostosowujące od dnia 1 lipca 2005 r. stawkę składki na system emerytalno-rentowy urzędników i innych pracowników Wspólnot Europejskich

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.