Logowanie

Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 26

Tytuł:

Decyzja nr 1/2005 Wspólnego Komitetu WE-Andora z dnia 10 października 2005 r.

Data ogłoszenia:2005-12-06


Treść dokumentu: Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 26

Strona 1 z 2
L 318/26

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

6.12.2005

KOMISJA

DECYZJA NR 1/2005 WSPÓLNEGO KOMITETU WE-ANDORA z dnia 10 października 2005 r. (2005/867/WE)

WSPÓLNY KOMITET,

uwzględniając Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory (1) podpisane w Luksemburgu w dniu 28 czerwca 1990 r., w szczególności jego art. 17, uwzględniając Protokół w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniający Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Księstwem Andory (2), podpisany w Brukseli w dniu 15 maja 1997, w szczególności jego art. 2, a także mając na uwadze, co następuje: Podczas spotkania w Andorze w dniach 25 i 26 stycznia 2005 r. podgrupa weterynaryjna Wspólnego Komitetu WEAndora, powołana zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych uzupełniającego Porozumienie w formie wymiany listów między Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Księstwem Andory, zaleciła przyjęcie dodatkowego wykazu wspólnotowych przepisów weterynaryjnych, które mają być stosowane przez Andorę oprócz wspólnotowych przepisów weterynaryjnych wyszczególnionych w decyzjach nr 2/1999 (3), 1/2001 (4) i 2/2003 (5) Wspólnego Komitetu WEAndora. Andora powinna transponować i stosować wspólnotowe prawodawstwo w dziedzinie weterynarii określone w tym wykazie w terminie 18 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji,

STANOWI, CO NASTĘPUJE:

żywności. Udział w systemie wczesnego ostrzegania ustanowionym art. 50 ust. 6 tego rozporządzenia jest otwarty dla Andory od dnia dokonania transpozycji do prawa Andory wymienionych wyżej środków i stosowania ich. 3. Andora przekazuje Komisji i właściwym władzom Państw Członkowskich wykazy zatwierdzonych przedsiębiorstw zgodnie z art. 31 rozporządzenia (WE) nr 882/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie kontroli urzędowych przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt (7). 4. Przedsiębiorstwa Andory są przedmiotem kontroli wspólnotowych przewidzianych dla przedsiębiorstw wspólnotowych na mocy art. 45 rozporządzenia (WE) nr 882/2004. Andora przedkłada swój plan kontroli urzędowych przewidziany w rozdziale V wyżej wymienionego rozporządzenia do zatwierdzenia przez podgrupę weterynaryjną powołaną zgodnie z art. 2 Protokołu w sprawie zagadnień weterynaryjnych. Późniejsze aktualizacje tego planu są przekazywane Komisji i zatwierdzane przez nią, o czym Komisja informuje Państwa Członkowskie za pośrednictwem Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt. 5. W odniesieniu do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym, a także w celu zastosowania środka dotyczącego izolowania zwierząt pod urzędową kontrolą przewidzianego w art. 14 akapit trzeci lit. b) rozporządzenia (WE) nr 998/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. w sprawie wymogów dotyczących zdrowia zwierząt, stosowanych do przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym i zmieniającego dyrektywę Rady 92/65/EWG (8), Andora zawrze umowę z Francją i Hiszpanią. W celu zastosowania środka przewidzianego w art. 15 wyżej wymienionego rozporządzenia Andora korzysta z laboratoriów wyznaczonych decyzją Komisji 2004/233/WE z dnia 4 marca 2004 r. w sprawie upoważniania laboratoriów do sprawdzania skuteczności szczepionki przeciw wściekliźnie u określonych domowych zwierząt mięsożernych (9). Andora zostaje wykreślona z załącznika II część B sekcja 2 i wpisana do załącznika II część B sekcja 1 tego rozporządzenia.

(7) Dz.U. L 165 z 30.4.2004, str. 1. (8) Dz.U. L 146 z 13.6.2003, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr 1193/2005 (Dz.U. L 194 z 26.7.2005, str. 4). (9) Dz.U. L 71 z 10.3.2004, str. 30. Decyzja ostatnio zmieniona decyzją 2005/656/WE (Dz.U. L 241 z 17.9.2005, str. 63).

< >

pobierz plik

© Unia Europejska, https://eur-lex.europa.eu/

Za autentyczne uważa się wyłącznie przepisy prawne Unii Europejskiej opublikowane w papierowych wydaniach Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.
Legislacja ROK 2005 NR 318 POZ 26 - pozostałe dokumenty


 • Dz. U. L318 - 29 z 20056.12.2005

  Wspólne działanie Rady 2005/868/WPZiB z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniające wspólne działanie 2005/355/WPZiB w sprawie misji doradczej i pomocowej Unii Europejskiej w zakresie reformy sektora bezpieczeństwa Demokratycznej Republiki Konga (DRK) w zakresie ustanowienia projektu wsparcia technicznego dotyczącego usprawnienia łańcucha płatności Ministerstwa Obrony DRK

 • Dz. U. L318 - 25 z 20056.12.2005

  Decyzja Rady z dnia 1 grudnia 2005 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

 • Dz. U. L318 - 19 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/87/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do ołowiu, fluoru i kadmu (1)

 • Dz. U. L318 - 16 z 20056.12.2005

  Dyrektywa Komisji 2005/86/WE z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca załącznik I do dyrektywy 2002/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niepożądanych substancji w paszach zwierzęcych w odniesieniu do kamfechloru (1)

 • Dz. U. L318 - 14 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1984/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustalające wspólnotowe ceny producenta i wspólnotowe ceny przywozu dla goździków i róż w zastosowaniu systemu przywozu niektórych produktów uprawy roślin kwiatowych pochodzących z Jordanii

 • Dz. U. L318 - 12 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1983/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniające stawki refundacji do niektórych produktów z sektora cukru, wywożonych jako towary nieobjęte załącznikiem I do Traktatu

 • Dz. U. L318 - 8 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1982/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na czosnek od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 4 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1981/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. otwierające i ustanawiające zarządzanie autonomicznym kontyngentem taryfowym na grzyby zakonserwowane od dnia 1 stycznia 2006 r.

 • Dz. U. L318 - 3 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1980/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. zmieniająca warunki dopuszczenia dodatków paszowych należących do grupy pierwiastków śladowych oraz dodatku paszowego należącego do grupy lepiszczy i środków zapobiegających zbrylaniu (1)

 • Dz. U. L318 - 1 z 20056.12.2005

  Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1979/2005 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustanawiające standardowe wartości w przywozie dla ustalania ceny wejścia niektórych owoców i warzyw

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.