Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 16 - Strona 2

Tytuł:

Dyrektywa Komisji 2005/86/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do kamfechloru (1)

Data ogłoszenia:2005-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 16 - Strona 2

Strona 2 z 2

Obecny ogólny maksymalny poziom kamfechloru nie odzwierciedla obecnego normalnego poziomu skażenia tła w oleju rybnym. Należy ustanowić maksymalny poziom dla oleju rybnego przy uwzględnieniu poziomów tła bez narażania zdrowia zwierząt i ludzi. Maksymalny poziom wymaga przeglądu w świetle niezbędnego zastosowania na szerszą skalę procedur usuwania zanieczyszczeń.

6.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/17

(10) (11)

Dyrektywa 2002/32/WE powinna zatem zostać odpowiednio zmieniona. Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

ich oficjalnej publikacji. Sposób dokonania takiego odniesienia ustalany jest przez Państwa Członkowskie. 2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach objętych niniejszą dyrektyw. Artykuł 3 Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Artykuł 4 Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1 W Załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy. Artykuł 2 1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy najpóźniej w terminie dwunastu miesięcy od momentu jej wejścia w życie. Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami a niniejszą dyrektywą. Przepisy przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub odniesienie takie towarzyszy

Sporządzono w Brukseli, dnia 5 grudnia 2005 r. W imieniu Komisji

Markos KYPRIANOU

Członek Komisji

L 318/18

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2005

ZAŁĄCZNIK W załączniku I do dyrektywy 2002/32/WE zmienionym w wierszu 19, kamfechlor (toksafen), wprowadza się następujące zmiany:

Maksymalna zawartość w mg/kg (ppm) odpowiadająca paszy o zawartości wilgoci 12 % (3)

Substancje niepożądane (1)

Produkty przeznaczone do żywienia zwierząt (2)

„19. Kamfechlor (toksafen) – suma wskaźników kongenerów CHB 26, 50 i 62 (*)

— Ryby, pozostałe zwierzęta wodne, produkty z nich otrzymane i produkty uboczne, z wyjątkiem oleju rybnego — Olej rybny (**) — Pasze dla ryb (**)

0,02

0,2 0,05

(*) System numerowania zgodny z Parlar, z prefiksem »CHB« lub »Parlar #« — CHB 26: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,10,10-oktochlorobornan — CHB 50: 2-endo,3-exo,5-endo, 6-exo, 8,8,9,10,10-nonachlorobornan — CHB 62: 2,2,5,5,8,9,9,10,10-nonachlorobornan. (**) Poziomy będą poddane przeglądowi do dnia 31 grudnia 2007 r. w celu ograniczenia maksymalnych dopuszczalnych poziomów.”

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 16 - Strona 2 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 29 z 20056.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/868/WPZiB z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w zakresie ustanowienia projektu wsparcia technicznego dotyczącego usprawnienia łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK

 • Dz. U. L318 - 26 z 20056.12.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Andora z dnia 10 października 2005 r.

 • Dz. U. L318 - 25 z 20056.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

 • Dz. U. L318 - 19 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/87/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do ołowiu, fluoru i kadmu (1)

 • Dz. U. L318 - 14 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L318 - 12 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 8 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 4 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 3 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca warunki dopuszczenia dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych oraz dodatku paszowego należącego do grupy lepiszczy i środków zapobiegających zbrylaniu (1)

 • Dz. U. L318 - 1 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.