Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 25

Tytuł:

Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

Data ogłoszenia:2005-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 25

6.12.2005

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 318/25

II

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa)

RADA

DECYZJA RADY z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (2005/866/WE)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ, (5)

uwzględniając Protokół w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego załączony do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 27.1, uwzględniając zalecenie EBC/2005/10 Europejskiego Banku Centralnego z dnia 26 października 2005 r. udzielone Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (1), a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

Właściwym jest stosowanie się do zalecenia Rady Prezesów EBC i dokonanie odpowiednio zmiany decyzji Rady 1999/70/WE (2) z dnia 25 stycznia 1999 r.,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1 Artykuł 1 ust. 5 decyzji 1999/70/WE otrzymuje brzmienie: „5. Firma Deloitte & Touche zostaje niniejszym zatwierdzona jako zewnętrzni biegli rewidenci Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, począwszy od roku obrachunkowego 2005 na okres trzech lat z możliwością odnowienia.”. Artykuł 2 Niniejsza decyzja jest notyfikowana Europejskiemu Bankowi Centralnemu. Artykuł 3 Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Rachunki Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz krajowych banków centralnych Eurosystemu podlegają badaniu prowadzonemu przez niezależnych zewnętrznych biegłych rewidentów rekomendowanych przez Radę Prezesów EBC i zatwierdzanych przez Radę Unii Europejskiej. Mandat obecnych zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland wygasł i nie zostanie odnowiony. Niezbędne jest zatem ustanowienie zewnętrznych biegłych rewidentów począwszy od roku obrachunkowego 2005. Central Bank and Financial Services Authority of Ireland wybrał Deloitte & Touche jako swoich zewnętrznych biegłych rewidentów począwszy od roku obrachunkowego 2005, przy czym EBC uważa, że spełniają oni warunki niezbędne do ich ustanowienia. Rada Prezesów EBC zaleciła udzielenie zewnętrznym biegłym rewidentom mandatu na okres trzech lat, z możliwością odnowienia.

(2)

(3)

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 grudnia 2005 r. W imieniu Rady

A. MICHAEL

(4)

Przewodniczący

(1) Dz.U. C 277 z 10.11.2005, str. 30.

(2) Dz.U. L 22 z 29.1.1999, str. 69. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/512/WE (Dz.U. L 187 z 19.7.2005, str. 20).

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 25 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 29 z 20056.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/868/WPZiB z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w zakresie ustanowienia projektu wsparcia technicznego dotyczącego usprawnienia łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK

 • Dz. U. L318 - 26 z 20056.12.2005

  Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Andora z dnia 10 października 2005 r.

 • Dz. U. L318 - 19 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/87/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do ołowiu, fluoru i kadmu (1)

 • Dz. U. L318 - 16 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/86/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do kamfechloru (1)

 • Dz. U. L318 - 14 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L318 - 12 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 8 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 4 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 3 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca warunki dopuszczenia dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych oraz dodatku paszowego należącego do grupy lepiszczy i środków zapobiegających zbrylaniu (1)

 • Dz. U. L318 - 1 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.